Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jan Piotr
Nazwisko: Majkowski
Miejsce urodzenia: Wolica
Data urodzenia: 23-05-1925
Imię ojca: Szczepan
Imię matki: Stanisława
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledztwa prowadzonego przez Wydz. III WUBP w Bydgoszczy w sprawie żołnierzy i współpracowników 5 Wileńskiej Brygady AK. Jan Majkowski pseud. „Atlantyk” był sierżantem i pełnił funkcję amunicyjnego. Został zatrzymany 15.01.1947 w Bydgoszczy. Postanowieniem oficera śledczego WUBP w Bydgoszczy z 11.02.1947 Jan Majkowski został pociągnięty do odpowiedzialności karnej. Aktem sporządzonym 18.02.1947 przez oficera śledczego WUBP w Bydgoszczy został oskarżony o to, że od 26.05.1946 do 15.01.1947 był członkiem podziemnej organizacji „Wolność i Niezawisłość” pod dowództwem „Łupaszki” w grupie „Zeusa”. W ramach członkostwa w organizacji brał udział w licznych akcjach, m.in. w napadzie na posterunek MO w Dziezganach (Dzieżganach), na żołnierzy Armii Czerwonej, a także w akcjach wymierzonych przeciwko członkom PPR. Przez okres działalności w organizacji posiadał bez zezwolenia i używał broni palnej. IPN By 070/434 (451/III).
Akta sprawy prowadzonej od 08.03.1947 do 02.10.1961 przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Bydgoszczy/ Sąd Wojewódzki w Bydgoszczy przeciwko osobom oskarżonym o przynależność do organizacji niepodległościowych. Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy (Sr. 148/47) z 08.03.1947 Jan Majkowski pseud. „Atlantyk” został uznany winnym przynależności do „organizacji WiN w szwadronie pod dowództwem »Zeusa« piątej wileńskiej brygady majora »Łupaszki«”, nielegalnego posiadania broni oraz dopuszczenia się wielokrotnych „gwałtownych zamachów na jednostki polskich sił zbrojnych, posterunki MO, placówki Armii Czerwonej oraz na członków organizacji politycznej o znaczeniu ogólnopaństwowym (PPR), na żołnierzy WP i Armii Czerwonej, na funkcjonariuszy UB i MO z powodu pełnienia przez nich obowiązków”. Został skazany na karę łączną - 15 lat więzienia z pozbawieniem praw na zawsze oraz przepadek całego mienia. Karę odbywał w więzieniu we Wronkach i w Sieradzu. Postanowieniem Sądu Wojewódzkiego w Bydgoszczy (Sr. 148/37) z 08.05.1956 zastosowano amnestię wobec ww. poprzez złagodzenie kary do kary łącznej 10 lat więzienia z utratą praw na 5 lat. Został zwolniony z więzienia 17.01.1957. Postanowieniem Sądu Wojewódzkiego w Bydgoszczy z 02.10.1961 Janowi Majkowskiemu przywrócono utracone prawa obywatelskie oraz zdolność do nabycia praw honorowych. Postanowieniem Sądu Wojewódzkiego w Bydgoszczy (III Ko.Un. 2/92) z 03.11.1992 wyrok Wojskowego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy z 08.03.1947 skazujący Jana Majkowskiego został uznany za nieważny. Uznano, że czyny, za które skazano Jana Majkowskiego „z wagi na rodowód i cele WiN uznać należy za czyny związane z działalnością na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego. Zaznaczyć należy, iż w latach terroru, w okresie powojennym, działalność Jana Majkowskiego i innych skazanych w tej sprawie] stanowiła często jedyną realną formę walki społeczeństwa polskiego z narastającymi prześladowaniami i represjami ze strony organów bezpieczeństwa publicznego oraz walki o wolną, niepodległą Polskę”. IPN By 83/1-2, IPN Gd 480/1 t. 1-2 (IPN By 83/1).
Materiały administracyjne zawierające sprawozdania dekadowe Wydz. Śledczego WUBP w Bydgoszczy za rok 1947. Jan Majkowski pseud. „Atlantyk” figuruje w sprawozdaniu dekadowym dotyczącym pracy śledczej Wydz. Śledczego WUBP w Bydgoszczy za okres od 20.01.1947 do 31.01.1947 sporządzonym 04.02.1947. Został on zatrzymany w tym okresie w ramach opracowywania grupy „Zeusa”. W sprawozdaniu dekadowym za okres od 10.02.1947 do 20.02.1947 pojawia się informacja, że wszczęto śledztwo przeciwko członkom oddziału „Zeusa” m.in. przeciwko Janowi Majkowskiemu. Przechodzi on również w tablicy statystycznej dotyczącej pracy śledczej w okresie od 01.07 do 15.07.1947, w wyjaśnieniu do tabeli statystycznej, jako podejrzany o nielegalne posiadanie i przechowywanie broni palnej. IPN By 031/3 (NR-3-S).
Charakterystyka nr 12 sporządzona 20.05.1973 w Wydz. „C” KW MO w Bydgoszczy dotycząca organizacji „Łupaszki”. Materiały zawierają także wykaz członków organizacji, karty dokonanych czynów. Oddział zaczął działać wiosną 1946 na terenach województwa gdańskiego w opuszczonym majątku poniemieckim koło Malborka. Składała się z trzech grup - pododdziałów: grupy „Żelaznego”, grupy „Lupy”, grupy „Zeusa”. Organizacja z czasem poszerzyła swoją działalność na tereny województwa gdańskiego, olsztyńskiego, bydgoskiego i przejściowo koszalińskiego. Jan Majkowski pseud. „Atlantyk” przechodzi w charakterystyce jako członek organizacji „Łupaszki”. W materiałach znajduje się także kwestionariusz osobowy ww. według którego, w czasie okupacji należał do III Brygady AK pod dowództwem „Szczerbca”. Od maja do listopada 1946 należał do organizacji pod dowództwem „Łupaszki”. Zatrzymany 15.01.1947. Skazany 08.03.1947 wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy na karę 15 lat więzienia. Przechodzi w kartach na czyn przestępczy - akcje, w których brał udział wraz z grupą „Zeusa”. IPN By 010/12 (12/B).
Materiały administracyjne zawierające wykaz kwestionariuszy ewidencyjnych byłych żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie przekazanych do Centralnego Archiwum Wojska Polskiego, sporządzony przez Wydz. „C” KW MO w Gdańsku 04.05.1983, wykaz członków Ośrodka Mobilizacyjnego Okręgu Wileńskiego Armii Krajowej, schemat do opracowania działalności nielegalnej organizacji politycznej, wytyczne naczelnika Wydz. II Biura „C” MSW dotyczące wypełniania kart na czyny przestępcze, informacja Wydz. „C” KW MO w Gdańsku dotycząca V Brygady Wileńskiej Armii Krajowej. Jan Majkowski pseud. „Atlantyk” figuruje w „Wykazie członków Ośrodka Mobilizacyjnego Okręgu Wileńskiego AK”. IPN Gd 0046/428.
.