Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jan Józef
Nazwisko: Bartczak
Miejsce urodzenia: Koźminek
Data urodzenia: 09-01-1947
Imię ojca: Józef
Imię matki: Janina
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Teczka Ewidencji Operacyjnej na Księdza (TEOK) Jana Bartczaka zarejestrowana 08.09.1972 pod numerem 39241. Rozpracowywany jako alumn WSD Marianów w Lublinie, od 1974 roku katecheta w parafii Niepokalanego Poczęcia NMP1w Górze Kalwarii, od 1975 roku katecheta w Grudziądzu. 9.03.1980 TEOK zdjęto z ewidencji z powodu wystąpienia ze stanu duchownego. Materiały złożono do archiwum pod sygn. 492/II. Materiały o sygn. 492/II zniszczono 18.09.1989. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych i ZSKO.
Sprawa Obiektowa (SO) krypt. „Związek” prowadzona w latach 1980-1983 przez Wydz. III „A”/V KW MO w Lublinie dotycząca Zarządu Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność” w Lublinie. Sprawę założono 02.10.1980 w celu „ochrony przed oddziaływaniem i przenikaniem do Zarządu Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ »Solidarność« w Lublinie osób o poglądach antysocjalistycznych”. Po wejściu w życie ustawy z grudnia 1982 o związkach zawodowych utraciły ważność prawną istniejące wcześniej związki, w tym i NSZZ „Solidarność”. 27.03.1983 zakończono prowadzenie sprawy. Jan Bartczak przechodzi w aktach, jako aktywny działacz związkowy. W zainteresowaniu organów bezpieczeństwa w ramach kontroli operacyjnej pozostawał już w latach 1972-1978, najpierw jako student KUL, a następnie jako ksiądz w zakonie księży Marianów w Górze Kalwarii i Grudziądzu. Będąc duchownym „nie brał udziału w działalności społeczno-politycznej”. Po wystąpieniu ze stanu duchownego w 1979 roku pracował w Państwowym Komitecie Pomocy Społecznej w Lublinie, a następnie w MPK Lublin. Był jednym z głównych inspiratorów strajków jakie miały miejsce w MPK. Zainicjował powstanie Tymczasowego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność”. Z chwilą powstania MKZ Regionu Środkowo-Wschodniego wszedł w jego skład. 10.11.1980 został przewodniczącym KZ NSZZ „Solidarność” w MPK. W swoich wystąpieniach i wypowiedziach „zajmował negatywną postawę wobec aktualnej polityki partii i rządu”. 06.07.1981 został wybrany przewodniczącym MKZ. Inspirował i organizował wiele strajków na terenie województwa lubelskiego. Po I Walnym Zjeździe Delegatów w Świdniku został jednogłośnie wybrany przewodniczącym Zarządu Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność” w Lublinie. Był jednym z inspiratorów organizowania tzw. marszu gwiaździstego oraz powstania Komitetów Obrony Więzionych za Przekonania. Po wprowadzeniu stanu wojennego został internowany. Utrzymywał kontakty z członkami i sympatykami KSS "KOR" i innymi osobami prowadzącymi opozycyjną działalność polityczną oraz z MKS w Gdańsku. IPN Lu 018/162 t. 1, 3, 4, 7 (249/IV).
Sprawa Obiektowa (SO) krypt. „Klan” nr rej. 37004, prowadzona od 14.11.1980 do 10.11.1983 przez Wydz. III „A”, V, Insp. 2 KW MO/WUSW w Gdańsku, dotycząca „operacyjnej ochrony” działalności NSZZ „Solidarność” w Gdańsku. SO krypt. „Klan” 24.08.1982 przemianowano na SO krypt. „Związek”. Jan Bartczak przechodzi w materiałach jako aktywny działacz związkowy, koordynator zespołu tematycznego „Związek i inne ruchy społeczne” w czasie obrad I Krajowego Zjazdu NSZZ „Solidarność”, przewodniczący Zarządu Regionalnego Regionu Środkowo-Wschodniego. Był przewidziany do zatrzymania i internowania. IPN Gd 003/166 t. 13, 14, 18, 29, 20, 22 (185/IV).
29.10.1980 Jan Bartczak został zarejestrowany pod numerem 26104 przez Wydz. III „A” KW MO w Lublinie do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Dwulicowcy” nr rej. 26103, prowadzonej od 29.10.1980 do 22.03.1989, jako podejrzany o prowadzenie działalności opozycyjnej oraz aktywną działalność w podziemnych strukturach związkowych. Prowadzone przez SB działania operacyjne doprowadziły do wyjazdu J. Bartczaka w 1983 roku do RFN. Sprawę zakończono 22.03.1989. Akta 15.06.1989 złożono do archiwum pod sygn. 11590/II. 15.09.1989 wykonano z nich mikrofilm o sygn. 11590/2. Akta o sygn. 11590/II i mkf 11590/2 zniszczono 20.10.1989 za protokołem brakowania akt nr 127/89. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych i ZSKO.
Jan Bartczak przechodził w materiałach Wydz. Śledczego/ V KW MO w Lublinie dotyczących akcji krypt. „Jodła” jako osoba przewidziana do internowania. Materiały złożono do archiwum pod sygn. 10190/II. Materiały o sygn. 10190/II zniszczono za 20.10.1989 za protokołem brakowania akt nr 127/89. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta osobowe Jana Bartczaka internowanego 14.12.1981 w Ośrodku Odosobnienia w Potulicach na mocy decyzji nr 139/81/J wydanej przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Toruniu. Przyczyną internowania było to, że ww. wykazywał „wrogi stosunek do władz i naczelnych organów administracji państwowej”. 31.03.1982 przeniesiony do Ośrodka Odosobnienia w Strzebielinku. Zwolniony z ośrodka odosobnienia 22.12.1982 na mocy decyzji nr 91 wydanej 09.12.1982 przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Lublinie. IPN Gd 159/391 (6/82).
Akta operacyjne KW MO w Toruniu z lat 1981-1985 zawierające materiały dotyczące osób internowanych w okresie stanu wojennego w ramach akcji krypt. „Jodła” z terenu województwa toruńskiego. W materiałach znajduje się decyzja o internowaniu Jana Bartczaka, nakaz zatrzymania i doprowadzenia, raport z zatrzymania i inne dokumenty z okresu internowania. Został internowany 14.12.1981 w Ośrodku Odosobnienia w Potulicach na mocy decyzji nr 139/81/J wydanej przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Toruniu. Przyczyną internowania było to, że Jan Bartczak wykazywał „wrogi stosunek do władz i naczelnych organów administracji państwowej”. 31.03.1982 przeniesiony do Ośrodka Odosobnienia w Strzebielinku. IPN By 082/1 t. 1 (54/III), IPN By 076/321.
Akta Wydz. Śledczego KW MO w Lublinie, Wydz. „C” WUSW w Lublinie i Biura „C” MSW z lat 1981-1984 zawierające różne materiały dotyczące działalności NSZZ „Solidarność” oraz osób internowanych w okresie stanu wojennego. Tomy 2 i 4 zawierają „Informator o delegatach na I Krajowy Zjazd NSZZ »Solidarność«, wrzesień-październik 1981”, Warszawa 1984; tom 5 zawiera kopie ankiet delegatów na I Krajowy Zjazd NSZZ „Solidarność” Regionu Środkowo-Wschodniego; tom 7 zawiera „Wykaz osób internowanych w okresie stanu wojennego lub prowadzących działalność antypaństwową, które zdecydowały się na emigrację z Polski”; tom 8 zawiera wykaz osób internowanych w okresie stanu wojennego- członków NSZZ „Solidarność” Regionu Środkowo-Wschodniego. W materiałach znajduje się ankieta Jana Bartczaka oraz notatka na jego temat. Był członkiem NSZZ „Solidarność” od 05.09.1980. W lipcu 1980 organizował strajki na terenie Lublina. W NSZZ „Solidarność” pełnił funkcję przewodniczącego Komitetu Założycielskiego MPK w Lublinie, przewodniczącego MKZ, następnie etatowego przewodniczącego Regionu Środkowo-Wschodniego. Na I Krajowym Zjeździe NSZZ „Solidarność” z racji pełnionej funkcji wszedł z urzędu do Komisji Krajowej. W październiku 1981 był członkiem delegacji NSZZ „Solidarność” do Francji. Od 14.12.1981 do 09.12.1982 internowany. Podczas przebywania w Ośrodku Odosobnienia w Strzebielinku uchodził za głównego inspiratora i organizatora wszelkich akcji protestacyjnych, głodówek, śpiewów, petycji itp. Odmówił podpisania zobowiązania o przestrzeganiu obowiązującego porządku prawnego. Przechodzi także w wykazach osób internowanych. IPN Lu 020/638 t. 2, 4, 5, 7, 8.
12.04.1983 funkcjonariusze Wydz. V KW MO w Lublinie w ramach akcji krypt. „Klon-2” przeszukali mieszkanie Jana Bartczaka, gdzie odnaleziono nielegalne wydawnictwa. Przeprowadzono z nim rozmowę ostrzegawczą. Sprawę zarejestrowano 30.05.1983 pod numerem 923. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
Jan Bartczak 11.08.1983 w Wydz. Śledczym WUSW w Lublinie, korzystając z ustawy o amnestii, ujawnił się jako działacz byłego NSZZ „Solidarność” po jego zawieszeniu. Przyznał, że w okresie stanu wojennego na terenie Lublina kolportował literaturę „Solidarności” (500 sztuk różnych tytułów). Zarejestrowano go 29.09.1983 pod numerem 3/U/83. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych i ZSKO.
Akta prokuratora przeciwko Janowi Bartczakowi podejrzanemu o kolportaż nielegalnych wydawnictw. 11.08.1983 Jan Bartczak w związku z ustawą o amnestii z 21.07.1983 złożył ustne zawiadomienie w KW MO w Lublinie o swojej działalności. Oświadczył, że do 13.12.1981 był przewodniczącym Zarządu Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność”. Do zniesienia stanu wojennego zajmował się kolportażem książek i prasy wydawanych przez związek (m.in. „Solidarność”, „Nowa”, „Kos” i inne). W tym czasie rozprowadził na terenie Lublina około 500 sztuk wydawnictw o różnych tytułach. Oświadczył także, że w czasie obowiązywania stanu wojennego nie zajmował się kolportażem ani podziemną działalnością związkową. Prokuratura Wojewódzka w Lublinie (Ds 91/83) 18.08.1983, w związku z ustawą o amnestii, odmówiła wszczęcia postępowania karnego w sprawie prowadzenia przez Jana Bartczaka działalności związkowej i politycznej w okresie stanu wojennego. IPN Lu 124/33 (139/14/88).
Mikrofilm z akt śledztwa prowadzonego przez Wydz. Śledczy WUSW w Lublinie (nr rep. 7/84) przeciwko Janowi Bartczakowi, który 25.01.1984 i 15.02.1984 na terenie RFN udzielił wywiadów rozgłośniom Radia „Wolna Europa” oraz „Głos Ameryki”. Śledztwo zostało wszczęte 02.04.1984. Prokuratura Wojewódzka w Lublinie 04.09.1984 zawiesiła śledztwo przeciwko niemu ze względu na jego pobyt na terenie RFN (Ds. 59/84/S). Materiały zdjęte z ewidencji 19.02.1987 i złożone do archiwum pod sygn. 14938/III zostały zniszczone. Zachował się mikrofilm o sygn. 14938/3. IPN Lu 0220/314 (14938/3) mikrofilm.
Dar prywatny Henryka Wagnera zawierający fotografię ze spotkania na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w czerwcu 1981, w którym udział wzięli Czesław Miłosz, prof. Jerzy Kłoczowski, Jan Bartczak, prof. Romuald Kukułowicz i Lech Wałęsa. IPN Lu 376/5.
.