Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023 08:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jerzy Marcin
Nazwisko: Przybylski
Miejsce urodzenia: Grudziądz
Data urodzenia: 06-04-1952
Imię ojca: Jan
Imię matki: Weronika


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia/Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOS/SOR] Sprawa założona na Pomorskie Zakłady Przemysłu Okrętowego "Warma" w Grudziądzu. Jerzy Przybylski rozpracowywany jako przewodniczący MKZ Grudziądz, aktywny uczestnik strajku okupacyjnego w PZSO "Warma" w Grudziądzu". Inwigilowany przez TW pseud. "Maurycy". Akta uzyskały sygnaturę 613/II. IPN By 081/372 (613/II)
Akta operacyjne "Materiały dot. wydarzeń z okresu od 08.1980 do13.12.1981 w woj. toruńskim" i zawierają: wytyczne Komendanta KWMO w Toruniu, plany realizacji internowania osób z woj. toruńskiego, informacje dot. operacji "Lato-80", akcji krypt. "Malwa" i "Wrzos", mających na celu unieruchomienie i zabezpieczenie łączności telekomunikacyjnej, radiowej, poligrafii zakładowej na wypadek ogłoszenia stanu wyjątkowego. Jerzy Przybylski figuruje jako osoba przewidziana do internowania w zw. z pełnieniem funkcji przewodniczącego Podregionu NSZZ "Solidarność" w Grudziądzu, sympatyzowaniem z KOR. W aktach inf. o kontroli dzialalności ww. przez TW "500", "Edward" i "Jerzy". Ww. figuruje na "Wykazie osób, które z racji swej negatywnej postawy politycznej nie powinny być wcielone do WP" sporządzonym przez Wydz. III "A" KWMO Toruń 23.01.1981. 11.1981 z-ca Komendanta KWMO w Toruniu zatwierdził przeprowadzenie z w/w rozmowy operacyjnej. IPN By 466/1-3
Sprawa Obiektowa [SO] Sprawa założona na Międzyzakładowy Komitet Założycielski NSZZ "Solidarność" celem "zapewnienia dopływu informacji o organizowaniu działalności i podejmowanych inicjatywach MKZ NSZZ". Kontrolowany w sprawie w związku z pełnieniem funkcji przewodniczącego prezydium MKZ w Grudziądzu. Rozpracowywany w ramach SOR krypt. "Jankiel" (nr rej. To 7179). IPN By 083/17 (40/IV)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawa założona na przewodniczącego podregionu NSZZ «Solidarność» J. Przybylskiego w celu kontroli jego działalności oraz jego wpływu na organizację regionalną «Solidarność» i ewentualne powiązania z grupami antysocjalistycznymi. Kontrolowany poprzez OZI (Osobowe Źródła Informacji). Internowany za swoją działalność. Wielokrotnie z ww. przeprowadzano rozmowy ostrzegawcze. Materiały złożone do archiwum pod sygn. 2085/II zniszczono 20.01.1990. Zachował się mikrofilm. IPN By 0104/230 (mkf 2085/2)
Akta internowania Akta internowanych w okresie stanu wojennego. Jerzy Przybylski internowany decyzją nr 107/81-OEA w zw. z tym, że "nawołuje do nielegalnych zgromadzeń i uczestniczy w nich". Wykonanie decyzji zlecono KMMO w Grudziądzu. Przebywał w ZK w Potulicach, następnie w Strzebielinku. Internowanie uchylono decyzją nr 206/82 z 10.09.1982. Internowany ponownie na mocy decyzji 244/82-OEA z 23.09.1982 w zw. z tym, że "nie przestrzega porządku prawnego w czasie stanu wojennego". Umieszczony w ZK w Kwidzynie. Decyzją nr 242/82-OEA internowanie uchylono 03.12.1982. IPN By 082/1 t. 10 (54/III)
Akta internowanego Akta internowanego Jerzego Przybylskiego. Na mocy decyzji KWMO w Toruniu nr 107/81 OEA z 13.12.1981 umieszczony w ZK w Potulicach (nr aresztowanego: 7/81) w związku z tym, że "nawołuje do nielegalnych zgromadzeń i uczestniczy w nich". Od 31.03.1982 przebywał w OO Strzebielinek (nr 4/82). Internowanie uchylono decyzją nr 206/82 z 10.09.1982. Zwolniony 16.09.1982. IPN Gd 159/310
Akta internowanego Jan Przybylski decyzją Komendanta Wojewódzkiego KWMO w Toruniu nr 244/82 OEA wydaną 23.09.1982 został internowany do Zakładu Karnego w Kwidzynie (nr aresztowanego: 30/82) ze względu na to, że "nie przestrzega porządku prawnego w czasie stanu wojennego". Zwolniony na mocy decyzji nr 242/82 OEA o uchyleniu internowania wydanej 03.12.1982 przez Komendanta Wojewódzkiego KWMO w Toruniu. IPN Gd 162/349 (350/12/82)
Akta administracyjne "Sprawy administracyjne; rozmowy ostrzegawcze przeprowadzone z działaczami". Występuje jako uczestnik "nielegalnego" zgromadzenia "Klubu Niezależnej Myśli Politycznej" rozwiązanego 12.03.1987 na podstawie materiałów operacyjnych SB RUSW w Grudziądzu przy udziale Wydz. Społeczno-Administracyjnego Urzędu Miejskiego w Grudziądzu. IPN By 076/7
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] 18.08.1988 zarejestrowany pod nr 16591 do SOS/SOR krypt. "Jankiel" nr rej. 16190, prowadzonej od 6.02.1988 do 19.01.1990, dotyczącej działalności opozycyjnej w Grudziądzu. Materiały zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawa dotycząca odbudowy struktur «Solidarności» w Pomorskich Zakładach Urządzeń Okrętowych "Warma" w Grudziądzu. SOS "Stół" 27.10.1988 przekwalifikowano na SOR. Jerzy Przybylski działał na rzecz odbudowy struktur związkowych w zakładzie. Został wybrany przewodniczącym Tymczasowego Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ «Solidarność» w Grudziądzu. Sąd Wojewódzki w Toruniu nie wydał zgody na rejestrację związku. Sprawę zakończono zgodnie z decyzją Dyrektora Dep. V MSW odnośnie objęcia kontrolą operacyjną struktur związkowych w ramach odrębnej sprawy obiektowej. Materiały złożone do archiwum pod sygn. 2419/II zniszczono 02.02.1990. Z materiałów 25.10.1989 wykonano mikrofilm o sygn. 2419/2. IPN By 0104/327 (mkf 2419/2)
Dokumentacja ewidencyjna Ww. rejestrowany przez WSW do nr FC-004434/29 i GC-03257/54.
.