Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-09-2021 09:26

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jerzy Marian
Nazwisko: Nadolski
Miejsce urodzenia: Golub-Dobrzyń
Data urodzenia: 24-08-1950
Imię ojca: Franciszek
Imię matki: Felicja
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta sprawy karnej (IV K 304/82) prowadzonej przeciwko Jerzemu Nadolskiemu przez Sąd Wojewódzki w Katowicach. 31.08.1982 w Katowicach odbyła się akcja protestacyjna. Jako jednego z uczestników zatrzymano Jerzego Nadolskiego i dokonano przeszukania jego mieszkania. Postanowieniem Prokuratury Rejonowej w Katowicach (1Ds. 603/82) z 01.09.1982 zostało wszczęte śledztwo w sprawie „zajść ulicznych na terenie Katowic 31.08.1982 oraz kontynuowania działalności związkowej przez Jerzego Nadolskiego”. Był on „jednym z aktywnych uczestników tejże demonstracji (...), co do którego istnieje uzasadnione przypuszczenie, że był on jednym z głównych organizatorów tejże manifestacji a nadto, że kontynuował wbrew zakazowi działalność związkową”. Został tymczasowo aresztowany 02.09.1982. Śledztwo zamknięto postanowieniem Prokuratury Rejonowej w Katowicach z 15.09.1982. Aktem sporządzonym 16.09.1982 w Prokuraturze Rejonowej w Katowicach ww. został oskarżony o to, że: „31.08.1982 w Katowicach organizował akcję protestacyjną w związku z drugą rocznicą porozumień gdańskich w ten sposób, że nawoływał zgromadzony na katowickim rynku tłum do zorganizowanego przemarszu ulicami miasta, wzywał uczestników manifestacji do wznoszenia wrogich okrzyków, a następnie przewodził około 500 osobowej grupie osób idąc na czele demonstrujących i niosąc sztandar zawieszonego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego »Solidarność« z 13.12.1981”. Postanowieniem Sądu Wojewódzkiego w Katowicach (IV K 304/82) z 17.09.1982 sprawa miała być rozpoznana w trybie doraźnym. Wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Katowicach (IV.K. 304/82) z 23.09.1982 ww. został uznany winnym popełnienia czynów zarzucanych w akcie oskarżenia i skazany na karę 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz pozbawienia praw publicznych na 3 lata. Uchwałą Rady Państwa (PU-1111-11-83) z 18.02.1983 ww. został objęty prawem łaski poprzez warunkowe zwolnienie z odbycia reszty kary pozbawienia wolności z wyznaczeniem okresu próby na 3 lata. Został zwolniony z więzienia 02.03.1983. Postanowieniem Sądu Wojewódzkiego w Katowicach (IV K. 304/82) z 19.06.1989 uznano, że w sprawie Jerzego Nadolskiego nastąpiło „przebaczenie i puszczenie w niepamięć występku”, za który został skazany. W związku z rewizją nadzwyczajną wniesioną na korzyść Jerzego Nadolskiego przez Prokuratora Generalnego, wyrokiem Sądu Najwyższego (III KRN 501/93) z 10.06.1994 Jerzy Nadolski został uniewinniony od popełnienia zarzucanego mu czynu. IPN Ka 471/27-28.
Akta osobowe Jerzego Nadolskiego tymczasowo aresztowanego na mocy postanowienia Prokuratury Rejonowej w Katowicach (1 Ds. 603/82) z 02.09.1982, jako podejrzanego o to, że: „W okresie od grudnia 1981 do sierpnia 1982 w Katowicach i innych miejscowościach, jako członek NSZZ »Solidarność« przy Krakowskim Przedsiębiorstwie Budowy Pieców Przemysłowych w Krakowie, którego działalność została zawieszona, nie odstąpił od udziału w takiej działalności, a nadto aktywnie uczestniczył w akcji protestacyjnej 31.08.1982, kierując tą akcją”. Osadzony w Areszcie Śledczym w Mysłowicach. Wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Katowicach (IV.K. 304/82) z 23.09.1982 został skazany na karę 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Zwolniony 02.03.1983 na mocy Uchwały Rady Państwa z 18.02.1983 o zastosowaniu wobec niego prawa łaski w postaci warunkowego zwolnienia z odbycia reszty kary pozbawienia wolności z wyznaczeniem okresu próby na 3 lata. IPN Ka 130/18 t. 1-2.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Protest” nr rej. 12536 prowadzona od 02.04.1985 przez Pion VI RUSW w Golubiu-Dobrzyniu, dotycząca pisemnego protestu pracowników Przedsiębiorstwa Produkcji Betonów Budownictwa Rolniczego „Fermbet” w Golubiu-Dobrzyniu, domagających się wzrostu płac, zmiany zasad premiowania i podziału dodatku motywacyjnego. Sprawę wszczęto na podstawie zgłoszenia zastępcy dyrektora „Fermbetu”, że 28.03.1985 Jerzy Nadolski, pracownik Wydziału Produkcji Metalowej, złożył na ręce dyrekcji „protest o treści wzywającej do podwyższenia płac”. Działania operacyjne miały na celu ustalić motywy, którymi kierował się Jerzy Nadolski oraz inspiratorów złożenia protestu. W sprawie wykorzystywano Tajnego Współpracownika (TW) pseud. „Brzoza” nr rej. 11705. Z ww. przeprowadzono rozmowę ostrzegawczą, podczas której przyznał się do napisania treści protestu i zbierania pod nim podpisów. Funkcjonariusze przeprowadzili również rozmowy z kierownictwem zakładu, aby zwracali szczególną uwagę na działalność byłych działaczy „Solidarności”. Sprawę zakończono 29.05.1985, a materiały złożono do archiwum 19.10.1985 pod sygn. 1560/II. IPN By 081/804 (1560/II).
Sprawa Obiektowa (SO) krypt. „Melioracja” nr rej. 12852 prowadzona od 18.06.1985 do 08.11.1989 przez Pion VI RUSW w Golubiu-Dobrzyniu oraz Wydz. VI WUSW w Toruniu dotycząca kompleksu technicznych przedsiębiorstw usługowych rolnictwa zajmujących się melioracją, geodezją i budownictwem wiejskim w rejonie działania RUSW w Golubiu-Dobrzyniu. Jednym z obiektów było Przedsiębiorstwo Produkcji Betonów Budownictwa Rolniczego „Fermbet” w Golubiu-Dobrzyniu, w którym był zatrudniony Jerzy Nadolski. Został on zarejestrowany do sprawy 20.06.1985 pod nr 12881. Przechodzi w informacjach od Tajnych Współpracowników (TW) pseud. „Stach”, TW pseud. „Zdzisław” oraz TW pseud. „Baca”. Był aktywnym działaczem związkowym – angażował się m.in. w organizowanie mszy w intencji pracowników „Fermbetu” w Golubiu-Dobrzyniu z okazji „święta budowlanych”. Formułował postulaty o charakterze płacowym. Był jednym z 15 członków-założycieli Niezależnego Ruchu Społecznego „Ziemia Chełmińska”, znanym ze „swojej negatywnej działalności politycznej”. Wniosek o zarejestrowanie ruchu wpłynął do WUSW w Toruniu w grudniu 1987. Status NRS „Ziemia Chełmińska” deklarował prowadzenie działalności, „która miała wypłynąć na poprawę warunków socjalnych społeczeństwa oraz pełną demokratyzację i samorządność. Ruch ma się zająć obroną praw człowieka, ochroną środowiska, zwalczaniem patologii społecznych oraz doradztwem w zakresie wdrażania niezależnych inicjatyw społecznych i gospodarczych. Zamierza też reagować Biuletyn Informacyjny i przyjmować zgłoszenia o przypadkach łamania praw człowieka”. 11.09.1986 z Jerzym Nadolskim funkcjonariusz RUSW w Golubiu-Dobrzyniu przeprowadził rozmowę profilaktyczno-ostrzegawczą. Jerzy Nadolski oznajmił, że nie da się „wciągnąć w żadną prowokację”, ani nie podpisze żadnego oświadczenia lub zobowiązania do zaprzestania działalności związkowej. Pozostawał z zainteresowaniu Insp. 2 WUSW w Toruniu, w związku z operacyjnym zainteresowaniem ponadzakładowymi strukturami „Solidarności”. Jerzy Nadolski został objęty szczególną kontrolą operacyjną ze strony RUSW w Golubiu-Dobrzyniu w okresie 11-16.07.1988 „w związku z ewentualnością podjęcia przez opozycję w kraju prób zakłócenia przebiegu wizyty sekretarza generalnego KC KPZR w Polsce”. SO krypt. „Melioracja” zakończono 08.11.1989 „w związku z przemianami społeczno-gospodarczymi i politycznymi w kraju (...) i zgodnie z decyzjami i wytycznymi wyższych przełożonych”. IPN By 083/40 (134/IV).
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Flaga” nr rej. 12174 prowadzona od 15.01.1985 do 01.08.1985 przez Pion VI RUSW w Golubiu-Dobrzyniu dotycząca podjęcia działalności związkowej w Przedsiębiorstwie Produkcji Betonów Budownictwa Rolniczego „Fermbet” w Golubiu-Dobrzyniu. Sprawę założono w związku z informacją TW pseud. „Brzoza” nr rej. 11705, który przekazał, że w Przedsiębiorstwie Produkcji Betonów Budownictwa Rolniczego „Fermbet” w Golubiu-Dobrzyniu byli działacze NSZZ „Solidarność” usiłowali kontynuować działalność związkową. Przejawem działalności było zbieranie podpisów pod życzeniami noworocznymi dla byłego przewodniczącego MKZ NSZZ „Solidarność” w Golubiu-Dobrzyniu. Na terenie zakładu wywieszono także flagę z napisem „Solidarność”. Jerzy Nadolski został zarejestrowany do sprawy 02.04.1985 pod nr 12537. W wyniku podjętych działań operacyjnych i informacji przekazywanych przez Tajnych Współpracowników ustalono, że inspiratorem podejmowania nielegalnej działalności w zakładzie był m.in. ww. Utrzymywał on kontakt z toruńskim środowiskiem podziemnym. Przeprowadzono z nim rozmowę ostrzegawczą, po której SOS krypt. „Flaga” zakończono. IPN By 081/805 (1561/II).
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Zarobki” nr rej. 16129 prowadzona od 07.01.1988 do 17.06.1988 przez RUSW w Golubiu-Dobrzyniu oraz Wydz. VI WUSW w Toruniu dotycząca protestów na tle płacowym w Przedsiębiorstwie Produkcji Przemysłowej Budownictwa Rolniczego „Fermbet” w Golubiu-Dobrzyniu. 06.01.1988 TW pseud. „Baca” nr rej. 15569 przekazał informację, że w „Fermbecie” w Golubiu-Dobrzyniu od 04.01.1988 „wśród części załogi występowało niezadowolenie na tle płacowym, które mogło doprowadzić do przerw w pracy”. Inspiratorem był były działacz „Solidarności” - Jerzy Nadolski. Został objęty stałą kontrolą operacyjną. Przechodzi w wielu doniesieniach TW pseud. „Baca”. Po uregulowaniu kwestii dotyczącej wynagrodzeń przez dyrekcję zakładu, sprawę zakończono, a dalszą kontrolę nastrojów załogi prowadzono w ramach SO krypt. „Melioracja”. IPN By 081/1198 (2137/II), IPN By 0104/254 (2137/2) mikrofilm.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Konflikt” nr rej. 16610 prowadzona od 30.08.1988 do 23.11.1988 przez Pion VI RUSW w Golubiu-Dobrzyniu oraz Wydz. VI WUSW w Toruniu. 29.08.1988 TW pseud. „Zenek” nr rej. 16410 przekazał informację, że Jerzy Nadolski podjął działania w kierunku ogłoszenia strajku 01.09.1988 w „Fermbecie”, podając postulaty polityczno-ekonomiczne, m.in. zalegalizowanie NSZZ „Solidarność”, podanie się rządu do dymisji, rozwiązanie ZOMO, respektowania karty budowlanego, zwiększenie płac załogi. Postulaty w formie oświadczenia „o negatywnej treści” zostały wywieszone na terenie zakładu. W wyniku podjętych działań operacyjnych „zagrożenie na tle płacowym zlikwidowano” - doprowadzono do zebrania dyrekcji z załogą i wprowadzenia podwyżek. Działania operacyjne nie dopuściły także do doprowadzenia planowanej przerwy w pracy. W związku z tym, postanowiono 23.11.1988 zakończyć sprawę. Kwestię działań Jerzego Nadolskiego w temacie legalizacji NSZZ „Solidarność” miała być w dalszym ciągu prowadzona w ramach SOR krypt. „Komisja”. IPN By 081/1253 (2209/II), By 0104/279 (2209/2) mikrofilm.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Komisja” prowadzona od 27.10.1988 do 05.09.1989 przez Pion VI RUSW w Golubiu-Dobrzyniu oraz Wydz. VI WUSW w Toruniu, dotycząca utworzenia Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność”. Sprawa założona w związku z prowadzeniem przez Jerzego Nadolskiego agitacji wśród pracowników Przedsiębiorstwa Przemysłu Produkcji Betonów Budownictwa Rolniczego „Fermbet” w Golubiu-Dobrzyniu. Jako były działacz NSZZ „Solidarność” ww. zachęcał pracowników do wstępowania w szeregi zalegalizowanego związku zawodowego „Solidarność”. Sprawę założono na podstawie doniesienia TW pseud. „Baca”, nr rej. 15569, który był świadkiem tego, że 21.01.1988 Jerzy Nadolski na przerwie śniadaniowej na wydziale mechanicznym zachęcał do przestąpienia do „Solidarności”. Miał przy sobie deklaracje wstąpienia, ogłosił też, że „Solidarność” działa już legalnie - jako przykład podał toruński zakład „Towimor”. 03.11.1988 do Sądu Wojewódzkiego w Toruniu wpłynął wniosek o rejestrację NSZZ „Solidarność” pracowników PPPBBR „Fermbet” w Golubiu Dobrzyniu. Utworzył się też 11-osobowy Komitet Założycielski NSZZ „Solidarność”. 08.11.1988 przedstawiciel KZ NSZZ „Solidarność” przedłożył dyrektorowi „Fermbetu” oświadczenie z dokumentacją dotyczącą rejestracji związku. W związku z tym, 17.11.1988 sprawę przekwalifikowano na Sprawę Operacyjnego Rozpracowania (SOR) o tym samym kryptonimie i pod tym samym numerem. Jerzy Nadolski prowadził aktywną działalność na rzecz związku. Utrzymywał stały kontakt z byłym działaczem „Solidarności” zamieszkującym w Norwegii. Przekazywał mu m.in. informacje o sytuacji społeczno-politycznej regionu toruńskiego, a przede wszystkim o podziemnym Niezależnym Ruchu Społecznym „Ziemia Chełmińska”. Kolportował pisma bezdebitowe wśród pracowników zakładu. Sprawę zakończono 05.09.1989, ponieważ działalność związku „Solidarność” na terenie zakładu pracy „jak dotychczas jest zgodna z przepisami”. Działacze związkowi mieli być w dalszym ciągu kontrolowani operacyjnie w ramach SO krypt. „Melioracja”. IPN By 081/1365 (2415/II).
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Zarządzenie prokuratora IPN (sygn. akt Ppl Gd 981/19) z dn. 20 kwietnia 2020 r. dotyczące Jerzego Mariana Nadolskiego: wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności z prawdą złożonego oświadczenia lustracyjnego, prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu.

.