Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Wojciech
Nazwisko: Bogaczyk
Miejsce urodzenia: Radom
Data urodzenia: 11-07-1958
Imię ojca: Jerzy
Imię matki: Łucja
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Wojciech Bogaczyk występuje w aktach Sprawy Obiektowej (SO) krypt. „Klan”, potem „Związek” (nr rej. 37004), w ramach której w latach 1980-1983 była kontrolowana działalność NSZZ "Solidarność" przez SB z Wydz. III "A"/ Inspektoratu 2 KW MO w Gdańsku. W tych aktach odnotowano, że Wojciech Bogaczyk jako członek prezydium Krajowej Komisji Koordynacyjnej Niezależnego Zrzeszenia Studentów (NZS) był gościem II tury I zjazdu NSZZ "Solidarność" w Gdańsku (w dn. 26.09. - 7.10.1981) i dn. 28.09.1981 podpisał deklarację przystąpienia do Klubów Służby Niepodległości. IPN Gd 003/166 (185/IV) t. 21, 27.
Wojciech Bogaczyk występuje w meldunkach operacyjnych Wydz. III KS MO z lat 1981–1982 dotyczących środowiska akademickiego - składanych do Wydz. III Dep. III MSW. W tych meldunkach odnotowano, że Wojciech Bogaczyk jako członek Krajowej Komisji Koordynacyjnej NZS „przejawia radykalną postawę polityczną wobec zwolenników filozofii marksistowskiej (…). Wyraża pogląd, że z komunizmem nie należy współpracować, lecz niszczyć go wraz z jego przybudówkami”. W materiałach tych znajdują się informacje na temat internowania Wojciecha Bogaczyka w dniu 31.12.1981 i wzmianka, że na jego zwolnienie z internowania miało wpływ "poręczenie rektora KUL". Odnotowana została także rozmowa ostrzegawcza SB z ww. działaczem NZS z dnia 6.12.1982, podczas której Wojciech Bogaczyk stwierdził, że w trakcie internowania "nie składał żadnych deklaracji pseudo-lojalności i jako człowiek konsekwentny i ambitny nie zamierza również dziś składać żadnych deklaracji". IPN BU 01232/120 (V Ds. 163/91, 200/92).
Akta internowanego. Wojciech Bogaczyk został internowany 31.12.1981 na wniosek Wydz. III Dep. III MSW, ponieważ jako student Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i członek Krajowej Komisji Koordynacyjnej NZS "prowadził działalność wymierzoną przeciwko ustrojowi i organom państwowym PRL". Był osadzony w kolejnych więzieniach / ośrodkach odosobnienia: od dnia 31.12.1981 w Białołęce, od dnia 19.04.1982 w Jaworzu i od dn. 23.05.1982 w Darłówku. Zwolniony dn. 3.12.1982. IPN Sz 264/324, IPN Gd 149/324, IPN BU 448/573 t. 5, IPN BU 0787/560 t. 1 (4044/III t. 1).
Wojciech Bogaczyk 19.02.1986 został zarejestrowany pod nr 34196 do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Łącznik” (potem „Libra”) nr rejestr. 32668 prowadzonej od dnia 1.04.1985 przez SB z Wydz. III WUSW Lublin. Sprawa ta dotyczyła m.in. „gromadzenia nielegalnych pism i wydawnictw w celu rozpowszechniania” na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, a następnie rozpracowywania działalności Liberalno-Demokratycznej Partii „Niepodległość" w Lublinie. W dniu 25.11.1988 prowadzenie ww. sprawy przejęła SB z RUSW w Lublinie. Materiały te zostały zniszczone dn. 31.01.1990. Materiały zniszczone. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Figuruje w aktach Sprawy Obiektowej (SO) krypt. "Albion" (prowadzonej w latach 1973–1989), w ramach której Wydz. II WUSW w Lublinie kontrolował "sytuację w województwie lubelskim na kierunku anglosaskim". Odnotowano, że Wojciech Bogaczyk jako działacz Tymczasowego Samorządu Studentów KUL dnia 8.10.1985 podpisał apel o bojkot wyborów do sejmu PRL - przekazany następnie amerykańskiemu dziennikarzowi. Z tego powodu lubelski Wydział Śledczy miał wszcząć postępowanie przygotowawcze. Wojciech Bogaczyk był podejrzany o to, że dn. 22.03.1986 spotkał się w Lublinie z obywatelem brytyjskim rozpracowywanym w ramach SOR krypt. „Duet II”. W toku prowadzenia sprawy Wydz. II WUSW w Lublinie dn. 10.09.1986 prosił Wydz. II SUSW o informacje dotyczące Wojciecha Bogaczyka. IPN Lu 018/216 (358/IV) t. 6.
Wojciech Bogaczyk jest wymieniony w meldunku operacyjnym nr 167/86 z dnia 17.11.1986 - skierowanym przez Wydz. II WUSW w Lublinie do Dep. II MSW. Był bowiem podejrzany o spotkanie w dniu 22.03.1986 w Lublinie z obywatelem brytyjskim - rozpracowywanym przez SB w ramach SOR krypt. „Duet II”. IPN Lu 0156/3 (148/4).
Występuje w meldunkach operacyjnych Wydz. III Dep. III MSW z lat 1988–1989 dotyczących środowiska studenckiego i działalności Niezależnego Zrzeszenia Studentów, a szczególnie starań o rejestrację NZS. W tych meldunkach odnotowano, że Wojciech Bogaczyk jako przewodniczący Krajowej Komisji Koordynacyjnej NZS dnia 2.04.1988 "próbował wwieźć do Polski literaturę bezdebitową" i na potrzeby konspiracji używał pseudonimu Stanisław Podorzecki. IPN BU 01232/87 (V Ds. 163/91, 200/92).
Materiały operacyjne Wydz. III WUSW Lublin. Wojciech Bogaczyk jest wymieniony w materiałach operacji „Zorza II” dotyczącej wizyty w Lublinie w 1987 roku papieża Jana Pawła II. W planie przedsięwzięć operacyjnych lubelskiej SB z dnia 11.03.1987 zapisano, że należy zintensyfikować działania operacyjne wobec „znanych członków nielegalnych organizacji”, w tym Wojciecha Bogaczyka jako członka Liberalno-Demokratycznej Partii „Niepodległość”. W „Informacji dotyczącej stanu zagrożenia środowisk i obiektów ochranianych przez Wydział III i podjętych działań przed zbliżającą się wizytą papieża Jana Pawła II” (z dn. 30.05.1987) Wojciech Bogaczyk jest wymieniony jako osoba znana wśród studentów w Lublinie „z negatywnych postaw politycznych”. IPN Lu 0180/13 (152/20), IPN Lu 0180/16 (152/23).
Materiały administracyjne WUSW w Lublinie z lat 1987–1988: Wojciech Bogaczyk jest wymieniany w protokołach z narad kierownictwa SB WUSW w Lublinie z lat 1987–1988 jako "aktywny działacz opozycji" w Lublinie. IPN Lu 0168/5, IPN Lu 0168/6, IPN Lu 0168/7.
Wojciech Bogaczyk występuje w aktach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Suwerenni" (nr 35990). Sprawa ta była prowadzona przez SB z Wydz. III / Wydz. OKPP WUSW Lublin i dotyczyła reaktywowania Niezależnego Zrzeszenia Studentów na lubelskich uczelniach w latach 1988-1989. Materiały tej sprawy zostały zniszczone dn. 31.01.1990. Materiały zniszczono. Wpis na podstawie meldunków zawartych w aktach IPN BU 2521/23, k.1-28.
Wojciech Bogaczyk jako członek lubelskiego Obywatelskiego Komitetu Obchodów 70-lecia Odzyskania Niepodległości i jako przewodniczący Komitetu Uczelnianego NZS na KUL jest wymieniony w aktach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Niezależni" (nr rej. 37661). Sprawa ta była prowadzona od dnia 11.10.1988 do dn. 27.07.1989 przez SB z RUSW w Świdniku. IPN Lu 020/853 (11672/II) k. 94, IPN Lu 0229/1252 (11672/2) mikrofilm..
Figuruje wraz z 6 innymi osobami w aktach Departamentu III MSW z lat 1988-1990 opisanych jako "Niezależne Zrzeszenie Studentów na terenie uczelni wyższych w Lublinie - informacje, szyfrogramy, meldunki Wydziału III WUSW w Lublinie, charakterystyki i fotografie działaczy". Akta te zawierają m.in. charakterystykę i fotografię Wojciecha Bogaczyka, wykaz osobowych źródeł informacji SB z terenu lubelskiego UMCS (w tym tajnych współpracowników SB) oraz wykaz osób z UMCS poddanych operacyjnej kontroli. IPN BU 2521/23 (23).
.