Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Adam Feliks
Nazwisko: Wojciechowski
Miejsce urodzenia: Jarosław
Data urodzenia: 01-01-1943
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Zofia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Adam Wojciechowski występuje w materiałach śledczych SB z Wydz. Śledczego KM MO w Łodzi z lat 1970-1972. Był wymieniany w aktach śledztwa dotyczącego Andrzeja Czumy, Stefana Niesiołowskiego i innych osób - w związku z ich działalnością w konspiracyjnej organizacji niepodległościowej "Ruch". IPN Ld pf 15/64 t. 16 (945/III).
Od dnia 17.12.1974 Adam Wojciechowski (wówczas 32-letni prawnik i opozycyjny aktywista) był rozpracowywany przez SB w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) o krypt. "Petycja" i numerze rejestr. 28948. Sprawa ta była prowadzona od 17.12.1974 do 19.10.1976 przez SB z Wydz. III KW MO w Katowicach w związku z "rozpowszechnianiem w dniach 13-16 grudnia 1974 r. na terenie Uniwersytetu Śląskiego i Biblioteki Śląskiej ulotek o antyradzieckiej treści". Chodziło o tzw. "List piętnastu", w którym literaci, pracownicy szkół wyższych i prawnicy, w tym Adam Wojciechowski, domagali się interwencji rządu PRL na rzecz tysięcy Polaków dyskryminowanych w Związku Sowieckim. Funkcjonariusz SB z Wydz. III KW MO w Katowicach zanotował m.in., że A. Wojciechowski podlega "zabezpieczeniu w okresie akcji polityczno-społecznych" jako "autor i kolporter różnych opracowań antypaństwowych". Materiały SOR krypt. "Petycja" włączono później do akt SOR krypt. "Brodacz" - jako tomy 11 i 12. IPN BU 0256/442 (8658/II) t. 11 i 12.
W teczce pracy tajnego współpracownika SB o pseud. "Derek" (nr rej. 34738) znajdują się doniesienia dotyczące Adama Wojciechowskiego. Teczka tych akt była prowadzona w latach 1975-1981 przez SB z Wydz. III KW MO w Łodzi. IPN Ld 0082/48 t. 2-3 (45233/I).
W latach 1975-1985 Adam Wojciechowski był objęty inwigilacją i rozpracowaniem różnych jednostek SB z KW MO w Katowicach i KS MO w Warszawie w ramach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS), a następnie Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) o krypt. "Brodacz". Od 31 maja 1975 był obserwowany przez SB w związku z podjętą próbą przekazania Sekretarzowi Generalnemu ONZ (poprzez ambasadę Kanady) memoriału na temat sytuacji panującej w więzieniach w PRL. Dnia 7.06.1975 SOS krypt. "Brodacz" została zarejestrowana w Wydziale II KW MO w Katowicach pod nr 30476. Dnia 2 lipca 1975 akta SOS "Brodacz" przekazano do Wydz. III KW MO w Katowicach i zarejestrowano pod nr 30598. Po tajnym przeszukaniu katowickiego mieszkania A. Wojciechowskiego (dokonanym 27.08.1975) i potwierdzeniu wcześniejszych podejrzeń, SOS "Brodacz" przekwalifikowano na SOR o tym samym kryptonimie. Dnia 21.10.1976, z uwagi na "zmianę miejsca zamieszkania figuranta", akta tej sprawy przekazano do dalszego prowadzenia Wydziałowi III KS MO w Warszawie i zarejestrowano pod nr 16104 (w okresie od 23 maja do 3 sierpnia 1978 sprawę tę prowadził Wydział III-2 KS MO). W toku inwigilacji A. Wojciechowskiego wykorzystano przeciw niemu tajne osobowe źródła informacji, środki techniki operacyjnej, kontrolę korespondencji, tajne przeszukanie mieszkania oraz tzw. kombinacje operacyjne i dezinformację. W latach 1974-1980 Adam Wojciechowski był wielokrotnie zatrzymywany przez SB na 48 godzin i karany przez Kolegia ds. Wykroczeń. Prowadzenie SOR krypt. "Brodacz" zakończono w KS MO dnia 27.02.1985 "z uwagi na zaniechanie działalności figuranta w ROPCziO i wstąpienie do legalnie działającego w Polsce PZKS [Polskiego Związku Katolicko-Społecznego]". IPN BU 0256/442 t. 1-13 (8658/II).
Figuruje w aktach kontrolno-śledczych Wydz. II Biura Śledczego MSW z lat 1975-1981 (nr rej. 7/79). Adam Wojciechowski został objęty śledztwem MSW pod zarzutem, że „od sierpnia 1975 r. działając czynem ciągłym sporządza w kraju pisma i druki, przy pomocy których rozpowszechnia fałszywe wiadomości, które mogą wyrządzić poważną szkodę interesom Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej”. W czerwcu 1975 A. Wojciechowski opracował dokument - memoriał zawierający informacje o zakładach penitencjarnych w Polsce i przesłał go do różnych międzynarodowych organizacji. W związku z tym był przetrzymywany w areszcie w okresie od 29.08.1975 do 27.11.1975. To postępowanie wobec niego umorzono dopiero 28.07.1981 - z braku dowodów winy. Materiały tej sprawy złożono następnie w archiwum Wydz. II Biura "C" MSW pod nr 7482/III. IPN BU 0582/197 (7482/III) t. 1-5, IPN BU 01255/526 (7482/3) mikrofilm.
Figuruje w aktach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) o krypt. „Hazardziści” i numerze rejestr. 48358. Od 1 marca 1976 był rozpracowywany przez SB z Wydz. II i Wydz. V Dep. III MSW jako "jeden z założycieli i czołowy działacz" Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela (ROPCiO) i tzw. Nurtu Niepodległościowego (NN), jako uczestnik III Zjazdu NN oraz II i III Zjazdu Krajowego działaczy ROPCiO, a także jako członek redakcji czasopisma "Opinia" - organu prasowego Ruchu. Dnia 24.03.1980 skazany przez kolegium ds. wykroczeń na 2 miesiące aresztu "za wywoływanie zbiegowiska w dn. 23 bm. i zaśmiecanie terenu w zw. z faktem rozdawania ulotek antywyborczych". W ramach SOR krypt. „Hazardziści” SB rozpracowywała działalność ROPCiO na terenie całego kraju, prowadzenie tej sprawy zakończono i zdjęto z ewidencji 16 kwietnia 1985. IPN BU 0222/243 (53123/II), IPN BU 01228/309 (53123/2) mikrofilm.
Od dnia 6.11.1976 Adam Wojciechowski był inwigilowany w ramach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) o krypt. "Max" i numerze rejestr. 46964. Był "sprawdzany" przez funkcjonariuszy Wydz. II Dep. III MSW w celu wykrycia autorów dwóch pocztowych przesyłek listowych - przechwyconych przez Biuro "W" MSW, a wysłanych z kraju do Instytutu Literackiego w Paryżu i redakcji paryskiej "Kultury" (na adresy mieszkańców Austrii i Francji). Przesyłki te zawierały różne informacje, prośby i materiały zebrane przez KSS KOR. Działania operacyjne SB pozwoliły funkcjonariuszom ustalić, że nadawcą obu tych przesyłek był Adam Wojciechowski. W związku z powyższym, Wydz. II Dep. III MSW powiadomił o tej sprawie właściwe jednostki SB z KW MO w Katowicach i KS MO w Warszawie - zajmujące się dotychczas inwigilacją A. Wojciechowskiego. Prowadzenie tej sprawy zakończono dnia 31.01.1977, następnie materiały SOS "Max" włączono do akt SOR krypt. "Brodacz" - jako ich tom 10. IPN BU 0256/442 (8658/II) t. 10.
W okresie od dnia 31.12.1976 do 12.04.1977 Adam Wojciechowski był rozpracowywany przez SB z Wydz. III KS MO w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) o numerze rejestr. 16504 (bez kryptonimu). Sprawa ta została założona w związku z przechwyceniem przez Wydział "W" KS MO pocztowej koperty adresowanej do mieszkańca Paryża, a zawierającej m.in. "Komunikat nr 5 KOR" i list prof. Jana Kielanowskiego do Sejmu PRL w sprawie powołania komisji poselskiej w celu zbadania "wydarzeń Czerwca 1976". W toku dochodzenia SB ustaliła, że te materiały przygotował i nadał pocztą do Paryża Adam Wojciechowski. Akta te włączono następnie do akt SOR "Brodacz" - jako ich tom 13. IPN BU 0256/442 (8658/II) t. 13.
W teczce pracy tajnego współpracownika SB o pseud. "Jarosław" (nr rejestr. 34888) znajdują się doniesienia dotyczące Adama Wojciechowskiego. Akta te były prowadzone przez SB z Wydz. IV KW MO w Łodzi w latach 1977-1978. IPN Ld 0082/1 t. 5 (38604/I).
Występuje w aktach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania o kryptonimie „Emisariusz” i numerze rejestr. 35922 jako "działacz ROPCiO". Sprawa ta była prowadzona przez SB z Wydziału III i Wydziału IV KW MO w Katowicach w latach 1978-1980 i dotyczyła ciągłej operacyjnej inwigilacji Kazimierza Świtonia - czołowego działacza Wolnych Związków Zawodowych Górnego Śląska i ROPCiO. IPN Ka 048/916 t. 2-7 (44073/II).
Adam Wojciechowski w latach 1977-1983 został odnotowany w kartotece Biura "B" MSW jako "kontakt" figurantów cudzoziemskich o kryptonimach "Ajaks 79", "Atlanta 81", "Antałek 83" i "Ararat 82". Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta operacyjne SB z Wydz. IV Dep. IV MSW z lat 1977-1981 zawierają między innymi meldunki dotyczące aktywistów KSS-KOR i ROPCiO oraz ich kontaktów z Kościołem. Adam Wojciechowski występuje w nich m.in. jako współredaktor "Opinii" i świadek rewizji w domu Andrzeja Czumy. Odnotowane jest również wysłanie przez A. Wojciechowskiego listu do władz (w grudniu 1977) z żądaniem przedstawienia na planowanej konferencji prasowej (z prezydentem USA J. Carterem) "trzech pytań w imieniu politycznej opozycji w kraju”. IPN BU 0713/264 (57/81).
Występuje w materiałach administracyjnych i opracowaniach Departamentu III MSW z końca grudnia roku 1977 zatytułowanych: "Informacja dot. inicjatyw >ROPCziO< i >KSS-KOR< związanych z wizytą J. Cartera w Polsce" z dnia 28.12.1977 i "Informacja dot. wejścia członka ROPCziO Adama Wojciechowskiego do Centrum Prasowego >Interpress<" z dnia 29.12.1977. IPN BU 0296/245 t. 7.
Występuje w aktach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) o krypt. "Sekta" i numerze rejestr. 51086, w ramach której funkcjonariusze Wydz. II Departamentu II MSW rozpracowywali organizację „Amnesty International” w Polsce (w latach 1977-1985). Do tej organizacji należeli czołowi działacze "opozycji demokratycznej" w PRL, w tym Adam Wojciechowski. Ich aktywność przejawiała się m.in. w zbieraniu podpisów pod różnymi apelami i postulatami. Materiały SOR krypt. "Sekta" zarchiwizowano w Wydziale II Biura „C” MSW w lipcu 1985 pod sygn. 53121/II. IPN BU 0222/241 (53121/II), IPN BU 01228/307 (53121/2) mikrofilm.
Od dnia 3.02.1978 figuruje w aktach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) o krypt. "Wyborca" i numerze rejestr. 22769. Akta te były prowadzone w roku 1978 przez SB z Wydz. III KS MO i Wydz. III-2 KS MO. Adam Wojciechowski znalazł się w operacyjnym zainteresowaniu SB w związku z drukowaniem i kolportażem ulotek nawołujących do bojkotu wyborów do Rad Narodowych (w styczniu i lutym 1978). Ponieważ A. Wojciechowski pozostawał w tym okresie w innym "aktywnym rozpracowaniu", dnia 2.08.1978 prowadzenie SOR „Wyborca" zakończono, a jej materiały złożono w Wydziale „C” KS MO. IPN BU 0246/1225 (5577/II), IPN BU 01322/1218 (5577/2) mikrofilm.
W teczce pracy tajnego współpracownika SB o pseudonimie "Szary" i numerze rejestr. 37876 (w aktach z lat 1978-1979) znajdują się doniesienia dotyczące Adama Wojciechowskiego. Akta te były prowadzone przez SB z Wydz. III KW MO w Łodzi. IPN Ld 0040/558 t. 1 (44075/I).
Występuje w aktach kontrolnych śledztwa prowadzonego w latach 1978-1985 przez Wydz. Śledczy SUSW. Adam Wojciechowski został objęty śledztwem pod zarzutem, "że w okresie do dnia 12.12.1979 w Warszawie i innych miejscowościach brał udział w związku p.n. >Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela<, którego celem była działalność przestępcza polegająca na rozpowszechniania nielegalnych wydawnictw". W trakcie śledztwa nr S-26/78 o rozpowszechnianie nielegalnych wydawnictw zakwestionowano duże ilości bezdebitowych materiałów. A. Wojciechowskiego przetrzymywano w areszcie w okresie od 14.12.1979 do 19.12.1979. Z akt śledztwa z dniem 14.01.1982 wyłączono materiały dotyczące A. Wojciechowskiego (jako śledztwo nr S-14/82), a następnie zawieszono je w związku z tym, że ww. był w tym czasie internowany. To śledztwo wznowiono 19.02.1985 (jako S-27/85) i umorzono tego samego dnia na podstawie ustawy o amnestii. IPN BU 0331/535 (3327/III), IPN 01326/424 (3327/3) mikrofilm.
Występuje w aktach kontrolnych śledztwa z roku 1980 prowadzonego przez Wydz. Śledczy KW MO w Łodzi. Adam Wojciechowski został bowiem odnotowany "w sprawie rozpowszechniania fałszywych wiadomości mogących wyrządzić poważną szkodę interesom PRL". IPN Ld pf 15/436 t. 1 (1513/III).
Od kwietnia 1981 r. Adam Wojciechowski występuje w aktach operacyjnych Wydz. V Dep. III MSW - w materiałach dotyczących „kontroli operacyjnej” Komitetów Obrony Więzionych za Przekonania (KOWzP) i jako członek kolegium redakcyjnego czasopisma ROPCiO "Opinia". Tom akt stanowią głównie raporty przekazywane przez poszczególne KW MO do Wydziału V Departamentu III MSW - dotyczące utworzenia i działalności KOWzP na terenie poszczególnych województw, a także podjętych wobec nich „czynności operacyjnych”. IPN BU 0222/747 (54236/II).
Akta Prokuratury Wojewódzkiej w Warszawie z lat 1982-1985 dotyczą m.in. postępowania przeciwko działaczom Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela, także przeciwko Adamowi Wojciechowskiemu. Śledztwo nr II Ds. 5/82 wszczęte 14.01.1982 postanowiono jednak tego samego dnia zawiesić ze względu na to, że ww. działacze byli w większości internowani. Dnia 19.02.1985 śledztwo wznowiono (pod nr II Ds 35/85) i następnie umorzono ze względu na ustawę o amnestii z dnia 21.07.1984. IPN BU 576/263 (II Ds 35/85).
Występuje w aktach administracyjnych WUSW w Łodzi z maja i czerwca 1985 (nr 2921/XA). Akta te zawierają m.in. meldunki SB dotyczące "sytuacji polityczno-operacyjnej" z okresu od 1 maja 1985 do 30 czerwca 1985. IPN Ld pf 13/440 t. 3 (2921/XA).
Od dnia 6.11.1987 Adam Wojciechowski podlegał ponownej operacyjnej kontroli SB - tym razem w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) o numerze rejestr. 104215. Ta kontrola była prowadzona do jesieni 1989 przez Wydz. II Dep. III MSW. A. Wojciechowski był poddany inwigilacji w związku z utworzeniem "nielegalnej organizacji" pod nazwą Ruch Wolnych Demokratów. Materiały tej sprawy zniszczono 15.01.1990 "jako nie mające żadnej wartości operacyjnej ani historycznej". W trakcie prowadzenia ww. KE o Adama Wojciechowskiego dopytywały się inne jednostki SB: w październiku 1988 Wydz. I Dep II MSW, w kwietniu 1988 Wydz. III Biura „W” MSW, a w kwietniu 1989 Wydz. III-2 SUSW. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Figuruje w Sprawie Operacyjnego Rozpracowania (SOR) o krypt. "Ekipa" i numerze rej. 43279. Sprawa ta była prowadzona w latach 1987-1990 przez SB z Wydz. III WUSW w Łodzi i dotyczyła inwigilacji środowiska łódzkich działaczy KPN. Adam Wojciechowski został odnotowany w aktach tej sprawy jako osoba rozpracowywana (pod nr rej. 47676) i jako członek Rady Politycznej KPN. IPN Ld 084/6 t. 1 (7867/II).
Figuruje w aktach paszportowych KS MO w Warszawie z lat 1975-1982. W roku 1975 Adam Wojciechowski otrzymał "zastrzeżenie wyjazdów do państw kapitalistycznych oraz do Jugosławii" (zarejestrowane pod nr 41523/ZS) w okresie od 26.05.1975 do 25.05.1977, a później do "wszystkich krajów świata" w okresie od 15.10.1978 do 15.10.1980 (następnie przedłużone do 21.10.1982). Te kolejne zastrzeżenia wyjazdów (zakazy wydania paszportu) nastąpiły na wniosek SB z Wydz. III-2 KS MO. W uzasadnieniu napisano, że Adam Wojciechowski "(…) jest aktywnym działaczem w antysocjalistycznej grupie ROPCiO, wchodzi w skład redakcji nielegalnego pisma Opinia. Jest członkiem organizacji pn. Amnesty International. Wyjazd za granicę wykorzystałby do działalności przeciwko PRL”. Ten zakaz wyjazdów anulowano dnia 22.12.1982. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych i akt IPN BU 728/40163 (EAGP 040163).
.