Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023 08:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Witold Ryszard
Nazwisko: Kraśniewski
Miejsce urodzenia: Grudziądz
Data urodzenia: 21-01-1935
Imię ojca: Maksymilian
Imię matki: Antonina
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Witold Kraśniewski 6.10.1981 został zarejestrowany przez Wydz. III „A” KW MO w Toruniu pod nr rej. 7380 do Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Znaczek”, przekwalifikowanej 26.05.1982 na Sprawę Operacyjnego Rozpracowania (SOR). Powodem rozpracowywania W. Kraśniewskiego było „podejrzenie o utworzenie komórki KPN-u”. Sprawę zakończono 31.01.1983. Materiały o sygn. 893/II zniszczono 2.02.1990 w Wydz. OG WUSW w Toruniu. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta Wydz. Śledczego KW MO w Toruniu dotyczące osób internowanych z województwa toruńskiego w latach 1981-1982. Witold Kraśniewski internowany 28.12.1981 do Zakładu Karnego w Potulicach na mocy decyzji nr 193/81 wydanej przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Toruniu. We wniosku o internowanie z 27.12.1981 jako powody internowania podano aktywną działalność ww. w pracach NSZZ „Solidarność”, a następnie jego aktywny udział w tworzeniu struktur Konfederacji Polski Niepodległej. Internowanie uchylono decyzją Komendanta Wojewódzkiego MO w Toruniu nr 193/81-79 z 24.02.1982. W raporcie Naczelnika Wydz. V KW MO w Toruniu z 22.02.1982 zapowiedziano dalszą kontrolę operacyjną ww. w ramach SOR krypt. „Znaczek”. 11.03.1982 Naczelnik Wydz. V KW MO w Toruniu sporządził wniosek o ponowne internowanie ww. z powodu utrzymywania przez niego kontaktów z działaczami zdelegalizowanego NSZZ „Solidarność”, publicznego noszenia znaczka „Solidarności” w klapie marynarki oraz krytykowania wprowadzenia stanu wojennego. Tego samego dnia Komendant KW MO w Toruniu wydał decyzję nr 207/82-OEA o ponownym internowaniu ww., na mocy której ww. ponownie zatrzymano i osadzono w ZK w Potulicach. 4.04.1982 został zwolniony i przekazany na „rozmowę” z funkcjonariuszem Wydz. V w Areszcie KW MO w Toruniu. W czasie „rozmowy” odmówił podpisania „oświadczenia lojalności”. IPN By 082/1 t. 5 (54/III), IPN By 076/321, IPN Po 161/1.
Akta osobowe internowanego Witolda Kraśniewskiego. Internowany na mocy decyzji Komendanta Wojewódzkiego MO w Toruniu nr 193/81 z 28.12.1981. Jako powód internowania podano: „podburza do nieposzanowania prawa”. 29.12.1981 osadzony w Zakładzie Karnym w Potulicach. Internowanie uchylono decyzją Komendanta Wojewódzkiego MO w Toruniu nr 193/81-79 z 24.02.1982. IPN By 97/54 (40/A/54).
W dniu 15.03.1982 zarejestrowany pod nr rej. 7830 przez Pion V Referatu Służby Bezpieczeństwa KMiP MO w Grudziądzu do Kwestionariusza Ewidencyjnego krypt. „Jeż”. Kategorię rejestracji zmieniono 31.01.1984 na Sprawę Operacyjnego Rozpracowania (SOR). Prowadzenie sprawy przejął Wydz. V WUSW w Toruniu. Jako powód rozpracowywania podano: „Negatywna postawa i kontakty z działaczami b. Solidarności w Grudziądzu po powrocie z internowania”. Prowadzenie sprawy zakończono i wyrejestrowano 11.10.1984. Materiały o sygn. 1283/II zniszczono w Referacie Służby Bezpieczeństwa RUSW w Grudziądzu 28.01.1990. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych i ZSKO.
W dn. 14.08.1987 Witold Kraśniewski został zarejestrowany przez Referat III Służby Bezpieczeństwa RUSW w Grudziądzu pod nr rej. 15792 w kategorii „zabezpieczenie”. W dn. 14.12.1988 przerejestrowany jako osoba do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Czarna”. SOR „Czarna” została zarejestrowana przez Referat III Służby Bezpieczeństwa RUSW w Grudziądzu w dn. 4.10.1983 pod nr rej. 10006 jako Kwestionariusz Ewidencyjny (KE) o tym samym kryptonimie. W dn. 12.03.1986 KE przerejestrowano na SOR. W. Kraśniewski był rozpracowywany w sprawie z powodu podejrzeń o opozycyjną działalność. Wyrejestrowany w dniu zakończenia i wyrejestrowania SOR „Czarna”, tj. 19.01.1990. Materiały zniszczono w RUSW w Grudziądzu. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych i ZSKO.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Karierowicze" nr rej. 104469 prowadzona w okresie od 18.12.1987 do 14.05.1990 przez Departament III/OKPP MSW w związku z reaktywowaniem struktur Polskiej Partii Socjalistycznej, zawiera materiały z obszaru całego kraju. Tom 9 sprawy dotyczy m.in. powstających struktur PPS na terenie woj. toruńskiego i zawiera obszerne informacje ze Sprawy Operacyjnego Rozpracowywania (SOR) krypt. „Marszałek”, w której rozpracowywano Witolda Kraśniewskiego. Ww. aktywnie uczestniczył w tworzeniu i działalności struktur PPS w Grudziądzu m.in. poprzez organizowanie tajnych spotkań, udział w marszach protestacyjnych i mszach świętych, rozdawanie ulotek oraz wydawanie i kolportaż pisma „Robotnik Grudziądzki”. IPN BU 0248/257 t. 9 (55665/II).
Zbiór akt administracyjnych Wydz. Śledczego WUSW w Toruniu z okresu 28.10.1986-09.05.1989 dotyczący "rozmów ostrzegawczych" z działaczami NSZZ "Solidarność", Klubu Niezależnej Myśli Politycznej, Niezależnego Zrzeszenia Studentów i Konfederacji Polski Niepodległej. W aktach znajduje się szyfrogram Naczelnika Wydz. Śledczego WUSW w Toruniu z 12.03.1988 informującym Biuro Śledcze MSW o "rozwiązaniu" spotkania członków opozycyjnej organizacji pn. Klub Niezależnej Myśli Politycznej, które odbywało się tego dnia w domu Witolda Kraśniewskiego. W spotkaniu wzięło udział 8 osób. W. Kraśniewski podczas przesłuchania stwierdził, że zorganizował jedynie spotkanie towarzyskie i odmówił podania nazwisk niektórych jego uczestników. IPN By 076/6.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Marszałek" założona 10.04.1989 przez Referat III Służby Bezpieczeństwa RUSW w Grudziądzu na Witolda Kraśniewskiego pod nr rej. 17356. Powodem rozpracowywania ww. była jego aktywna działalność w tworzeniu i działalności struktur Polskiej Partii Socjalistycznej na terenie Grudziądza. Sprawę zakończono 15.01.1990 i wyrejestrowano 19.01.1990 „z uwagi na sytuację polityczną w kraju”. Materiały sprawy zniszczono, lecz jej obszerne fragmenty zachowały się w aktach SOR krypt. „Karierowicze” prowadzonej przez Dep. III/OKPP MSW. Materiały zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych i akt IPN BU 0248/257 t. 9.
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Zarządzenie prokuratora IPN z dn. 19.08.2020 r. w sprawie o sygn. Ppl Gd 325/20 dotyczące Witolda Kraśniewskiego: wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności z prawdą złożonego oświadczenia lustracyjnego, prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu.

.