Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Antoni
Nazwisko: Łapczyński
Miejsce urodzenia: Brzeczka
Data urodzenia: 12-01-1939
Imię ojca: Józef
Imię matki: Marianna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Antoni Łapczyński znajduje się w dokumentacji akcji operacyjno-zabezpieczającej krypt. „Gotowość” dot. przygotowań do wprowadzenia stanu wojennego na terenie woj. toruńskiego. Teczka zawiera dokumenty dotyczące osób przeznaczonych do internowania, jak np. plan przeprowadzenia rozmowy ostrzegawczej z daną osobą, krótka jej charakterystyka, plan zatrzymania, itp. Z charakterystyki SB wynikało, że Antoni Łapczyński posiada gospodarstwo o pow. 15 ha. W dniu 29.08.1981 na obradach Zarządu WKZ NSZZ RI »Solidarność» został wybrany na prowadzącego zebranie, a potem w skład Prezydium i „od tej chwili uaktywnił swoją działalność”. 12.11.1981 uczestniczył w zebraniu rolników z NSZZ RI »Solidarność», które przekształcono w Wojewódzki Komitet Strajkowy. A. Łapczyński został przewodniczącym tego komitetu, brał udział w rozmowach Ogólnopolskiego Komitetu Założycielskiego z rządem w Siedlcach, Sanoku i Warszawie. 28.11.1981 na marszu protestacyjnym w Toruniu zabrał głos w imieniu rolników okupujących budynek PP „Cukrownie Toruńskie” żądając praworządności, oddania podstępnie zabranej ziemi, przeprowadzenia wolnych i demokratycznych wyborów, jak również dostępu do środków masowego przekazu oraz realizacji przez rząd porozumień rzeszowsko-ustrzyckich. Zaprotestował przeciwko biciu ludzi, którzy angażują się w jakąkolwiek działalność na rzecz związku. Wg dokumentu A. Łapczyński "więcej przebywa wśród strajkujących na terenie budynku PP >Cukrownie Toruńskie< niż w domu". IPN By 466/3 (156/84).
Akta internowania krypt. "Jodła" dotyczące osób internowanych z woj. toruńskiego. Antoni Łapczyński internowany w OO. w Potulicach ze względu na to, że „wykazuje wrogi stosunek do organów władzy”. W aktach znajduje się wniosek o uchylenie internowania, zatwierdzony 23.02.1982 ze względów humanitarnych i gospodarczych – żona Antoniego Łapczyńskiego zwróciła się 19.01.1982 z pisemną prośbą o zwolnienie męża, gdyż nie jest w stanie prowadzić gospodarstwa sama. Antoni Łapczyński zmarł w maju 1983. W aktach znajduje się pismo z 15.06.1983 do Naczelnika Inspekcji Biura Śledczego MSW będące relacją z pogrzebu Antoniego Łapczyńskiego w dniu 03.06.1983 na cmentarzu parafialnym w Chełmży. W tekście spisane z taśmy magnetofonowej treści przemówień „byłej przewodniczącej WKZ NSZZ RI «Solidarność», byłego przewodniczącego Zarządu Regionu Toruńskiego »Solidarności» i niezidentyfikowanej przez SB osoby. Funkcjonariusz podpisujący pismo poinformował, że treść przemówień konsultowano z Prokuraturą Wojewódzką, która stwierdziła, że brak jest podstaw do wszczęcia sprawy, doradzała przeprowadzenie rozmów ostrzegawczych. Wg. funkcjonariusza zrobiono również szereg zdjęć, nie zdołano jednak utrwalić napisów »Solidarność» na szarfach, co uniemożliwiło oddanie spraw przeciwko osobom niosącym te szarfy do kolegium ds. wykroczeń. IPN By 082/1 t. 7 (54/III), IPN By 076/321.
Antoni Łapczyński został internowany na mocy decyzji nr 140/81/J wydanej 14.12.1981 przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Toruniu z uzasadnieniem, że „wykazuje wrogi stosunek do organów władzy". Ww. został zwolniony 24.02.1982 na podstawie decyzji o uchyleniu internowania nr 140/81-92 wydanej 23.02.1982 przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Toruniu. Przebywał w ZK w Potulicach w okresie 15.12.1981 - 24.02.1982. IPN By 97/76 (40/A/76).
Po zwolnieniu z internowania Antoni Łapczyński był inwigilowany przez Wydz. IV KW MO w Toruniu w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) krypt. "Brodacz", prowadzonego w okresie 20.04.1982 - 27.06.1983 pod nr 7953. Prowadzenie kwestionariusza zakończono w związku ze śmiercią rozpracowywanego. Akta złożono w archiwum pod sygn. 963/II. Akta o sygn. 963/II zniszczono 25.01.1990. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.