Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-05-2024 08:55

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Elżbieta Barbara
Nazwisko: Michalak-Błażejewicz
Nazwisko rodowe: Michalak
Miejsce urodzenia: Chełmno
Data urodzenia: 02-01-1958
Imię ojca: Stefan
Imię matki: Leokadia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
W dn. 01.06.1985 Służba Bezpieczeństwa RUSW w Chełmnie założyła Sprawę Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. "Ratusz I" , nr rej. 12798, na Elżbietę Michalak. Celem SOS było potwierdzenie informacji, że ww. jest zaangażowana w działalność opozycyjną, w szczególności planuje ona wydawanie pisma pt. "Orzeł Biały". Pozostałe cele to pełne zidentyfikowanie osób współpracujących z Elżbietą Michalak oraz "procesowe udokumentowanie wrogiej działalności". 25.07.1986 SOS krypt. "Ratusz I" przekwalifikowano na Kwestionariusz Ewidencyjny (KE), ponieważ uznano, że "poza uczestniczeniem w comiesięcznych mszach w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Chełmnie E. Michalak nie podejmuje innych negatywnych działań". 01.06.1987 po odczytaniu przez E. Michalak intencji mszalnych w trakcie mszy św. duszpasterstwa ludzi pracy, ze względu na ich treść ponownie przekwalifikowano sprawę z KE na SOS. W dn. 08.02.1988 SOS krypt. "Ratusz I" została przekwalifikowana na Sprawę Operacyjnego Rozpracowania (SOR) ze względu na stwierdzenie, że ww. "w ostatnim okresie czasu zaktywizowała swoją działalność (...). Ponadto stwierdzono, że jest ona członkiem Kierownictwa Akcji Bieżącej KPN Okręgu Toruńskiego". Z rozpracowywaną przeprowadzono kilka tzw. "rozmów ostrzegawczych". SOR krypt. "Ratusz I" zakończono 17.01.1990, a materiały zniszczono, Zachowały się meldunki operacyjne w aktach o sygn. IPN BY 076/213, które częściowo dokumentują tę sprawę, a co za tym idzie i działalność E. Michalak. Akta zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych i akt o sygn. IPN By 076/213.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Legion" została założona przez Wydz. III WUSW w Toruniu 04.11.1987 pod nr 15967. Celem sprawy było potwierdzenie informacji, że grupa działaczy sympatyzująca z ideami «Konfederacji Polski Niepodległej» zamierza utworzyć toruński oddział tej organizacji, na czele którego miała stanąć m.in. Elżbieta Michalak, zarejestrowana już wcześniej przez Służbę Bezpieczeństwa pod nr. rej. 12798. Pozostałe cele SOR krypt. "Legion" to rozpoznanie składu grupy, uniemożliwienie realizacji inicjatywy oraz likwidacja grupy. Sprawę zakończono 15.02.1990 w związku ze zmianą sytuacji politycznej. Materiały dotyczące sprawy zniszczono, jednak zachowały się meldunki jej dotyczące wśród materiałów operacyjnych zebranych w aktach o sygn. IPN BY 076/213. Akta zniszczono. Wpis na podstawie akt o sygn. IPN By 076/213.
Akta kontrolne postępowania w sprawie "rozpowszechniania wrogich informacji", prowadzonego przeciwko Elżbiecie Michalak i innej osobie podejrzanym o popełnienie wykroczenia z at. 52a par. 1 pkt 1 kodeksu wykroczeń. Zawierają one pisma urzędowe dotyczące przede wszystkim Elżbiety Michalak i innej osoby w związku z ich oskarżeniem o zawieszenie w dn. 01.11.1988 bez zezwolenia ulotek z bristolu z umieszczonymi na nich m.in. napisami "Czerwiec 1956", "Marzec 1968", "Grudzień 1970", "Czerwiec 1976" i "Grudzień 1981" na drzwiach kaplicy cmentarnej. W dn. 01.12.1988 Wydział Śledczy WUSW w Toruniu skierował wnioski o ukaranie do kolegium ds. wykroczeń. 15.12.1988 odbyła się rozprawa przed Kolegium ds. Wykroczeń przy Naczelniku Miasta Chełmna, która na wniosek obrony została odroczona na czas nieoznaczony. 11.07.1989 Kolegium postanowiło umorzyć postępowanie z powodu tego, że 06.06.1989 weszła w życie ustawa z dn. 29.05.1989 w wyniku której czyn zarzucony ww. przestał być wykroczeniem. IPN By 082/190 (244/III).
Materiały śledcze dotyczące profilaktycznego zatrzymania w dniu 03.07.1989, a także 05.07.1989 kilkorga członków «KPN», w tym Elżbiety Michalak. Osoby te zatrzymano przypuszczając, że udają się na zlot gwiaździsty «KPN» zaplanowany w celu zamanifestowania pod gmachem Sejmu PRL sprzeciwu wobec "kandydatury przedstawiciela koalicji na prezydenta PRL". Przeprowadzono z nimi tzw. rozmowy ostrzegawcze i w godzinach popołudniowych zwolniono. W teczce znajdują się również pisma urzędowe związane ze skargą na działania SB wniesioną przez część zatrzymanych do Prokuratury Rejonowej w Grudziądzu, IPN BY 082/199 (253/III).
Akta zawierają list WUSW w Toruniu z dn. 05.07.1989 do Prokuratury Wojewódzkiej w Toruniu z informacją o zatrzymaniu i przeprowadzeniu rozmów ostrzegawczych z siedmioma członkami «KPN» w tym Elżbietą Michalak w celu uniemożliwienia im uczestnictwa w zlocie gwiaździstym «KPN» w dniu 03.07.1989 oraz - w związku z podejrzeniem o dalsze zamiary uczestnictwa w manifestacjach - prośbę o przeprowadzenie rozmów ostrzegawczych przez stosowne do ich miejsc zamieszkania prokuratury, Zawiera też pismo informujące o manifestacji «KPN» w centrum Torunia w dniu 01.09.1989. IPN By 87/27.
Akta dochodzenia w sprawie udziału w dniu 06.04.1989 w nielegalnej manifestacji «KPN» i rozpowszechniania nielegalnych wydawnictw, prowadzonego przez WUSW w Toruniu przeciwko innej osobie z art. 52a par. 1 pkt 1 kodeksu wykroczeń. W aktach znajduje się również pismo Naczelnika Wydz. Śledczego WUSW w Toruniu informujące, że Kolegium Rejonowe ds. Wykroczeń przy Naczelniku Miasta Chełmna postanowiło w związku z ustawą z dn. 29.05.1989 umorzyć postępowanie przeciwko kilku osobom, w tym Elżbiecie Michalak, w innych sprawach. IPN By 082/195 (249/III).
.