Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-11-2023 09:06

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Zygmunt Janusz
Nazwisko: Raszka
Miejsce urodzenia: Włocławek
Data urodzenia: 09-12-1961
Imię ojca: Zygmunt
Imię matki: Stefania
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Zygmunt Raszka został zarejestrowany 04.02.1982 przez Wydz. III KW MO we Włocławku pod nr. 4351 do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Apel”, prowadzonej w okresie 19.01.1982-16.08.1982 przez Wydz. III KW MO we Włocławku pod nr rej. 4312. Sprawę założono w celu rozpracowania nieformalnej organizacji młodzieżowej pod nazwą „Niepodległość”. Osoby rozpracowywane zajmowały się tworzeniem, drukiem i kolportażem antykomunistycznych ulotek. Sprawę zakończono 16.08.1982 złożeniem akt w archiwum pod sygn. 552/II. Materiały o sygn. 552/II zniszczono 11.10.1989 za protokołem brakowania nr 14/89. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta postępowań karnych z lat 1981-1984 prowadzonych przez Wydz. Śledczy KW MO/WUSW we Włocławku zawierające meldunki o wszczęciu śledztw, przedstawieniu zarzutów, postanowieniach o umorzeniu dochodzenia itp, w tym meldunki dotyczące spraw prowadzonych z dekretu o stanie wojennym. 31.01.1982 Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Bydgoszczy wszczęła śledztwo w trybie doraźnym (Pg.Śl.II-30/82) zlecając przeprowadzenie go Wydz. Śledczemu KW MO we Włocławku (RSD 2/82) w sprawie kolportażu ulotek antysocjalistycznych. W wyniku śledztwa ustalono, że za kolportaż ulotek odpowiadała nieformalna grupa sześciu osób o nazwie "Niepodległość"; zabezpieczono maszynę do pisania, drukarenki szkolne, matryce i kilkaset ulotek. Zarzuty przedstawiono wszystkim sześciu osobom, w tym Zygmuntowi Raszce, podejrzanemu o to, że „w okresie od 18 do 31.01.1982 drukował i kolportował wspólnie z innymi osobami ulotki o treści antypaństwowej”. Wobec wszystkich osób zastosowano areszt tymczasowy. Postępowanie zakończono 02.03.1982 wnosząc akt oskarżenia. IPN By 073/73 (106/III).
Akta sprawy przeciwko Zygmuntowi Raszce i pięciu innym osobom oskarżonym o rozpowszechnianie na terenie Włocławka biuletynów i druków ulotnych „o treści antypaństwowej”. 06.02.1982 Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Bydgoszczy wydała postanowienie o tymczasowym aresztowaniu oraz przedstawiła zarzuty Zygmuntowi Raszce a 03.03.1982 wniosła akt oskarżenia przeciwko ww. i innym w związku z rozpowszechnianiem w okresie od 8 do 31.01.1982 „fałszywych informacji o akcji sił porządkowych w kopalni Wujek, o działalności politycznej, o działalności sejmu oraz o rzekomym uwięzieniu bez wyroków sądowych przywódców NSZZ >Solidarność<”. Wyrokiem Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy (So.W. 132/82) z 20.03.1982 Zygmunt Raszka został skazany na 2 lata pozbawienia wolności oraz na 2 lata pozbawienia praw publicznych. 10.02.1983 Sąd POW w Bydgoszczy wydał postanowienie o warunkowym przedterminowym zwolnieniu Zygmunta Raszki, a 10.01.1984 postanowienie o darowaniu ww. kary pozbawienia praw publicznych na mocy amnestii. 26.10.1989 Sąd POW w Bydgoszczy postanowił „przebaczyć i puścić w niepamięć skazanie za występek” Zygmunta Raszki oraz zarządził zatarcie skazania. 04.11.1993 Izba Wojskowa Sądu Najwyższego w wyniku rewizji nadzwyczajnej uniewinniła wszystkie osoby. IPN By 51/80 (So.W. 132/82, Pg.Śl. II 30/82).
Akta osobowe więźnia Zygmunta Raszki tymczasowo aresztowanego 06.02.1982 na mocy postanowienia Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Bydgoszczy w związku z toczącym się postępowaniem Pg.Śl.II-30/82 z oskarżenia o rozpowszechnianie na terenie Włocławka biuletynów i druków ulotnych „o treści antypaństwowej” i osadzonego w Areszcie Śledczym we Włocławku. 20.03.1982 Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy (So.W. 132/82) skazał ww. na karę 2. lat pozbawienia wolności oraz pozbawienie praw publicznych na okres również 2. lat. Orzeczoną karę ww. odbywał początkowo w Zakładzie Karnym we Włocławku-Mielęcinie a od 04.06.1982 w Zakładzie Karnym w Potulicach. 10.02.1983 został warunkowo przedterminowo zwolniony. IPN By 165/11 (39/244).
.