Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-06-2020 09:08

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Walenty Mateusz
Nazwisko: Wiśniewski
Miejsce urodzenia: Rutki
Data urodzenia: 21-12-1932
Kraj urodzenia: Polska
Imię ojca: Czesław
Imię matki: Janina
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Dokumentacja KW MO/WUSW we Włocławku dotycząca internowanych w stanie wojennym z okresu 13.12.1981-25.10.1983: wykazy, korespondencja, przepustki, wnioski o widzenia, zastrzeżenia widzeń, wykaz dokumentów skonfiskowanych z Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” we Włocławku. Walenty Wiśniewski, przewodniczący Wojewódzkiej Rady NSZZ RI «Solidarność», figuruje w wykazach osób internowanych z 1981 roku jako internowany przez Wydz. IV KW MO we Włocławku i zwolniony z internowania 12.03.1982. Akta zawierają też decyzje o internowaniu ww. oraz o uchyleniu internowania. IPN By 080/432 (33/9), IPN By 074/21 t. 2 (399/IV).
Dokumentacja Wydz. IV KW MO we Włocławku z okresu 24.11.1981-13.12.1981 dot. akcji operacyjnych na wypadek ogłoszenia stanu wojennego zawierająca wnioski o zastosowanie „izolacji prewencyjnej” oraz plany przeprowadzenia „rozmów ostrzegawczych”. Akta zawierają „plan przeprowadzenia rozmowy ostrzegawczej” z Walentym Wiśniewskim z 07.12.1981 oraz „wniosek o zastosowanie izolacji prewencyjnej” wobec ww. IPN By 080/159 (10/5), IPN By 080/160 (10/6).
Akta penitencjarne Walentego Wiśniewskiego internowanego na mocy decyzji nr 23/81 wydanej 13.12.1981 przez Komendanta Wojewódzkiego MO we Włocławku. W uzasadnieniu podano, że "prowadził aktywną działalność polityczno-destrukcyjną skierowaną przeciwko żywotnym interesom PRL". Zwolniony z OO. we Włocławku-Mielęcinie 13.03.1982 na mocy decyzji nr 23/a/82 wydanej 12.03.1982 przez Komendanta Wojewódzkiego MO we Włocławku. IPN By 88/137 (31/82/77).
Korespondencja dotycząca osób internowanych w Ośrodku Odosobnienia we Włocławku-Mielęcinie. W aktach znajdują się raporty pokontrolne z wizytacji Ośrodka Odosobnienia dla Internowanych. W trakcie jednej z takich wizytacji Walenty Wiśniewski wniósł skargę na brak odpowiedzi od Ministra Spraw Wewnętrznych na złożone w dn. 16.12.1981odwłoanie od decyzji o internowaniu. Ustalono, że 24.02.1982 minister zdecydował utrzymać w mocy decyzję o internowaniu ww. Walenty Wiśniewski stanął na czele wojewódzkiego komitetu założycielskiego NSZZ Rolników Indywidualnych we Włocławku. Reprezentował województwo wśród strajkujących w Siedlcach i Toruniu. Współuczestniczył w obradach OKZ NSZZ RI. IPN By 88/244, IPN By 074/22.
Teczka kandydata na Tajnego Współpracownika (kTW), którego od 05.05.1989 do 07.11.1989 chciał pozyskać RUSW w Lipnie w celu inwigilacji Walentego Wiśniewskiego. Z pozyskania zrezygnowano. Akta złożono do archiwum pod sygn. 5138/I-k. IPN By 0071/415 (5138/I-k).
W aktach paszportowych Walentego Wiśniewskiego znajduje się postanowienie o zastrzeżeniu wyjazdu za granicę do "wszystkich krajów świata" od 01.03.1982 do 1.03.1987 wniesione przez Wydz. IV KW MO we Włocławku. W uzasadnieniu podano, że pełniąc funkcję przewodniczącego włocławskiego WKZ NSZZ RI "Solidarność" prowadził działalność godzącą w podstawy ustrojowe PRL. Z tego też powodu został internowany. IPN By 682/11752 (EAWŁ 11752).