Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-12-2021 09:17

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Lech
Nazwisko: Sobczak
Miejsce urodzenia: Jedlicze
Data urodzenia: 08-03-1940
Imię ojca: Tadeusz
Imię matki: Kazimiera
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa (SO) krypt. „Jesień 70”, nr rej. 12573, prowadzona od 07.01.1971 do 10.03.1978 przez Wydz. III/Wydz. Śledczy KWMO w Gdańsku, dotycząca wydarzeń grudniowych 70' na terenie województwa gdańskiego oraz późniejszej kontroli operacyjnej osób zaangażowanych w te wydarzenia. Lech Sobczak przechodzi w materiałach, jako „najbardziej kłopotliwy człowiek w Wydz. W-9 [Gdańskiej Stoczni Remontowej] w okresie grudnia 1970”. Figuruje w informacjach od TW pseud. „Karol” i k.o. pseud. „SM”. Postanowieniem Wydz. III KWMO w Gdańsku z 09.04.1976 wyłączono ze sprawy materiały dotyczące Lecha Sobczaka i złożono je w archiwum, ze względu na to, że nie przejawiał „żadnej negatywnej działalności”. IPN Gd 003/14 t. 46 (15/IV).
Akta operacji krypt. „Gotowość” prowadzone od 03.02.1980 do 22.12.1982 przez Wydz. III „A”/ V, Wydz. Śledczy KWMO w Gdańsku, dotyczące przygotowania i prowadzenia akcji internowania działaczy NSZZ „Solidarność”. Lech Sobczak figuruje na wykazie osób wytypowanych przez Wydz. III „A” KWMO w Gdańsku do rozmów operacyjnych oraz w wykazie osób przewidzianych do internowania. W materiałach znajduje się także plan rozmowy ostrzegawczej z 26.11.1981. W dokumencie podano m.in., że Lech Sobczak 17.10.1981 na „ogólnostoczniowym wiecu protestacyjnym” w hali widowiskowej Stoczni Gdańskiej im. Lenina przemawiał w imieniu Gdańskiej Stoczni Remontowej. W swoim wystąpieniu „ostro skrytykował Rząd i Partię za nieudolność w sprawach przezwyciężenia trudności zaopatrzeniowych i wprowadzenia reformy gospodarczej”. Był jednym z inicjatorów przeprowadzenia plebiscytu w sprawie nadania stoczni imienia Józefa Piłsudskiego. W rozmowach z dyrekcją stoczni „zajmował zawsze stanowisko negatywne wobec wszystkich spraw”. Wnioski z przeprowadzonej rozmowy miały posłużyć do dalszej decyzji o ewentualnym internowaniu Lecha Sobczaka. IPN Gd 0207/10 t. 1/1 (156/10, 911/2).
Sprawa Obiektowa (SO) krypt. „Klan” nr rej. 37004, dotycząca „operacyjnej ochrony” działalności NSZZ „Solidarność” w Gdańsku. Sprawa była prowadzona od 14.11.1980 do 10.11.1983 przez Wydz. III „A”/ V, Insp. 2 KWMO/WUSW w Gdańsku. 24.08.1982 SO krypt. „Klan” przemianowano na „Związek”. Lech Sobczak figuruje w notatce służbowej sporządzonej 18.09.1981 ze spotkania z TW pseud. „Marek”, jako członek Prezydium NSZZ „Solidarność”. IPN Gd 003/166 t. 24 (185/IV).
01.12.1981 zarejestrowany pod nr 41611 do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Klan” nr rej. 41608, prowadzonej od 01.12.1981 do 26.04.1982 przez Wydz. III „A”/V KWMO w Gdańsku. Był rozpracowywany w związku z działalnością związkową. Został skazany wyrokiem Sądu Marynarki Wojennej w Gdyni z 06.02.1982 na 4 lata pozbawienia wolności i 2 lata pozbawienia praw publicznych. Po zakończeniu sprawy materiały złożono do archiwum pod sygn. 18057/II. Akt o sygn. 18057/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych i ZSKO.
Akta nadzoru prokuratorskiego w sprawie prowadzonej przeciwko Lechowi Sobczakowi i innym byłym członkom kierownictwa komisji zakładowej NSZZ „Solidarność” w Gdańskiej Stoczni Remontowej. Śledztwo wszczęte 30.12.1981 było prowadzone przez Wydz. Śledczy KWMO w Gdańsku (nr RSD-31/81). Lech Sobczak został tymczasowo aresztowany postanowieniem Prokuratury Rejonowej w Pruszczu Gdańskim (4 Ds.-129/81) z 18.12.1981, jako podejrzany o to, że „w okresie od 14 do 16 grudnia 1981 r. w Gdańsku będąc członkiem NSZZ »Solidarność«, którego działalność została zawieszona (…) nie odstąpił od udziału tegoż związku w ten sposób, że brał udział w strajku okupacyjnym w Stoczni Remontowej w Gdańsku i kierował służbą łączników pomiędzy wydziałami tejże stoczni”. Postanowieniem Prokuratury Rejonowej w Pruszczu Gdańskim z tego samego dnia, Lechowi Sobczakowi postawiono zarzuty. Postanowieniem Prokuratury Rejonowej w Pruszczu Gdańskim (4 Ds. 138/81) z 02.01.1982 sprawę dotyczącą Lecha Sobczaka przekazano do dalszego prowadzenia Prokuraturze Marynarki Wojennej w Gdyni. Aktem sporządzonym 22.01.1982 w Prokuraturze Marynarki Wojennej w Gdyni, Lech Sobczak wraz z innymi osobami został oskarżony o kontynuowanie działalności w NSZZ „Solidarność” oraz zorganizowanie i kierowanie strajkiem Gdańskiej Stoczni Remontowej w okresie 14-16.12.1981. Sprawę przekazano do Sądu Marynarki Wojennej w Gdyni. IPN Gd 267/6847.
Akta sprawy karnej (Sm.W. 15/82) prowadzonej przez Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni przeciwko Lechowi Sobczakowi i innym, oskarżonym o zorganizowanie strajku na terenie Gdańskiej Stoczni Remontowej po wprowadzeniu stanu wojennego. Strajk odbywał się 14-16.12.1981. Strajkujący żądali przede wszystkim zniesienia stanu wojennego i uwolnienia internowanych działaczy NSZZ „Solidarność”. Postanowieniem Sądu Marynarki Wojennej w Gdyni (Sm.W. 15/82) z 23.01.1982 sprawę Lecha Sobczaka i innych skierowano do rozpoznania na rozprawie w trybie doraźnym. Wyrokiem Sądu Marynarki Wojennej w Gdyni (Sm.W. 15/82) z 06.02.1982, Lech Sobczak został uznany winnym zarzucanych mu czynów i skazany na karę 4 lat pozbawienia wolności i karę dodatkową w postaci 2 lat pozbawienia praw publicznych. Postanowieniem Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy (Cs-32/83) z 10.02.1983 udzielono Lechowi Sobczakowi przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności na okres 2 miesięcy. Na mocy uchwały Rady Państwa (PU-1111-46-83) z 30.04.1983 Lech Sobczak został objęty prawem łaski przez warunkowe zwolnienie z odbycia reszty kary pozbawienia wolności z wyznaczeniem okresu próby na 3 lata. Postanowieniem Sądu Marynarki Wojennej w Gdyni (Sm.W. 15/82) z 17.08.1983 okres próby został skrócony do 31.12.1985. Postanowieniem Sądu Marynarki Wojennej w Gdyni (Sm.W. 15/82) z 13.10.1989 zatarto skazanie Lecha Sobczaka. IPN Gd 253/9251-9253.
Akta penitencjarne Lecha Sobczaka. Został on tymczasowo aresztowany 18.12.1981 w Areszcie Śledczym w Gdańsku na mocy postanowienia Prokuratury Rejonowej w Pruszczu Gdańskim (4 Ds. 129/81) z 18.12.1981. W związku z wyrokiem Sądu Marynarki Wojennej w Gdyni (Sm.W. 15/82) z 06.02.1982 skazującym Lecha Sobczaka na karę 4 lat pozbawienia wolności, 20.02.1982 został przeniesiony do Zakładu Karnego w Koronowie, a następnie w kwietniu 1982 do Zakładu Karnego w Potulicach. Na mocy uchwały Rady Państwa (PU-1111-46-83) z 30.04.1983 Lech Sobczak został objęty prawem łaski przez warunkowe zwolnienie z odbycia reszty kary pozbawienia wolności z wyznaczeniem okresu próby na 3 lata. Z zakładu karnego został zwolniony 16.05.1983. IPN By 165/15 (39/265a).
Akta nadzoru w sprawie zażalenia na zastosowanie trybu doraźnego w postępowaniu dotyczącym Lecha Sobczaka, podejrzanego o nieodstąpienie od działalności związkowej oraz organizowanie i kierowanie akcją strajkową w Gdańskiej Stoczni Remontowej w Gdańsku od 14 do 16.12.1981. W aktach znajduje się postanowienie Naczelnej Prokuratury Wojskowej w Warszawie (Pn.Nadz. II. 25/82) z 18.01.1982 o nieuwzględnieniu zażalenia, ponieważ „zebrane dowodu uzasadniają przedstawienie cyw. L. Sobczakowi opisanego wyżej zarzutu, a szczególnie wysoki stopień społecznego niebezpieczeństwa tych czynów ze względu na rodzaj i zakres narażenia interesów bezpieczeństwa państwa w czasie obowiązywania stanu wojennego”. IPN BU 551/42.
Sprawa Obiektowa (SO) krypt. „Renesans”/ „Mrowisko” nr rej. 42220, prowadzona od 19.01.1982 do 04.05.1985 przez Wydz. V, Insp. 2 KWMO/WUSW w Gdańsku. Materiały zawierają założenia taktyki działań w stosunku do NSZZ „Solidarność” na terenie województwa gdańskiego w zakresie tworzenia nowych struktur związkowych. Lech Sobczak figuruje w wykazie spraw karnych na dzień 27.01.1982, jako aresztowany w związku ze sprawą Pm.Śl.II-31/81 prowadzoną przez Prokuraturę Marynarki Wojennej w Gdyni. Sprawę karną prowadził Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni. IPN Gd 003/176 (200/IV).
Akta nadzoru Prokuratury Marynarki Wojennej w Gdyni (Pm.Śl.II 8/82) prowadzone od 03.01.1982 do 17.08.1983 w sprawie karnej przeciwko dwóm innym osobom, oskarżonym o to, że od 14.12.1981 do 16.12.1981 nie odstąpili od działalności w zawieszonym NSZZ „Solidarność” oraz zorganizowali i kierowali strajkiem w Gdańskiej Stoczni Remontowej. Lech Sobczak został wymieniony w piśmie Prokuratury Rejonowej w Gdańsku z 23.12.1981 do Dyrekcji Gdańskiej Stoczni Remontowej, jako jedna z osób, przeciwko którym wszczęto śledztwo (4Ds. 138/81) w trybie doraźnym i wobec których zastosowano tymczasowe aresztowanie. IPN Gd 267/7431.
Dar prywatny Romana Jankowskiego zawierający wykazy internowanych opozycjonistów z województwa gdańskiego z 1982 roku, wykazy mieszkańców województwa gdańskiego aresztowanych i skazanych za kontynuowanie działalności związkowej za lata 1982-1983, wykazy internowanych opozycjonistów z województw: gdańskiego, bydgoskiego, toruńskiego, szczecińskiego, słupskiego, koszalińskiego, włocławskiego i lubelskiego osadzonych w Ośrodku Odosobnienia w Strzebielinku z 1982. Lech Sobczak figuruje na liście skazanych, jako skazany wyrokami Sądu Marynarki Wojennej w Gdyni z 30.01.1982 i 06.02.1982 na karę 4 lat więzienia i 2 lat pozbawienia praw publicznych. IPN Gd 649/202.
.