Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-07-2024 08:29

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Krzysztof Jerzy
Nazwisko: Gąsior
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 23-08-1959
Imię ojca: Bronisław
Imię matki: Halina
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Krzysztof Gąsior został zatrzymany za udział w zajściach ulicznych na terenie Gdańska w dn. 16-17.12.1981. Ukarany przez Kolegium ds. Wykroczeń karą grzywny. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisu kartotecznego.
Rozpracowywany w ramach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. "Piraci" zarejestrowanej 23.04.1982 przez Wydz. II KW MO w Gdańsku pod nr 43208 dotyczącej nielegalnych organizacji. Sprawę 17.05.1982 przekazano do dalszego prowadzenia dla Wydz. III KW MO w Gdańsku. Sprawę zakończono 22.07.1983 złożeniem akt do archiwum pod sygn. 18432/II. Materiałów o sygn. 18342/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta operacyjne krypt. "Gotowość". Materiały dotyczące przygotowań do wprowadzenia stanu wojennego oraz "stanu porządku i bezpieczeństwa publicznego" na terenie woj. gdańskiego. Część akt dotycząca Krzysztofa Gąsiora złożona do archiwum pod sygn. 911/19 t. 3 została zniszczona 24.08.1989 za protokołem brakowania nr 4/89. Materiałów o sygn. 911/19 t. 3 brak. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
Akta z meldunkami dotyczącymi stanu osób internowanych. Krzysztof Gąsior figuruje w szyfrogramie Naczelnika Wydziału Śledczego KW MO w Gdańsku z 3.05.1982 jako internowany dnia 1.05.1982 i osadzony w OO w Strzebielinku. Jako powód internowania podano: „zamierzał zorganizować akcje terrorystyczne i plakatowo-ulotkowe zmierzające do zakłócenia przebiegu uroczystości 1-majowych w Gdańsku, niezależnie od tego zamierzał zdobyć broń w czynnej napaści na funkcjonariusz MO bądź żołnierza WP”. W szyfrogramie z 14.07.1987 poinformowano o decyzji uchylenia internowania wobec ww. IPN Gd 0046/365 t. 4 (918/4).
Akta osobowe Krzysztofa Gąsiora internowanego decyzją Komendanta Wojewódzkiego MO w Gdańsku nr 637 z 1.05.1982. Jako powód internowania podano: „ze względu na dotychczasowe zachowanie się zachodzi uzasadnione podejrzenie, iż przebywając na wolności nie będzie przestrzegać porządku prawnego”. 1.05.1982 zatrzymany i 5.05.1982 osadzony w OO w Strzebielinku. Internowanie uchylono decyzją Komendanta Wojewódzkiego MO w Gdańsku nr 260 z 14.07.1982. IPN Gd 159/221 (G-5/82).
Akta paszportowe Krzysztofa Gąsiora. W piśmie Zastępcy Naczelnika Wydziału III WUSW w Gdańsku z 25.04.1984 opisano aktywną działalność opozycyjną ww. w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów w Wyższej Szkole Morskiej w Gdyni oraz poinformowano o jego zatrzymaniu dnia 30.04.1982, internowaniu w Ośrodku Odosobnienia w Strzebielinku oraz usunięciu ze studiów w WSM w 09.1982. We wniosku o wydanie paszportu na wyjazd do USA z 5.09.1983 oraz „Próbie uzasadnienia decyzji opuszczenia kraju” ww. bardzo negatywnie wypowiedział się o sytuacji politycznej w Polsce, nazywając m.in. rząd PRL „agenturalnym”. Wspomniał też o represjach, którym był poddawany oraz o odebraniu mu książeczki żeglarskiej, co uniemożliwiło mu kontynuowanie studiów w WSM w Gdyni. W aktach znajduje się też postanowienie Wydziału Paszportów SUSW w Warszawie z 15.02.1984 o cofnięciu pozytywnej opinii ws. wydania ww. książeczki żeglarskiej uzasadnione tym, że „dalsze korzystanie z książeczki żeglarskiej przez Obywatela godziłoby w ważny interes Państwa”. IPN BU 728/19471 (EAGP 19471).
.