Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-05-2023 10:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Paweł Bogdan Antoni
Nazwisko: Skurski
Miejsce urodzenia: Wieluń
Data urodzenia: 24-05-1950
Kraj urodzenia: Polska
Imię ojca: Antoni
Imię matki: Mieczysława
Dodatkowe informacje:

Wojskowy Obóz Specjalny nr 6 w Czerwonym Borze przy 2 Batalionie Inżynieryjnym WOW był największym z dziesięciu powołanych w ramach akcji „Jesień 82”, gdzie umieszczeni zostali wytypowani przez SB i WSW działacze NSZZ „Solidarność” (łącznie ok. 1500 osób), uznani za „szczególnie niebezpiecznych” w czasie wprowadzania delegalizującej „Solidarność” ustawy o związkach zawodowych. Obóz działał od 5.11.1982 do 3.02.1983. Znalazło się w nim 450 osób z całej Polski. Oficjalnym powodem były szkolenia dla rezerwistów. Wśród powołanych znaleźli się niezdolni do służby, a nawet niepełnosprawni. Trafiło tu najwięcej takich osób w skali całego kraju.
Obóz składał się z 20 baraków. Każdy zbudowano z trzech połączonych wagonów kolejowych, obitych z zewnątrz deskami. Do ich ogrzewania służyły małe piecyki, niegwarantujące odpowiedniej temperatury w warunkach zimowych.
Przetrzymywani zmuszani byli do prowadzenia szeregu ciężkich prac fizycznych. Nakazano im budowę drogi ze śniegu na poligonie, a także magazynu min. Skoszarowani w Czerwonym Borze odbywali również ćwiczenia z obsługi broni i musztrę, co stanowiło wyjątek wśród innych obozów.
Umieszczeni w obozie poddawani byli nieustannej inwigilacji. W barakach założono podsłuchy. Umieszczono tam również informatorów WSW. Prowadzono także intensywne przesłuchania. Przez pewien czas obok obozu stacjonował batalion WSW.
Umieszczeni w obozie próbowali protestów. 10.11.1982 kilku z nich odmówiło przyjmowania posiłków, co zakończyło się skierowaniem sprawy do sądu. Rezerwiści próbowali także kolportować wydawnictwa podziemne. Wszyscy umieszczeni w obozie poddani zostali intensywnej indoktrynacji.
Bibliografia:
- Bożko M., Czerwony Bór. Polski Gułag ’82, „Dziennik Wschodni”, 8 II 2007.
- Dąbrowski M., Wojskowe Obozy Specjalne 1982–1983, Lublin 2013.
- Piotrowski P., Kompanie polowe w „ludowym” Wojsku Polskim jako forma represji politycznych. Zarys problemu, „ZHW” 2010, nr 32-33.
- www.13grudnia81.plTreść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta internowania Pawła Skurskiego. Ww. będąc zatrudniony na stanowisku bibliotekarza na Politechnice Świętokrzyskiej propagował literaturę zachodnią wychwalającą zalety ustroju kapitalistycznego. Po wydarzeniach Sierpnia 80' był zwolennikiem założenia związku "Solidarność". Wszedł w skład Komitetu Założycielskiego NSZZ «Solidarność» na Politechnice Świętokrzyskiej, w którym podjął działalność propagandową zmierzająca do likwidacji ZNP i pozyskania jak większej liczby członków nowo powstałego związku. Czynił starania o zorganizowanie na uczelni wykładów członków Towarzystwa Kursów Naukowych, stąd też Wydz. III KW MO w Kielcach wydał wniosek o internowaniu ww. na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa. Internowany na mocy decyzji nr 284/81 z 12.12.1981. W ramach akcji "Klon" przeprowadzono z nim rozmowę ostrzegawczą, w czasie której kategorycznie odmówił podpisania zobowiązania o zaniechaniu szkodliwej działalności i przestrzeganiu obowiązującego prawa. W czasie rozmów prowadzonych w trakcie internowania kategorycznie odmówił złożenia wyjaśnień dotyczących jego działalności związkowej. Zwolniony z internowania 1.07.1982. IPN Ki 07/271 (2346/274/IV), IPN Ki 028/272.
Internowany na mocy decyzji nr 284/81 wydanej 12.12.1981 przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Kielcach. Osadzony 14.12.1981 w Areszcie Śledczym w Kielcach. Zwolniony z internowania 1.07.1982 na mocy decyzji nr 274/82 wydanej tego samego dnia przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Kielcach. IPN Ki 45/416 (34/I/81).
Figuruje w księdze ewidencji żołnierzy zgrupowania rezerwy powołanych na ćwiczenia do wojskowego obozu internowania (JW 3466) w Czerwonym Borze. Powołany 19.11.1982, przydzielony do 1 kompanii drogowo-inżynieryjnej. Zwolniony po odbyciu ćwiczeń wojskowych 03.02.1983. IPN BU Pf 1090/62.
Od 27.11.1986 kontrolowany operacyjnie przez Wydz. III WUSW w Kielcach w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) krypt. "Katalog" nr rej. 27287 z powodu prowadzenia propagandy politycznej. Kontrolę zakończono 11.09.1989 z powodu wyjazdu ww. do Kanady. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych i ZSKO.
Meldunki operacyjne Departamentu III sporządzane na podstawie nadesłanych meldunków m.in. z Wydz. III WUSW w Kielcach. W aktach znajdują się meldunki z okresu 27.11.1986-11.09.1989 dotyczące kontrolowanego w ramach KE krypt. "Katalog" Pawła Skurskiego. Ww. uaktywnił swoją działalność poprzez organizowanie spotkań i odczytów dla środowiska akademickiego. Utrzymywał kontakty z działaczami b. «Solidarności». W trakcie kontroli ustalono, że ww. czynnie angażował się w działania Duszpasterstwa Akademickiego. Uczestniczył w zajęciach Chrześcijańskiego Studium Etyki Społecznej jako prelegent. Kontrolę postanowiono zakończyć w 1989 roku z powodu wyjazdu rozpracowywanego do Kanady. IPN BU 01232/9.
W aktach paszportowych Pawła Skurskiego znajduje się postanowienie o zastrzeżeniu wyjazdów za granicę do państw kapitalistycznych w okresie od 10.02.1982 do 08.02.1984 wniesione przez Wydz. III KW MO w Kielcach. Jako uzasadnienie podano, że ww. był jednym z założycieli NSZZ «Solidarność» na Politechnice Świętokrzyskiej, utrzymywał kontakty z działaczami grup antysocjalistycznych, organizował wykłady TKN na uczelni oraz akcje strajkowe w 1981 roku. Za swoją działalność internowany po wprowadzeniu stanu wojennego. Obawiano się, że w przypadku wyjazdu za granicę odmówiłby powrotu do kraju. IPN Ki 23/56481 (EAKI 56481).
.