Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Marian Szczepan
Nazwisko: Kokot
Miejsce urodzenia: Małdyty
Data urodzenia: 22-01-1953
Imię ojca: Eugeniusz
Imię matki: Helena
Dodatkowe informacje:

Wojskowy Obóz Specjalny nr 6 w Czerwonym Borze przy 2 Batalionie Inżynier. WOW był największym z dziesięciu powołanych w ramach akcji „Jesień 82”, gdzie umieszczeni zostali wytypowani przez SB i WSW działacze NSZZ „Solidarność” (łącznie ok. 1500 osób), uznani za „szczególnie niebezpiecznych” w czasie wprowadzania ustawy delegalizującej „Solidarność”. Obóz działał od 5.11.1982 do 3.02.1983. Znalazło się w nim 450 osób. Oficjalnym powodem były szkolenia dla rezerwistów. Wśród powołanych znaleźli się niezdolni do służby, a nawet niepełnosprawni. Obóz składał się z 20 baraków zbudowanych z wagonów kolejowych obitych z zewnątrz deskami. Do ich ogrzewania służyły małe piecyki, nie gwarantujące odpowiedniej temperatury w warunkach zimowych. Przetrzymywani zmuszani byli do ciężkich prac fizycznych. Nakazano im budowę drogi ze śniegu na poligonie, a także magazynu min. Skoszarowani w Czerwonym Borze odbywali również ćwiczenia z obsługi broni i musztrę, co stanowiło wyjątek wśród innych obozów. Umieszczeni w obozie poddawani byli nieustannej inwigilacji. W barakach założono podsłuchy. Umieszczono tam również informatorów WSW. Prowadzono także intensywne przesłuchania. Umieszczeni w obozie próbowali protestów. 10.11.1982 kilku z nich odmówiło przyjmowania posiłków, co zakończyło się skierowaniem sprawy do sądu. Rezerwiści próbowali także kolportować wydawnictwa podziemne. Wszyscy umieszczeni w obozie poddani zostali intensywnej indoktrynacji. Bibliografia: Bożko M., Czerwony Bór. Polski Gułag ’82, „Dziennik Wschodni”, 8 II 2007; Dąbrowski M., Wojskowe Obozy Specjalne 1982–1983, Lublin 2013; Piotrowski P., Kompanie polowe w „ludowym” Wojsku Polskim jako forma represji politycznych. Zarys problemu, „ZHW” 2010, nr 32-33.Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Marian Kokot jako uczestnik „przerwy w pracy” został zarejestrowany 03.11.1980 przez Wydz. III „A” KW MO w Gdańsku pod numerem 36745 do Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Lacta” nr rej. 35951, prowadzonej od 29.08.1980. Sprawę zakończono „poinformowaniem władzy politycznej i administracyjnej”, a materiały 02.03.1981 złożono do archiwum pod sygn. 17726/II. Akta o sygn. 17726/II zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych i ZSKO.
Meldunki operacyjne Wydz. IV KW MO w Gdańsku za okres od 07.09.1981 do 16.10.1981. Marian Kokot przechodzi w meldunku z 09.10.1981 jako przewodniczący Komitetu Zakładowego NSZZ „Solidarność” w Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej Maćkowy w Gdańsku. IPN Gd 468/3.
Sprawa Obiektowa (SO) krypt. „Klan” nr rej. 37004 prowadzona od 14.11.1980 do 10.11.1983 przez Wydz. III „A”, V, Insp. 2 KW MO/WUSW w Gdańsku. SO krypt. „Klan” 24.08.1982 przemianowano na krypt. „Związek” pod tym samym numerem rejestracyjnym. Sprawa dotyczyła „operacyjnej ochrony” działalności NSZZ „Solidarność” w Gdańsku. Marian Kokot - członek NSZZ „Solidarność” w Zakładzie Mleczarskim Maćkowy w Gdańsku i aktywny działacz strajkowy – przechodzi w materiałach jako osoba przewidziana do internowania. IPN Gd 003/166 t. 8 (185/IV).
Sprawa Obiektowa (SO) krypt. „Renesans”/ „Mrowisko” nr rej. 42220 prowadzona od 19.01.1982 do 04.05.1985 przez Wydz. V, Insp. 2 KW MO/WUSW w Gdańsku. Założenia taktyki działań w stosunku do NSZZ „Solidarność” na terenie województwa gdańskiego w zakresie tworzenia nowych struktur związkowych. 30.04.1983 Wydz. V KW MO w Gdańsku przekazał sprawę do dalszego prowadzenia Insp. 2 KW MO w Gdańsku. Marian Kokot figuruje w „Wykazie osób internowanych na mocy decyzji Komendanta Wojewódzkiego MO w Gdańsku”. Akta sprawy zarchiwizowano pod sygn. 200/IV. IPN Gd 003/176 (200/IV).
Materiały dotyczące przygotowania i prowadzenia akcji internowania działaczy NSZZ „Solidarność” krypt. „Gotowość” prowadzone od 03.02.1980 do 22.12.1982 przez Wydz. III „A”/ V, Wydz. Śledczy KW MO w Gdańsku. Marian Kokot - przewodniczący KZ NSZZ „Solidarność” w Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej Gdańsk-Maćkowy - przechodzi w wykazach osób przewidzianych do internowania oraz zatrzymanych i internowanych. W materiałach znajdują się także protokoły brakowania akt dotyczących operacji krypt. „Klon” – 28.12.1982 zniszczono arkusz informacyjny Mariana Kokota sporządzony w ramach tej operacji. Część akt krypt. „Gotowość” dotyczących Mariana Kokota złożonych do archiwum pod sygn. 911/19 t. 4 zniszczono 24.08.1989 za protokołem brakowania nr 4/89. IPN Gd 0207/9 (156/9, 911/10), IPN Gd 0207/10 t. 1/1 (156/10, 911/2).
Akta osobowe Mariana Kokota internowanego 13.12.1981 w Ośrodku Odosobnienia w Strzebielinku na mocy decyzji nr 102 wydanej 12.12.1981 przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Gdańsku. W uzasadnieniu podano, że ww. podejmował działania o skutkach anarchizujących życie społeczeństwa województwa gdańskiego. Zwolniony z internowania na mocy decyzji nr 193 wydanej 11.06.1982 przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Gdańsku. Ośrodek opuścił tego samego dnia. IPN Gd 159/172.
Akta administracyjne Wydz. Śledczego KW MO w Gdańsku zawierające meldunki dzienne za okres od 13.12.1981 do 23.12.1982 dotyczące akcji krypt. „Jodła”, związanej z internowaniem osób zamieszkałych lub przebywających na terenie województwa gdańskiego oraz akcji krypt. „Klon”, polegającej na przeprowadzaniu rozmów profilaktyczno-ostrzegawczych z działaczami opozycji. Marian Kokot figuruje na liście internowanych, jako przewodniczący KZ NSZZ „Solidarność” OSM Gdańsk-Maćkowy i w szyfrogramie z 11.06.1982 informującym o uchyleniu internowania m.in. wobec niego. IPN Gd 0046/365 t. 4 (918/4).
Od 09.12.1981 do 19.09.1987 kontrolowany przez Wydz. IV/VI KW MO/WUSW w Gdańsku w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) krypt. „Kot” nr rej. 41672. Przyczyną kontroli operacyjnej było prowadzenie przez Mariana Kokota w latach 1981-1982 „działalności społeczno-politycznej w Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej Gdańsk-Maćkowy”. KE zakończono w związku z „zaprzestaniem wrogiej działalności”, a materiały złożono do archiwum pod sygn. 19355/II. Akta o sygn. 19355/II zniszczono 09.08.1990 za protokołem brakowania akt nr 7/89. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych i ZSKO.
Figuruje w księdze ewidencji żołnierzy zgrupowania rezerwy powołanych na ćwiczenia do wojskowego obozu internowania (JW 3466) w Czerwonym Borze. Powołany 09.11.1982, przydzielony do 1 kompanii inżynieryjno-drogowej. Zwolniony po odbyciu ćwiczeń wojskowych 03.02.1983. IPN BU Pf 1090/62, IPN Gd 799/1065.
Dary prywatne zawierające wykazy internowanych opozycjonistów z województwa gdańskiego z 1982 roku, wykazy mieszkańców województwa gdańskiego aresztowanych i skazanych za kontynuowanie działalności związkowej za lata 1982-1983, wykazy internowanych opozycjonistów z województw: gdańskiego, bydgoskiego, toruńskiego, szczecińskiego, słupskiego, koszalińskiego, włocławskiego i lubelskiego osadzonych w Ośrodku Odosobnienia w Strzebielinku z 1982 roku. Marian Kokot, przewodniczący KZ OSM Gdańsk-Maćkowy, figuruje w wykazie internowanych. IPN Gd 649/202, IPN Gd 879/1, IPN Gd 539/1, IPN Po 161/1.
.