Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-09-2021 09:26

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Piotr Grzegorz
Nazwisko: Niedlich
Miejsce urodzenia: Toruń
Data urodzenia: 14-10-1967
Imię ojca: Ryszard
Imię matki: Bogumiła
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Bydgoszczy (Pg.D-II-64/87) prowadzone od 01.07.1987 do 08.07.1987 w sprawie Piotra Niedlicha, uchylającego się od obowiązku odbycia zasadniczej służby wojskowej. 23.03.1987 Piotr Niedlich odesłał kartę powołania wystawioną przez WKU w Toruniu do Ministerstwa Obrony Narodowej. 09.06.1987 nie stawił się na rozprawę przed Kolegium Rejonowym ds. Wykroczeń przy Prezydencie Miasta Torunia, w związku z czym postanowiono o przekazaniu sprawy prokuraturze wojskowej. Piotr Niedlich domagał się skierowania do służby zastępczej. Odmowę służby wojskowej uzasadniał przekonaniami religijnymi, powołując się na nauczanie Jana Pawła II i prymasa Wyszyńskiego. Postanowieniem Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Bydgoszczy (Pg.D-II-64/87) z 08.07.1987 odmówiono wszczęcia postępowania przygotowawczego w sprawie Piotra Niedlicha z uwagi na znikomy stopień społecznego niebezpieczeństwa czynu. IPN By 215/291.
Materiały operacyjne Wydz. III/ Wydz. Ochrony Konstytucyjnego Porządku Państwa WUSW w Toruniu z lat 1984-1990 zawierające meldunki operacyjne do różnych spraw operacyjnych oraz plan pracy i analizę sytuacji społeczno-politycznej. Piotr Niedlich, jako reprezentant ruchu „Wolność i Pokój”, 03.11.1988 wraz z innymi osobami złożył wniosek o wydanie zezwolenia na zorganizowanie obchodów 70 rocznicy odzyskania niepodległości 11.11.1988 na Rynku Staromiejskim w Toruniu. Decyzją Wydz. Społeczno-Administracyjnego WUSW w Toruniu (SA-II-6022-51/81) z 05.11.1988 odmówiono wydania zezwolenia. IPN By 076/213.
Akta Prokuratury Wojewódzkiej w Toruniu (Ko 366/88-s) prowadzone od 07.11.1988 do 25.11.1988 w sprawie konieczności odbycia rozmów profilaktycznych z osobami ze struktur byłego NSZZ „Solidarność”. W materiałach znajduje się pismo Zastępcy Szefa WUSW w Toruniu z 17.11.1988 do Prokuratury Wojewódzkiej w Toruniu informujące o złożeniu przez Piotra Niedlicha i inne osoby wniosku o wyrażenie zgody na zorganizowanie 11.11.1988 na Rynku Staromiejskim w Toruniu obchodów uczczenia 70 rocznicy odzyskania niepodległości. Pismo miało zostać wykorzystane do przeprowadzenia rozmów profilaktycznych. IPN By 87/20 (33/4/90).
Materiały administracyjne Biura „C” MSW w Warszawie zawierające pismo pt. „Nawa. Pismo Młodych Katolików”, nr 5/1989 Toruń, wydawanego pod auspicjami Ruchu „Wolność i Pokój”. Piotr Niedlich był redaktorem naczelnym pisma, wymienionym w stopce redakcyjnej. IPN BU 1042/702 (529/694).
Piotr Niedlich 14.02.1986 został Zabezpieczony Operacyjnie (ZO) przez Wydz. III WUSW w Toruniu. 22.09.1986 przerejestrowany i opracowywany jako kandydat na Tajnego Współpracownika (kTW). 07.04.1987 przerejestrowany pod tym samym numerem do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Rekrut" nr rej. 15385 prowadzonej od 23.03.1987. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Kontrola operacyjna jednego z działaczy Ruchu „Wolność i Pokój” i członka duszpasterstwa młodzieży przy kościele OO. Jezuitów w Toruniu. Działania operacyjne podejmowano w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Rekrut”, nr rej. 13959, prowadzonej od 25.03.1987 do 07.09.1988 przez Wydz. III WUSW w Toruniu. 19.08.1988 SOR „Rekrut” zakończono ze względu na to, że zasadnicza działalność figuranta oscylowała wokół Ruchu „Wolność i Pokój”, który był rozpracowywany w ramach SOR krypt. „Ruch”. Materiały ze sprawy krypt. „Rekrut” złożono do archiwum pod nr 2159/II i zmikrofilmowano pod nr 2159/2. Akta zniszczono 29.01.1990, mikrofilm zachował się. Piotr Niedlich figuruje w „Wykazie kontaktów osoby rozpracowywanej” i w „Planie przedsięwzięć operacyjnych”. Piotr Niedlich otrzymał od osoby rozpracowywanej w ramach SOR krypt. „Rekrut” pomoc w sporządzeniu oświadczenia do Ministra Obrony Narodowej w sprawie uniknięcia obowiązku zasadniczej służby wojskowej i skierowania go do służby zastępczej. W planie scharakteryzowano również poglądy Piotra Niedlicha, które wpłynęły na odmowę pełnienia służby wojskowej oraz odnotowano fakt odesłania karty powołania do służby wojskowej. Nadmieniono, że Piotr Niedlich przygotowywał się do wydawania pisma, „które ma wyjść pod patronatem »PGN«”. IPN By 0104/265 (2159/2) mikrofilm.
Od 05.10.1988 Piotr Niedlich był rozpracowywany przez Pion III RUSW w Toruniu w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Ruch”, nr rej. 13959. Sprawa dotyczyła „działalności antypaństwowej naruszającej porządek prawno-polityczny”. 24.01.1990 SOR zakończono, a materiały zniszczono „we własnym zakresie”. Materiały zniszczono 24.01.1990. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.