Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 17-03-2023 12:43

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Edmund
Nazwisko: Bracikowski
Miejsce urodzenia: Bydgoszcz
Data urodzenia: 11-08-1948
Imię ojca: Leon
Imię matki: Zofia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Od 14.10.1980 kontrolowany operacyjnie przez Wydz. III "A" KW MO w Bydgoszczy w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) krypt. "Mały" nr rej. 18952. KE krypt. "Mały" 18.11.1986 przekwalifikowano na Sprawę Operacyjnego Rozpracowania (SOR) o tym samym kryptonimie. Sprawa dotyczyła druku i kolportażu nielegalnego periodyku pt. "6 lat w obronie społeczeństwa". Sprawę zakończono 09.03.1988, materiały złożono do archiwum pod sygn. 7027/II. Akta o sygn. 7027/II zniszczono 23.01.1990. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych i ZSKO.
Sprawa Obiektowa (SO) krypt. "Klan" nr rej. 37004 prowadzona od 14.11.1980 do 10.11.1983 przez Wydz. III "A"/V/ Insp. 2 KW MO/WUSW w Gdańsku. SO "Klan" 24.08.1982 przemianowano na SO "Związek". Sprawa dotyczyła operacyjnej kontroli działalności NSZZ "Solidarność" w Gdańsku. Edmund Bracikowski figuruje w "wykazie osób poszukiwanych w trybie doraźnym do internowania" sporządzonym 27.12.1981. IPN Gd 003/166 t. 17 (185/IV).
Sprawa Obiektowa (SO) krypt. "Renesans"/ "Mrowisko nr rej. 42220 prowadzona od 19.01.1982 do 04.05.1985 przez Wydz. V/ Insp. 2 KW MO/WUSW w Gdańsku. Sprawa dotyczyła działań SB zmierzających do powołania kontrolowanych przez siebie struktur tzw. nowej "Solidarności" po wprowadzeniu stanu wojennego. 30.04.1983 Wydz V KWMO w Gdańsku przekazał sprawę do dalszego prowadzenia Insp. 2 KWMO w Gdańsku. Edmund Bracikowski figuruje w sporządzonym 27.12.1981 "wykazie osób poszukiwanych w trybie nadzwyczajnym do internowania". IPN Gd 003/176 (200/IV).
Materiały o krypt. "Gotowość" dot. internowanych z terenu województwa bydgoskiego. Edmund Bracikowski, do 12.12.1981 etatowy pracownik Zarządu Regionu NSZZ «Solidarność», był internowany w okresie 08.09.1982 – 02.12.1982 w OO. we Włocławku na podstawie decyzji Komendanta Wojewódzkiego MO w Bydgoszczy o internowaniu. IPN By 069/1357 t. 1 (1364/IV).
Internowany w Ośrodku Odosobnienia we Włocławku na mocy decyzji nr 6/I/82 wydanej 08.09.1982 przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Bydgoszczy. W uzasadnieniu podano, że "może tworzyć nielegalne struktury organizacyjne mające na celu podjęcie działalności godzącej w obowiązujący porządek prawny". Zwolniony 2.12.1982 na mocy decyzji nr 60/81/U wydanej 29.11.1982 przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Bydgoszczy. IPN By 88/238 (31/82/178).
Kontrolowany operacyjnie w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) krypt. "Kotlarz" nr rej. 27767 prowadzonego od 09.03.1988 do 07.03.1989 przez Wydz. V WUSW w Bydgoszczy. Kontrolę prowadzono w związku z podejrzeniem ww. o kolportaż ulotek na terenie Bydgoszczy. Materiały złożono w archiwum pod sygn. 7027/II. Akta o sygn. 7027/II zniszczono 23.01.1990. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych i ZSKO.
.