Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023 08:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Mirosław Jerzy
Nazwisko: Adamowicz
Miejsce urodzenia: Bydgoszcz
Data urodzenia: 08-01-1962
Imię ojca: Mieczysław
Imię matki: Felicja
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Ukarany karą grzywny przez Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie m. Lublina za udział w dn. 04.05.1982 w nielegalnym zgromadzeniu w Lublinie. Materiały złożono do archiwum 20.09.1982 pod sygn. 2/K. Materiałów o syg. 2/K brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych i ZSKO.
Akta penitencjarne Mirosława Adamowicza ukaranego orzeczeniem Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie Miasta Lublina z 04.05.1982 karą grzywny z zamianą na 50 dni aresztu za udział w zbiegowisku publicznym w Lublinie na Placu Litewskim. Orzeczona karę odbywał w Areszcie Śledczym w Lublinie. Decyzją Radcy Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie Miasta Lublina z 06.05.1982 ww. zmniejszono areszt zastępczy z 50 do 2 dni. Tego samego dnia Mirosław Adamowicz opuścił areszt. IPN Lu 23/5 (2/V/82).
Rozpracowywany przez Wydz. III KW MO/WUSW w Bydgoszczy od 27.08.1982 w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Mnich” nr rej. 20712 z powodu wykonania i rozkolportowania wspólnie z innymi osobami w sierpniu 1982 nielegalnych ulotek na terenie Bydgoszczy. Skazany przez Sąd POW w Bydgoszczy na karę 1,5 roku więzienia w zawieszeniu na 4 lata oraz grzywnę. Sprawę skończono 25.03.1983, materiały złożono do archiwum pod sygn. 6049/II. Akta o sygn. 6049/II zniszczono 24.01.1990. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta kontrolne śledztwa prowadzonego przez Wydz. Śledczy KW MO/WUSW w Bydgoszczy od 27.08.1982 do 23.11.1982 w sprawie naruszenia przepisów stanu wojennego poprzez wykonanie i kolportaż ulotek o treści antypaństwowej w Bydgoszczy. W związku z prowadzonym śledztwem postanowieniem z 20.09.1982 Wydz. Śledczy KW MO w Bydgoszczy zwrócił się o zastrzeżenie ww. możliwości wyjazdów za granicę do WKŚ ("Wszystkie Kraje Świata") na okres od 01.10.1982 do 01.10.1984. Akt oskarżenia wobec Mirosława Adamowicza Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Bydgoszczy sporządziła 24.11.1982 oskarżając go o to, że "w miesiącu sierpniu 1982 r. w Bydgoszczy i Nakle działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami w celu rozpowszechniania sporządził drukowane ulotki zawierające fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny, a następnie w tym samym miesiącu w Bydgoszczy ulotki te wspólnie rozpowszechniał". IPN By 070/5181 (5713/III).
Akta sprawy karnej (So.W. 456/82) prowadzonej przez Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy dotyczącej naruszenia przepisów stanu wojennego poprzez kolportowanie nielegalnych ulotek na terenie Bydgoszczy w dniach 25-26.08.1982. Materiały z okresu od 25.08.1982 do 26.05.1986. Postanowieniem Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Bydgoszczy (Pg.Śl.II-181/82) z 27.08.1982 tymczasowo aresztowany. Postanowieniem prokuratury z 31.08.1982 ww. przedstawiono zarzut sporządzania i rozpowszechnienia w sierpniu 1982 nielegalnych ulotek. Do akt włączono też notatkę milicjanta z KM MO w Lublinie opisującą działalność Mirosława Adamowicza: „angażował się aktywnie w działalność ugrupowań o charakterze antypaństwowym i antysocjalistycznym. Od momentu założenia NZS-u był jego czołowym działaczem. Uczestniczył w akcjach plakatowania i kolportażu ulotek na terenie m. Lublina przed 13.12.1981. Czynnie uczestniczył w strajku okupacyjnym na KUL-u w dniach 23.11.1981. W dniach 15-16.02.1982 brał aktywny udział w organizowaniu i przebiegu tzw. „cichych marszy” na terenie m. Lublina i Świdnika. W dniach 3-5.05.1982 uczestniczył w nielegalnych demonstracjach na ulicach Lublina. Za czynne znieważenie funkcjonariuszy MO podczas tych zajść został ukarany w Kolegium ds. Wykroczeń grzywną (…)”. Postanowieniem Sądu POW w Bydgoszczy z 30.11.1982 sprawę prowadzono w trybie doraźnym. Na posiedzeniu 15.12.1982 sąd postanowił kontynuować sprawę w trybie postępowania zwyczajnego z uwagi na niezbyt wysoki poziom niebezpieczeństwa popełnionych czynów, uchylić tymczasowy areszt, poddać oskarżonych pod nadzór MO i odroczyć rozprawę do lutego 1983. Wyrokiem Sądu POW w Bydgoszczy z 28.02.1983 skazany na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na okres 4 lat oraz karę dodatkową w postaci grzywny. Jednocześnie naliczoną karę finansową uznano za uiszczoną w całości poprzez zaliczenie na jej poczet okresu tymczasowego aresztowania od 26.08 do 04.10.1982 wraz z zaliczeniem reszty okresu tymczasowego aresztowania od 04.10 do 15.12.1982 na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności. IPN By 51/213-214.
Akta tymczasowo aresztowanego Mirosława Adamowicza. Materiały prowadzone przez Zakład Karny w Inowrocławiu od 27.08.1982 do 15.12.1982. Postanowieniem Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Bydgoszczy (Pg. Śl. II-181/82) z 27.08.1982 tymczasowo aresztowany w związku z toczącym się śledztwem. Postanowieniem Sądu POW w Bydgoszczy z 15.12.1982 uchylono wobec ww. areszt tymczasowy i nakazano niezwłoczne wypuszczenie go na wolność. IPN By 233/74 (38/698).
Akta Sprawy Obiektowej (SO) krypt. „Albion”, nr rej. 13723 prowadzonej przez Wydz. II KW MO/WUSW w Lublinie od 23.09.1972 do 17.01.1990 dotyczącej kontroli operacyjnej cudzoziemców przebywających na terenie województwa lubelskiego. Materiały za okres od 28.11.1984 do 03.04.1987 dotyczące m.in. seminarium filozoficznego KUL z udziałem studentów i wykładowców z PRL i Wielkiej Brytanii. Mirosław Adamowicz przechodzi w aktach jako aktywny działacz Tymczasowego Samorządu Studentów na KUL w Lublinie. 08.10.1985 podpisał apel do studentów KUL dotyczący bojkotu wyborów do Sejmu. Miał także wziąć udział w spotkaniu z amerykańskim korespondentem prasowym, podczas którego przekazano wspomniany apel celem przerzucenia go poza granice PRL. Po odczytaniu apelu 11.10.1985 we francuskim radiu RFI, Wydz. Śledczy WUSW Lublin wszczął postępowanie przygotowawcze przeciwko sygnatariuszom apelu. IPN Lu 018/216 t. 6 (358/IV).
Zarejestrowany w dn. 18.01.1988 pod nr 27494 przez Wydz. IV WUSW Bydgoszcz w ramach zabezpieczenia operacyjnego (ZO). 18.12.1989 materiały zniszczono w Wydz. IV WUSW w Bydgoszczy. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.