Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-07-2021 08:33

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Włodzimierz
Nazwisko: Sawicki
Miejsce urodzenia: Toruń
Data urodzenia: 15-07-1955
Imię ojca: Bolesław
Imię matki: Jadwiga
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Pomnik” nr rej. 1778, prowadzona od 23.03.1976 do 27.01.1977 przez Wydz. III KW MO w Toruniu, w związku z oblaniem farbą Pomnika Wdzięczności Żołnierzom Radzieckim w Toruniu przy ul. Sikorskiego. 08.04.1976 doszło do zamalowania części tablicy pamiątkowej umieszczonej na pomniku. 14.09.1976 Wydz. Śledczy KW MO w Bydgoszczy przekazał do Wydz. Śledczego KW MO w Toruniu informację o sprawcy. Nie przyznał się on jednak do tego czynu, ale wskazał, że byli nimi jego koledzy: Włodzimierz Sawicki i dwie inne osoby. Dodał także, że Sawicki i inna osoba namawiali go do ucieczki za granicę, po wcześniejszym zdobyciu broni. Włodzimierz Sawicki został zarejestrowany do sprawy 17.09.1976 pod numerem 2255. W dn. 16.09.1976 w czasie przesłuchania Włodzimierz Sawicki przyznał się do zarzucanego czynu - wyjaśnił także, że był inspiratorem akcji oblania pomnika farbą. Przejawiał on „objawy niechęci do tego kraju [ZSRR]”, ponieważ jeszcze jako osoba nieletnia, przekroczył nielegalnie granicę PRL-ZSRR, gdzie został dotkliwie pobity przez obywateli radzieckich. Podejrzani nie przyznali się do pomalowania tablicy na pomniku 08.04.1976, jednak „z uwagi na to, że do pomalowania użyto takiej samej farby oraz czynu dokonano podobną techniką, należy domniemać, że sprawcami, tak jak w przypadku oblania pomnika w dniu 22 marca 1976- są W. Sawicki [i dwie inne osoby]”. 20.09.1976 Wydz. Śledczy KWMO w Toruniu (RSD. 6/76) przedstawił Włodzimierzowi Sawickiemu zarzuty. Po zakończeniu sprawy materiały złożono do archiwum pod sygn. 144/II. IPN By 081/85 (144/II).
Włodzimierz Sawicki przechodzi w meldunku operacyjnym KWMO w Toruniu z 25.08.1976 i 23.09.1976 dotyczącym rzekomych przygotowań do nielegalnego przekroczenia granicy. Przed ucieczką Włodzimierz Sawicki z innymi osobami miał zdobyć „krótką broń palną oraz tajne dokumenty”. W meldunku zwrócono uwagę, że Włodzimierz Sawicki z innymi osobami, które miały brać udział w ucieczce, byli sprawcami „zbezczeszczenia w marcu 76 r. miejsca pamięci poległych żołnierzy Armii Radzieckiej w Toruniu oraz oblanie pomnika farbą”. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisu kartotecznego z kartoteki Dep. II MSW.
Akta dochodzenia (RSD. 6/76) prowadzonego od 06.09.1976 do 30.11.1976 przez Wydz. Śledczy KW MO w Toruniu przeciwko Włodzimierzowi Sawickiemu i innym, w sprawie znieważenia i oblania białą farbą 23.03.1976 Pomnika Wdzięczności Żołnierzom Armii Radzieckiej. W wyniku działań operacyjnych podjętych w ramach SOS krypt. „Pomnik” oraz prowadzonego dochodzenia, 16.09.1976 Włodzimierzowi Sawickiemu przedstawiono zarzuty tego, że: „wiosną 1976 r. działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobnikami znieważył Pomnik Wdzięczności Żołnierzom Armii Radzieckiej w ten sposób, że obrzucił obelisk wspomnianego wyżej pomnika białą farba olejną oraz tą że samą farba oblał tablice umieszczone na pomniku”. Dochodzenie zostało zamknięte 30.11.1976, ponieważ podejrzani przyznali się do popełnienia zarzucanego czynu. Postanowieniem Prokuratury Wojewódzkiej w Toruniu (Ds. 21/76) z 23.12.1976 postępowanie karne wobec Włodzimierza Sawickiego zostało warunkowo umorzone z okresem próby wynoszącym 2 lata. Dodatkowo został on zobowiązany do przepracowania społecznie 20 godzin. W aktach znajduje się postanowienie o zastrzeżeniu wyjazdu za granicę do wszystkich krajów świata od 30.09.1976 do 30.09.1978 dla Włodzimierza Sawickiego, wniesione przez Wydz. Śledczego KW MO w Toruniu. Zastrzeżenie uzasadniono podejrzeniem o oblanie farbą pomnika wdzięczności żołnierzom armii radzieckiej oraz tym, że „wspólnie z innymi osobami ma zamiar dokonać ucieczki do RFN”. IPN By 082/10 (63/III).
Akta postępowania prokuratorskiego (Ds. 21/76) prowadzonego od 16.09.1976 do 23.12.1976 przez Prokuraturę Wojewódzką w Toruniu, w sprawie Włodzimierza Sawickiego podejrzanego o oblanie farbą olejną pomnika Wdzięczności Żołnierzom Armii Radzieckiej. 16.09.1976 na mocy postanowienia Naczelnika Wydz. Śledczego KW MO w Toruniu wszczęto dochodzenie w sprawie oblania farbą olejną pomnika poległych żołnierzy radzieckich w Toruniu w nocy 22/23.03.1976. Tego samego dnia postanowiono o przedstawieniu zarzutów wobec Włodzimierza Sawickiego. 26.10.1976 postanowieniem Prokuratury Wojewódzkiej w Toruniu (Ds. 13/76) po rozpoznaniu wniosku Naczelnika Wydz. Śledczego KW MO w Toruniu przedłużono okres dochodzenia do 30.11.1976. W dn. 30.11.1976 Wydz. Śledczy KW MO w Toruniu postanowił o zamknięciu prowadzonego dochodzenia w sprawie RSD. 6/76 przeciwko Włodzimierzowi Sawickiemu i innym osobom. Podejrzani przyznali się do popełnienia zarzucanego czynu. Postanowieniem Prokuratury Wojewódzkiej w Toruniu (Ds. 21/76) z 23.12.1976 postępowanie karne wobec Włodzimierza Sawickiego zostało warunkowo umorzone. IPN By 86/2 t. 1-2, IPN By 86/3 t. 1-2.
Akta Sądu Rejonowego w Toruniu (II K.83//82) prowadzone od 23.01.1982 do 24.02.1982. Włodzimierz Sawicki z trzema innymi osobami 23.01.1982 w Toruniu został wylegitymowany przez patrol MO. Osoby legitymowane miały odnosić się obraźliwie i wulgarnie wobec funkcjonariuszy, w związku z czym zostali doprowadzeni na komisariat. Zgodnie z wyjaśnieniami składanymi przez Włodzimierza Sawickiego i pozostałe osoby, to funkcjonariusze MO zachowywali się nieodpowiednio. Twierdził m.in., że: „żądanie dowodów osobistych od nas wszystkich odbywało się w sposób wulgarny, arogancki, pozbawiony wszelkich zasad dobrego zachowania. Padały różne słowa”. 24.01.1982 materiały postępowania przyspieszonego w sprawie znieważania funkcjonariusza MO przez Włodzimierza Sawickiego i inną osobę przesłano do Sądu Rejonowego w Toruniu. Wyrokiem Sądu Rejonowego w Toruniu (II.K. 83/82) z 24.02.1982, Włodzimierz Sawicki oskarżony o to, że „w dniu 23.01.1982 r. w Toruniu w godzinach wieczornych znieważył słowami powszechnie uznanymi za obraźliwe funkcjonariuszy M.O. (…) w czasie pełnienia przez nich obowiązków służbowych”, został uznany winnym popełnienia zarzucanego czynu i skazany na karę 1 roku pozbawienia wolności, w zawieszeniu na 3 lata i grzywnę. Dodatkowo sąd nakazał wystosowanie przeprosin wobec pokrzywdzonych. Przeprosiny na ręce Komendanta Komisariatu I MO w Toruniu zostały złożone na piśmie 26.03.1982. IPN By 134/84.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krytp. „Bumerang” nr rej. 8895, prowadzona od 16.03.1983 do 11.07.1988 przez Wydz. V KW MO/WUSW w Toruniu, Pion III/V RUSW w Toruniu. Sprawa dotyczyła kolportażu nielegalnych wydawnictw w Zakładach Elektronowych „Unitra-Toral” w Toruniu. W wyniku podjętych działań operacyjnych ustalono osoby odpowiedzialne za kolportaż ulotek. Jedną z osób był Włodzimierz Sawicki, zarejestrowany do sprawy 19.10.1983 pod numerem 10099. Włodzimierz Sawicki dostarczał ulotki i nielegalną literaturę z zewnątrz na teren zakładu. Na podstawie informacji przekazanej przez TW pseud. „As”, w nocy 30.08.1983 zorganizowano zasadzkę na kolportujących ulotki w rejonie osiedla Rubinkowo III w Toruniu. Ujęto dwóch kolporterów- Włodzimierza Sawaickiego i inną osobę. Podejrzewano, że Włodzimierz Sawicki był jednym z redaktorów bezdebitowego pisma pt. „Torfon”, sygnowanego przez Tajną Komisję Zakładową Solidarność w ZE „Unitra-Toral” w Toruniu. Brał udział w zbiórce pieniędzy na rzecz RKW „Solidarność”. Od 09.12.1987 wchodził w skład Prezydium Rady Pracowniczej w ZE „Unitra-Toral”, wybrany wraz z innymi działaczami „nielegalnych struktur”. 28.10.1989 materiały złożono do archiwum pod sygn. 2462/II. IPN By 081/1386 t. 1-4 (2462/II).
Akta kontrolne śledztwa (RSD. 11/83) prowadzonego od 31.08.1983 do 05.07.1984 przez Wydz. Śledczy WUSW w Toruniu przeciwko Włodzimierzowi Sawickiemu i innym, w sprawie przechowywania i kolportażu nielegalnych druków „o treści wyszydzającej naczelne organy PRL w celu wywołania niepokoju publicznego”. 29.08.1983 około północy w Toruniu na osiedlu Rubinkowo III funkcjonariusze MO w trakcie wykonywania obowiązków służbowych zatrzymali na kolportażu ulotek Włodzimierza Sawickiego i dwie inne osoby. W czasie przeszukania mieszkania Włodzimierza Sawickiego znaleziono kilkaset ulotek o różnej treści. Na mocy postanowienia Prokuratury Rejonowej w Toruniu (1Ds. 1489/83) z 31.08.1983 został on tymczasowo aresztowany, jako podejrzany o to, że „w okresie od 25 do 30 sierpnia 1983 r. w Toruniu przechowywał w celu rozpowszechniania nielegalne druki wyszydzające naczelne organy PRL i rozklejał druki w miejscach publicznych w celu wywołania niepokoju publicznego”. Tego samego dnia zostało wszczęte śledztwo przeciwko Włodzimierzowi Sawickiemu i innej osobie. 04.11.1983 postępowanie zakończono przekazaniem materiałów do Prokuratury Rejonowej w Toruniu z wnioskiem o wniesienie aktu oskarżenia. W aktach znajduje się postanowienie o zastrzeżeniu wyjazdu za granicę do krajów kapitalistycznych w okresie 31.08.1983-31.08.1985 wniesione przez Naczelnika Wydz. Śledczego KW MO w Toruniu. Decyzję uzasadniono tym, że Włodzimierz Sawicki był podejrzany o podejmowanie działań „w celu wywołania niepokoju publicznego lub rozruchów”. IPN By 082/82 (135/III).
Akta podręczne prokuratora Prokuratury Rejonowej w Toruniu prowadzone od 31.08.1983 do 31.01.1984. Postanowieniem Prokuratury Rejonowej w Toruniu (1 Ds. 1489/83) z 31.08.1983 zostało wszczęte śledztwo w sprawie „przechowywania nielegalnych druków o treści wyszydzającej naczelne organy PRL oraz rozklejanie druków w celu wywołania niepokoju publicznego”. Tego samego dnia Włodzimierz Sawicki został tymczasowo aresztowany, jako podejrzany w sprawie. 20.09.1983 uchylono wobec niego areszt tymczasowy. Aktem sporządzonym 30.01.1984 przez Prokuraturę Rejonową w Toruniu Włodzimierz Sawicki został oskarżony o to, że „dnia 29 sierpnia 1983 r. w Toruniu, działając wspólnie z inną nieustaloną osobą, rozlepiali w korytarzach domów mieszkalnych druki »Solidarności« w celu wywołania niepokoju publicznego” oraz o to, że „w okresie od 25 do 29 sierpnia 1983 r. w Toruniu przenosił i przechowywał w celu rozpowszechniania druki o treści wyszydzającej Premiera Rządu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej”. IPN By 85/508.
Akta Sądu Rejonowego w Toruniu (II K. 184/84) prowadzone przeciwko Włodzimierzowi Sawickiemu i innym, oskarżonym o przechowywanie i rozpowszechnianie nielegalnych druków. Aktem sporządzonym 30.01.1984 przez Prokuraturę Rejonową w Toruniu (1Ds. 1489/83) Włodzimierz Sawicki został oskarżony o to, że „dnia 29 sierpnia 1983 r. w Toruniu, działając wspólnie z inną nieustaloną osobą, rozlepiali w korytarzach domów mieszkalnych druki »Solidarności« w celu wywołania niepokoju publicznego” oraz o to, że „w okresie od 25 do 29 sierpnia 1983 r. w Toruniu przenosił i przechowywał w celu rozpowszechniania druki o treści wyszydzającej Premiera Rządu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej”. 04.07.1984 wyrokiem Sądu Rejonowego w Toruniu (II K. 184/84) Włodzimierz Sawicki został uznany winnym zarzucanych mu czynów. Za rozlepianie w korytarzach domów mieszkalnych druków „Solidarności” 29.08.1983 z innymi osobami otrzymał karę 8 miesięcy ograniczenia wolności z potrąceniem 10% wynagrodzenia na rzecz Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, za przenoszenie i przechowywanie w celu rozpowszechniania druków „o treści wyszydzającej premiera PRL” otrzymał karę 8 miesięcy ograniczenia wolności z potrąceniem 10% wynagrodzenia na rzecz Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Ostatecznie Włodzimierz Sawicki został skazany na karę łączną w wymiarze 1 roku pozbawienia wolności i potrącenia 10% wynagrodzenia na rzecz TPD. W dn. 27.07.1984 postanowieniem Sądu Rejonowego w Toruniu (II K. 184/84) postępowanie karne wobec Włodzimierza Sawickiego zostało umorzone na mocy amnestii. IPN By 134/243.
W związku z „rozpracowywaniem operacyjnym” przez Pion V RUSW w Toruniu, 27.10.1986 Włodzimierz Sawicki otrzymał zastrzeżenie wyjazdów za granicę do „WKŚ” (wszystkich krajów świata) do 10.10.1988. Zastrzeżenie zarejestrowano pod numerem Z-0911/86. Akt paszportowych brak. Wpis na podstawie zapisu kartotecznego.
Akta Sądu Rejonowego w Toruniu w sprawie fizycznego znęcania się w sierpniu 1983 nad Włodzimierzem Sawickim przez funkcjonariuszy WUSW w Toruniu. Jednostka zawiera akta śledztwa prowadzonego przez Oddziałową Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Gdańsku o sygn. S. 17/05/Zk. 05.04.2005 prokurator Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Gdańsku wszczął śledztwo w sprawie fizycznego znęcania się nad Włodzimierzem Sawickim i inna osobą w sierpniu 1983 w Toruniu podczas postępowania przygotowawczego o sygn. RSD. 11/82 przez funkcjonariuszy WUSW w Toruniu, w celu uzyskania informacji dotyczących kolportaży prasy niezależnej na terenie Torunia. W czasie przesłuchań Włodzimierz Sawicki opisał okoliczności jego zatrzymania 27.01.1982 przez funkcjonariuszy ZOMO w Toruniu. Po zatrzymaniu wraz z innymi osobami był prowadzony pod bronią do komisariatu. Kolega Włodzimierza Sawickiego został trzykrotnie uderzony przez funkcjonariusza w twarz i brzuch. 29.08.1983 Włodzimierz Sawicki został zatrzymany w swoim mieszkaniu w związku z rozklejaniem plakatów dotyczących zniesienia stanu wojennego i ulotek odnoszących się do rocznicy wybuchu strajków sierpniowych. Przeszukujący mieszkanie funkcjonariusz dwukrotnie uderzył Włodzimierza Sawickiego w żołądek. Podczas przesłuchania został uderzony przez funkcjonariusza w cywilu, na co nie zareagował funkcjonariusz przesłuchujący. 06.01.2006 prokurator OKŚZpNP w Gdańsku postanowił o przedstawieniu zarzutów wobec jednego z funkcjonariuszy o stosowaniu represji w postaci pobicia i przekroczenia uprawnień w związku z wykonywaniem czynności procesowych związanych z przeszukiwaniem mieszkania Włodzimierza Sawickiego. 07.03.2006 wyłączono materiały w sprawie nieżyjącego funkcjonariusza Wydz. III WUSW w Toruniu, który wspólnie z innymi funkcjonariuszami WUSW i MUSW w Toruniu znęcał się fizycznie i psychicznie nad Włodzimierzem Sawickim, w czasie wykonywania czynności dotyczących sprawy RSD. 11/83. W dn. 06.03.2006 przedstawiono analogiczne zarzuty wobec kilku funkcjonariuszy Wydz. III MUSW/WUSW w Toruniu i funkcjonariuszy ZOMO. 15.05.2006 zostali oni oskarżeni o przekroczenie uprawnień podczas pełnienia czynności procesowych oraz o zastraszanie, fizyczne i psychiczne znęcanie się nad Włodzimierzem Sawickim i inną osobą. IPN By 873/3, IPN By 873/5 t. 1-2.
.