Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Edmund
Nazwisko: Murach
Miejsce urodzenia: Dębno
Data urodzenia: 01-11-1921
Imię ojca: Jan
Imię matki: Kazimiera
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta z okresu 30.07.1946 – 07.10.1965 dotyczące śledztwa prowadzonego przez Wydz. Śledczy WUBP w Bydgoszczy w sprawie powojennej organizacji niepodległościowej pod dowództwem „Jędrusia”. Śledztwo przeciwko Edmundowi Murachowi wszczęto postanowieniem oficera śledczego WUBP w Bydgoszczy z 30.07.1946. Aresztowany na mocy postanowienia Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Bydgoszczy (Pr.R. 1314/46) z 02.08.1946. Śledztwo zamknięto postanowieniem z 02.08.1946 i sprawę skierowano do Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Bydgoszczy. Aktem sporządzonym 02.08.1946 przez oficera śledczego WUBP w Bydgoszczy Edmund Murach został oskarżony o to, że „30.06.1946 w Topoli pow. Wyrzysk wstąpił do nielegalnej organizacji Armii Krajowej pod dowództwem kapitana pseud. »Jędruś«, która ma na celu zmienienie przemocą ustrój demokratyczny państwa polskiego i był w tej organizacji do 28.07.1946 tj. do dnia aresztowania” oraz o udział w akcjach zorganizowanych przez oddział i posiadanie bez zezwolenia broni palnej. Do akt dołączono również charakterystykę byłego członka oddziału »Jędrusia«” sporządzoną 20.07.1950. Edmund Murach pseud. „Szary” w organizacji pełnił funkcję plutonowego i komendanta bojówki w Dźwierszynie i Topoli. Zajmował się także werbowaniem nowych członków w gminie Łobianiec. „Był wrogo nastawiony do obecnego ustroju jak i Związku Radzieckiego. Brał udział w akacjach na członków PPR". IPN By 070//1681 t. 1-6 (1735/III).
Akta w sprawie karnej prowadzonej od 03.08.1946 do 04.09.1946 przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Bydgoszczy przeciwko oskarżonym o przynależność do «AK» (oddział „Jędrusia”) i niepowiadomienie władz o miejscu pobytu oddziału «AK». Edmund Murach pseud. „Szary” wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy (R. 468/46) z 08.08.1946 został skazany na karę śmierci, pozbawienie praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na zawsze, przepadek całego mienia i przepadek zakwestionowanej broni. Prezydent Krajowej Rady Narodowej nie skorzystał z prawa łaski. Wyrok wykonano 04.09.1946 przez rozstrzelanie. Postanowieniem Sądu Wojewódzkiego w Bydgoszczy (III.Ko. 57/91) z 22.10.1991 stwierdzono nieważność ww. wyroku uznając, że działalność Edmunda Muracha służyła niepodległości bytu Państwa Polskiego. IPN By 66/593.
Charakterystyka nr 8 sporządzona 09.05.1972 w Wydz. „C” KW MO w Bydgoszczy, dotycząca oddziału «AK» dowodzonego przez kapitana »Jędrusia«. Oddział powstał na początku maja 1946 w gromadzie Liszkowo w powiecie wyrzyskim. Dużą część członków stanowiła młodzież (przy wstępowaniu obiecywano pełne utrzymanie, umundurowanie i żołd). Składali przysięgę na wierność rządowi londyńskiemu. „Celem ich było zwalczanie ustroju Polski Ludowej i jego sojuszników z dążeniem do przywrócenia stosunków politycznych sprzed 1939". Swoje akcje kierowali przeciwko członkom partii PPR, funkcjonariuszom UB i MO, żołnierzom Armii Radzieckiej i ludziom oddanym władzy ludowej. Czynną działalność prowadzili od czerwca do lipca 1946. Edmund Murach pseud. „Szary” był członkiem organizacji od 30.06.1946 do aresztowania 28.07.1946. Skazany wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy z 08.08.1946 na karę śmierci. IPN By 010/8 (8/B).
.