Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-05-2024 08:55

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Andrzej Wiesław
Nazwisko: Wybrański
Miejsce urodzenia: Radom
Data urodzenia: 03-12-1943
Imię ojca: Jan
Imię matki: Blandyna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Materiały administracyjne Wydz. III „A” KW MO w Bydgoszczy z okresu 23.01.1979-22.06.1981 zawierające sprawozdania, oceny i informacje dotyczące aktualnej sytuacji operacyjno-politycznej w województwie bydgoskim, pisma do Dep. III „A” MSW i jednostek niemilicyjnych. Andrzej Wybrański przechodzi w dwóch informacjach dotyczących składu prezydiów MKZ NSZZ „Solidarność” w mieście i województwie bydgoskim sporządzonych 12.01.1981 i 22.06.1981, jako przewodniczący Prezydium MKZ NSZZ „Solidarność” w Żninie. IPN By 077/492 (68/12).
Sprawa Obiektowa (SO) krypt. „Klan” nr rej. 37004, prowadzona od 14.11.1980 do 10.11.1983 przez Wydz. III „A” / V, Insp. 2 KW MO/WUSW w Gdańsku. W aktach znajdują się materiały dotyczące „operacyjnej ochrony” działalności NSZZ „Solidarność” w Gdańsku. SO krypt. „Klan” 24.08.1982 przemianowano na krypt. „Związek”. Andrzej Wybrański - członek delegacji Regionu Bydgoszcz na I Krajowy Zjazd Delegatów w Gdańsku figuruje w „Wykazie delegacji bydgoskiej NSZZ »Solidarność«”. IPN Gd 003/166 t. 24 (185/IV).
Akta kontrolne śledztwa w sprawie sporządzenia i rozpowszechnienia ulotek o treści „antypaństwowej” w Żninie 30.12.1981. Śledztwo zostało wszczęte 04.01.1982 przez Wojskową Prokuraturę Garnizonową w Bydgoszczy (Pg.Śl. II-4/82) i powierzone do prowadzenia Wydz. Śledczemu KW MO w Bydgoszczy. W dn. 20.01.1982 Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Bydgoszczy przedstawiła Andrzejowi Wybrańskiemu zarzut tego, że wiedząc, iż dwie inne osoby w okresie od 13.12.1981 do 02.01.1982 planowały i przeprowadziły kolportaż ulotek, nie poinformował o tym organów ścigania. Postępowanie w sprawie ww. postanowiono prowadzić w trybie doraźnym. Został tymczasowo aresztowany w Zakładzie Karnym w Inowrocławiu. Postanowieniem Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Bydgoszczy z 01.02.1982 uzupełniono zarzuty przedstawione Andrzejowi Wybrańskiemu: „Pełniąc funkcję przewodniczącego Zarządu Oddziału NSZZ »Solidarność« w Żninie, po zawieszeniu działalności związków zawodowych w PRL (…) nie odstąpił od takiej działalności, bowiem 23 i 24.12.1981 zamieścił w gablocie ogłoszeniowej przy budynku Zarządu Oddziału NSZZ »Solidarność« w Żninie i przekazał do sześciu zakładów pracy w Żninie celem publikacji »życzenia noworoczne« podpisane przez »Solidarność«”. W ramach postępowania przeszukano mieszkanie Andrzeja Wybrańskiego i zakwestionowano kasety magnetofonowe z nagraniami z I Zjazdu „Solidarności” w Gdańsku i Festiwalu Piosenki Prawdziwej – „treść nagranych piosenek w obraźliwy sposób traktował ZSRR, władze radzieckie oraz współpracę polsko-radziecką”. Śledztwo zostało zamknięte 04.02.1982 postanowieniem Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Bydgoszczy wniesieniem aktu oskarżenia. IPN By 070/5162 (5681/III).
Akta w sprawie karnej prowadzonej przez Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy przeciwko osobom oskarżonym o sporządzanie i rozprowadzanie na terenie Żnina w grudniu 1981 antyrządowych ulotek. Wyrokiem Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy (So.W.79/82) z 17.02.1982 Andrzej Wybrański został uznany winnym tego, że „pełniąc funkcję przewodniczącego Zarządu Oddziału NSZZ »Solidarność« w Żninie, po zawieszeniu działalności związków zawodowych w PRL (…) nie odstąpił od takiej działalności, bowiem 23 i 24.12.1981 zamieścił w gablocie ogłoszeniowej przy budynku Zarządu Oddziału NSZZ »Solidarność« w Żninie i przekazał do sześciu zakładów pracy w Żninie celem publikacji »życzenia noworoczne« podpisane przez »Solidarność«”. Skazano go na 1 rok i 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na okres 2 lat oraz na grzywnę. Został natomiast uniewinniony od zarzutu niepoinformowania o popełnieniu przestępstwa przez inne osoby. 22.02.1982 obrońca Andrzeja Wybrańskiego wniósł zaskarżenie powyższego wyroku. Prokuratura Garnizonowa w Bydgoszczy 24.02.1982 wniosła rewizję na niekorzyść Andrzeja Wybrańskiego wnosząc o wymierzenie kary 3 lat więzienia. Wyrokiem Sądu Najwyższego (Rw.232/82) z 17.04.1982 w uwzględnieniu rewizji prokuratorskiej w stosunku do Andrzeja Wybrańskiego uchylono warunkowe zawieszenie wykonania kary, uchylono karę grzywny, pozostawiając rewizję obrońcy bez uwzględnienia. Andrzej Wybrański został także obciążony kosztami postępowania rewizyjnego. 10.05.1982 Andrzej Wybrański wniósł do Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy wniosek o odroczenie wykonania kary. 20.05.1982 Naczelny Prokurator Wojskowy wniósł rewizję nadzwyczajną o uchylenie wyroku Izby Wojskowej Sądu Najwyższego z 17.04.1982 i przekazanie sądowi powszechnemu - Izbie Karnej Sądu Najwyższego. Postanowieniem Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy (So.W. 79/82) z 03.06.1982 uwzględniono wniosek Andrzeja Wybrańskiego i odroczono wykonanie kary pozbawienia wolności do 03.12.1982. Wyrokiem Sądu Najwyższego-Izby Wojskowej (RNw. 3/82) z 02.07.1982 uchylono wyroki sądów obu instancji w sprawie Andrzeja Wybrańskiego i warunkowo umorzono kary na okres próby wynoszący 2 lata. IPN By 51/48-50.
Akta osobowe Andrzeja Wybrańskiego tymczasowo aresztowanego w Zakładzie Karnym w Inowrocławiu na mocy postanowienia Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Bydgoszczy (Pg.Sl.II-4/82) z 22.01.1982. Postanowieniem Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy (So.W.79/82) z 17.02.1982, wobec wyroku skazującego Andrzeja Wybrańskiego na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata oraz grzywnę, został on zwolniony z aresztu. IPN By 233/59 (38/94).
Rejestr zastrzeżeń wyjazdów za granicę Wydz. Śledczego KW MO/WUSW w Bydgoszczy za lata 1979-1989. Zastrzeżenie wyjazdów za granicę wobec Andrzeja Wybrańskiego wniesione przez Wydz. Śledczy KW MO w Bydgoszczy od 21.01.1982 do 21.01.1984 w związku z prowadzonym śledztwa nr RSD-1/82. IPN By 077/639.
Jako aktywny działacz NSZZ „Solidarność” Andrzej Wybrański był rozpracowywany w ramach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Logarytm”, zarejestrowanej 10.02.1983 pod numerem 21259. Sprawę prowadził Wydz. III KW MO w Bydgoszczy, od 1.09.1983 przejął ją do dalszego prowadzenia RUSW w Żninie. Przyczyną założenia SOS było kontynuowanie po wprowadzeniu stanu wojennego działalności związkowej przez kolportowanie nielegalnych wydawnictw. Sprawę zakończono 27.12.1984 złożeniem materiałów do archiwum pod sygn. 6348/II. Akta o sygn. 6348/II zniszczono 12.01.1990. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych i ZSKO.
Andrzej Wybrański pozostawał pod kontrolą operacyjną Pionu III RUSW w Żninie w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) krypt. „Informatyk”, zarejestrowanego 23.07.1986 pod numerem 26112. Przyczyną założenia kwestionariusza było to, że Andrzej Wybrański był negatywnie ustosunkowany do systemu komunistycznego. Z powodu zalegalizowania NSZZ „Solidarność” oraz wyboru Andrzeja Wybrańskiego na posła do Sejmu PRL, 16.09.1989 zakończono prowadzenie KE, a materiały złożono do archiwum pod sygn. 6348/II. Akta o sygn. 6348/II zniszczono 12.01.1990. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych i ZSKO.
Akta administracyjne MSW zawierające listę kandydatów do Sejmu i Senatu Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” opracowaną 04.05.1989 przez Zespół ds. Kontaktów z Regionami Biura Wyborczego Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”. Andrzej Wybrański znajduje się na ww. liście. IPN BU 01619/29 (13n/90).
Akta administracyjne Dep. Studiów i Analiz MSW zawierające materiały z 1989 roku dotyczące wyborów do Sejmu i Senatu. Andrzej Wybrański został wymieniony wśród posłów z województwa bydgoskiego: „Nauczyciel matematyki w LO w Żninie, negatywnie nastawiony do systemu politycznego, socjalizmu”. IPN BU 0726/57 (222/35).
Teczka pracy Tajnego Współpracownika (TW) pseud. „Marian”, nr rej. 5380, pozyskanego do współpracy w 1967 roku w celu inwigilacji cudzoziemców przebywających w Żninie. Współpracował z Wydz. III „A” i Wydz. V KW MO w Bydgoszczy i z RUSW w Żninie. W teczce znajdują się m.in. doniesienia na członków NSZZ „Solidarność” w Żninie, w tym informacje dotyczące Andrzeja Wybrańskiego. W informacji operacyjnej przekazanej 13.02.1985 przechodzi rodzina Wybrańskich, scharakteryzowana jako „byli solidarnościowcy”. A. Wybrański występuje też w informacji z 18.05.1989 jako kandydat do wyborów z ramienia „Solidarności”, a także w wielu innych informacjach i doniesieniach agenturalnych jako nauczyciel LO w Żninie, przewodniczący międzyzakładowego komitetu „Solidarność”, przewodniczący zarządu „Solidarności” w Żninie. IPN By 0085/255 t. 1-2 (35507/I).
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Zarządzenie prokuratora IPN z dn. 21.11.2019 r. w sprawie o sygn. Ppl Gd 799/19 dot. Andrzeja Wybrańskiego: wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności z prawdą złożonego oświadczenia lustracyjnego, prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu.

.