Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 28-02-2024 09:57

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Waldemar Marian
Nazwisko: Dziura
Miejsce urodzenia: Stalowa Wola
Data urodzenia: 15-09-1954
Imię ojca: Stefan
Imię matki: Zofia
Dodatkowe informacje:

Wojskowy Obóz Specjalny nr 6 w Czerwonym Borze przy 2 Batalionie Inżynieryjnym WOW był największym z dziesięciu powołanych w ramach akcji „Jesień 82”, gdzie umieszczeni zostali wytypowani przez SB i WSW działacze NSZZ „Solidarność” (łącznie ok. 1500 osób), uznani za „szczególnie niebezpiecznych” w czasie wprowadzania delegalizującej „Solidarność” ustawy o związkach zawodowych. Obóz działał od 5.11.1982 do 3.02.1983. Znalazło się w nim 450 osób z całej Polski. Oficjalnym powodem były szkolenia dla rezerwistów. Wśród powołanych znaleźli się niezdolni do służby, a nawet niepełnosprawni. Trafiło tu najwięcej takich osób w skali całego kraju.
Obóz składał się z 20 baraków. Każdy zbudowano z trzech połączonych wagonów kolejowych, obitych z zewnątrz deskami. Do ich ogrzewania służyły małe piecyki, niegwarantujące odpowiedniej temperatury w warunkach zimowych.
Przetrzymywani zmuszani byli do prowadzenia szeregu ciężkich prac fizycznych. Nakazano im budowę drogi ze śniegu na poligonie, a także magazynu min. Skoszarowani w Czerwonym Borze odbywali również ćwiczenia z obsługi broni i musztrę, co stanowiło wyjątek wśród innych obozów.
Umieszczeni w obozie poddawani byli nieustannej inwigilacji. W barakach założono podsłuchy. Umieszczono tam również informatorów WSW. Prowadzono także intensywne przesłuchania. Przez pewien czas obok obozu stacjonował batalion WSW.
Umieszczeni w obozie próbowali protestów. 10.11.1982 kilku z nich odmówiło przyjmowania posiłków, co zakończyło się skierowaniem sprawy do sądu. Rezerwiści próbowali także kolportować wydawnictwa podziemne. Wszyscy umieszczeni w obozie poddani zostali intensywnej indoktrynacji.
Bibliografia:
- Bożko M., Czerwony Bór. Polski Gułag ’82, „Dziennik Wschodni”, 8 II 2007.
- Dąbrowski M., Wojskowe Obozy Specjalne 1982–1983, Lublin 2013.
- Piotrowski P., Kompanie polowe w „ludowym” Wojsku Polskim jako forma represji politycznych. Zarys problemu, „ZHW” 2010, nr 32-33.
- www.13grudnia81.plTreść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Waldemar Dziura był rozpracowywany w ramach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. "Podżegacz" prowadzonej pod nr 4226 przez Wydz. III "A"/ V KW MO w Tarnobrzegu w okresie od 27.11.1981 do 13.05.1982 w związku z „wykorzystywaniem związków zawodowych do prowadzenia negatywnej działalności politycznej”. Sprawę zakończono z powodu nie stwierdzenia prowadzenia działalności niezgodnej z obowiązującym prawem, materiały złożono do archiwum pod sygn. 280/II. Akt o sygn. 280/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych i ZSKO.
Akta internowanego w ramach akcji „Jodła” Waldemara Dziury, prowadzone od 13.12.1981 do 29.04.1982. Zatrzymany nakazem Komendanta KW MO w Tarnobrzegu z 13.12.1981 na mocy decyzji o internowaniu nr 090/81 z 13.12.1981. Umieszczony w OO. w Rzeszowie-Załężu. Zwolniony z internowania decyzją Komendanta KW MO w Tarnobrzegu nr 81/82 z 29.04.1982. IPN Rz 52/291.
Figuruje w księdze ewidencji żołnierzy zgrupowania rezerwy powołanych na ćwiczenia do wojskowego obozu internowania (JW 3466) w Czerwonym Borze. Powołany 05.11.1982, przydzielony do 2 Kompanii Inżynieryjno-Drogowej. Zwolniony po odbyciu ćwiczeń wojskowych 03.02.1983. IPN BU PF 1090/62.
Rozpracowywany w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Organizacja" prowadzonej od 12.05.1982 do 25.04.1986 pod nr 4704 przez Wydz. V KW MO/WUSW w Tarnobrzegu. Zarejestrowany do sprawy 23.08.1984 pod nr 6658 jako podejrzany o działalność w nielegalnych strukturach „Solidarności”. Rozpracowanie ww. w ramach sprawy zakończono 25.03.1985, zaś SOR krtypt. "Organizacja" zakończono 25.04.1986. Materiały złożono do archiwum pod sygn. 530/II. Akta o sygn. 530/II zniszczono za protokołem brakowania nr 1/90. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych i ZSKO.
Akta śledcze Wydz. Śledczego KW MO w Tarnobrzegu (RSD 32/82) dotyczące skierowania przez Waldemara Dziurę pod adresem członka PZPR z Huty Stalowa Wola gróźb karalnych. Podejrzany argumentował, że przez tegoż członka "spędza całe noce w KW MO", gdyż ten donosi o jego działalności Milicji. Śledztwo prowadzone od 21.12.1982 do 24.03.1983 pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Stalowej Woli (Ds-1463/82). Postępowanie w sprawie zostało umorzone 24.03.1983 przez Prokuraturę Rejonową w Stalowej Woli z uwagi na „znikome społeczne niebezpieczeństwo czynu”. Materiały 03.03.1988 złożono do archiwum pod sygn. 113/III. Akta o sygn. 113/III zniszczono za protokołem brakowania nr 04/90. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta śledcze prowadzone przez Wydz. Śledczy WUSW w Tarnobrzegu (RSD 10/84 ) w sprawie „gromadzenia, przechowywania i kolportażu pism i ulotek o treści antypaństwowej”. Śledztwo prowadzone pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Stalowej Woli (Ds-1123/84) od 22.06.1984 do 13.07.1984. Materiały 03.03.1988 złożono do archiwum pod sygn. 121/III. Akta o sygn. 121/III zniszczono za protokołem brakowania nr 04/90. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta prowadzone przez Sąd Rejonowy w Stalowej Woli (II K 580/84) w okresie od 13.06.1984 do 08.09.1984 w sprawie kolportażu 12.06.1984 w Stalowej Woli ulotek nawołujących do bojkotu wyborów do Rad Narodowych. Jednym ze sprawców przeprowadzonego kolportażu wg ustaleń WUSW w Tarnobrzegu był Waldemar Dziura, określony przez SB jako „ekstremalny działacz „Solidarności””, internowany w grudniu 1981. Zatrzymany 12.06.1984 przez RUSW w Stalowej Woli. W wyniku przeprowadzonego przeszukania zabezpieczono przy nim 2 ulotki wzywające do bojkotu wyborów. W wyniku przeszukania jego miejsca zamieszkania znaleziono liczne wydawnictwa „Solidarności” oraz zapiski z danymi osób znanych SB ze swojej antypaństwowej działalności. Tymczasowo aresztowany 14.06.1984 postanowieniem Prokuratury Rejonowej w Stalowej Woli (Ds 1123/84). Ww. przedstawiono zarzut przechowywania nielegalnych wydawnictw w celach ich rozpowszechnienia. 14.06.1984 przesłuchany do sprawy. 13.07.1984 zakończono prowadzone w sprawie śledztwo, zaś 20.07.1984 Prokuratura Rejonowa w Stalowej Woli wystąpiła z aktem oskarżenia. Postanowieniem Sądu Rejonowego w Stalowej Woli (II K. 580/84) z 26.07.1984 sprawę karną prowadzoną przeciwko ww. umorzono na podstawie ustawy o amnestii z 21.07.1984. Zwolniony z aresztu śledczego nakazem sądowym z 26.07.1984. IPN Rz 338/1 t. 1-4.
Zarejestrowany 20.10.1986 przez Pion V RUSW w Stalowej Woli pod nr 9130 do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Grupa" nr rej. 7964, prowadzonej od 09.11.1985 do 03.06.1988 przez Pion V RUSW w Stalowej Woli w związku z prowadzeniem działalności antysocjalistycznej w zakładzie pracy. 07.04.1988 przerejestrowany pod nr 9130 do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Sieć" przemianowanej na "Metalowcy" nr rej. 10462 prowadzonej od 10.03.1988 do 10.06.1988. Następnie 09.12.1988 zarejestrowany do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Hutnicy" nr rej. 11040 prowadzonej od 13.11.1988 do 05.01.1990. Akta sprawy krypt. "Hutnicy" zniszczono za protokołem brakowania K-0424/90 z 05.01.1990. Akta SOR krypt. "Grupa" złożono do archiwum pod sygn. 1355/II, zaś SOR krypt. "Sieć"/ "Metalowcy" pod sygn. 1364/II. Akta o sygn. 1355/II oraz 1364/II zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Zastrzeżenie wyjazdów za granicę wniesione przez Wydz. Śledczy WUSW w Tarnobrzegu (zarejestrowane pod nr 6573) dla Waldemara Dziury obowiązujące na okres 2 lat. Zastrzeżenie odwołano 17.09.1986. Materiałów brak. Wpis na podstawie ZSKO.
.