Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 05-12-2023 15:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Wojciech
Nazwisko: Pirecki
Miejsce urodzenia: Nowa Wieś
Data urodzenia: 19-05-1906
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Stanisława
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta z okresu 30.07.1946 – 07.10.1965 dotyczące śledztwa (1735/Śl) prowadzonego przez Wydz. Śledczy WUBP w Bydgoszczy w sprawie powojennej organizacji niepodległościowej pod dowództwem „Jędrusia”. Wojciech Pirecki, członek oddziału „Jędrusia” został tymczasowo aresztowany na mocy postanowienia Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Bydgoszczy z 24.07.1946. W uzasadnieniu podano, że od 20.06.1946 w Biegodzinie udzielał schronienia członkom oddziału «AK» pod dowództwem „Jędrusia” i zaopatrywał ich w żywność. Postanowieniem oficera śledczego WUBP w Bydgoszcz z 25.07.1946 został pociągnięty do odpowiedzialności karnej. Tego samego dnia śledztwo zostało zamknięte, a sprawę przekazano do Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Bydgoszczy. Do akt dołączono "Charakterystykę byłego członka oddziału »Jędrusia«” sporządzoną 20.07.1950 według której ww. kilkakrotnie kwaterował w swoim gospodarstwie członków oddziału „Jędrusia”. Udostępniał na ich potrzeby swój powóz. Przetrzymywał nielegalną broń i udzielał oddziałowi informacji na temat miejscowych członków PPR. Za swoją działalność został ujęty i skazany na karę śmierci. IPN By 070//1681 t. 1-6 (1735/III).
Akta nadzoru Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Bydgoszczy (Pr. 1314/46) z okresu 25.05.1946 – 08.12.1949 w sprawie karnej dotyczącej podejrzanych o przynależność w 1946 roku do zorganizowanej na terenie powiatu złotowskiego, wyrzyskiego i chojnickiego grupy AK pod dowództwem „Jędrusia”. Wojciech Pirecki tymczasowo aresztowany 24.07.1946, został pociągnięty do odpowiedzialności karnej 25.07.1946. Aktem sporządzonym 26.07.1946 przez oficera śledczego WUBP w Bydgoszczy Wojciech Pirecki został oskarżony o nawiązanie i utrzymywanie kontaktów z oddziałem „Jędrusia” oraz udzielanie pomocy. Akt oskarżenia został zatwierdzony 03.08.1946 przez Wojskową Prokuraturę Rejonową w Bydgoszczy. IPN By 141/40.
Akta w sprawie karnej prowadzonej od 21.07.1946 do 15.01.1969 przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Bydgoszczy w sprawie przeciwko oskarżonym o przynależność do «AK» i nielegalne posiadanie broni. Wojciech Pirecki wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy (R. 467/46) z 08.08.1946 został skazany na karę śmierci, utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na zawsze oraz utratę mienia. Decyzją z 24.08.1946 Prezydent Krajowej Rady Narodowej nie skorzystał z prawa łaski. Wyrok wykonano 04.09.1946 przez rozstrzelanie. IPN By 66/353-354.
Charakterystyka nr 8 sporządzona 09.05.1973 w Wydz. „C” KW MO w Bydgoszczy, dotycząca oddziału AK pod dowództwem kapitana „Jędrusia”. Oddział powstał na początku maja 1946 w gromadzie Liszkowo w powiecie wyrzyskim. Dużą część członków stanowiła młodzież (przy wstępowaniu obiecywano pełne utrzymanie, umundurowanie i żołd). W oddziale składano przysięgę na wierność rządowi londyńskiemu. „Celem ich było zwalczanie ustroju Polski Ludowej i jego sojuszników z dążeniem do przywrócenia stosunków politycznych sprzed 1939”. Swoje akcje kierowali przeciwko członkom partii PPR, funkcjonariuszom UB i MO, żołnierzom Armii Radzieckiej i ludziom oddanym władzy ludowej. Czynną działalność prowadzili od czerwca do lipca 1946. Wojciech Pirecki był członkiem organizacji przez dwa miesiące. Został aresztowany 22.07.1946. Skazany wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy z 08.08.1946 na karę śmierci. IPN By 010/8 (8/B).
.