Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jerzy Piotr
Nazwisko: Piechowski
Miejsce urodzenia: Grudziądz
Data urodzenia: 14-03-1940
Imię ojca: Piotr
Imię matki: Agnieszka


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Akta sprawy założonej "na fakt nastroju niezadowolenia w postaci wysyłania petycji i skarg do KC PZPR, przez załogę Pomorskiej Odlewni i Emalierni w Grudziądzu z uwagi na nierówny podział funduszu płac i związane z tym przerwy w pracy”. Jerzy Piechowski figuruje w materiałach jako członek i uczestnik posiedzeń Zakładowego Komitetu Związkowego NSZZ „Solidarność” przy POiE w Grudziądzu. SOR zakończono poinformowaniem władz politycznych i administracyjnych. IPN By 081/398 (658/II)
Sprawa Obiektowa [SO] Sprawa założona na Międzyzakładowy Komitet Założycielski NSZZ "Solidarność" w Grudziądzu, w celu zapewnienia "dopływu informacji o organizowaniu działalności i podejmowanych inicjatywach MKZ NSZZ »Solidarność«". Jerzy Piechowski, jako członek Komisji Zakładowej, figuruje w "Charakterystyce delegatów na I walne zebranie" mające się odbyć 23, 24 i 31.05.1981. Ww. figuruje również w "Uzupełnieniu" charakterystyki b. MKZ NSZZ "Solidarność" z 13.05.1982, jako jeden z najbardziej aktywnych członków "grupy związkowej" w Pomorskiej Odlewni i Emalierni w Grudziądzu, dążący do reaktywacji NSZZ "Solidarność". Ww. był podejrzewany również o kolportaż ulotek na terenie zakładu. Sprawę zakończono po objęciu członków MKZ kontrolą w ramach innych prowadzonych spraw operacyjnych oraz w związku z wytycznymi Departamentu V MSW. IPN BY 083/17 (40/IV)
Akta internowania Akta dot. osób internowanych z terenu woj. toruńskiego w latach 1981-1982. Jerzy Piechowski został internowany na mocy Decyzji nr -247/82-OEA (wydana 11.05.1982), na wniosek Wydz. V KWMO w Toruniu z dn. 10.05.1982. W uzasadnieniu podano, iż ww. był rozpracowywany w ramach SOR "Wiersz" (sporządzanie i kolportaż nielegalnych ulotek na terenie Pomorskiej Odlewni i Emalierni w Grudziądzu), nosił "opornik" do czego też namawiał innych, a jako posiadający duże poparcie w środowisku działaczy "Solidarności" POiE, przebywając w miejscu pracy mógł "wpłynąć na wywołanie akcji strajkowej lub innych form protestu". J. Piechowski został zwolniony z internowania na mocy decyzji nr -247/82-OEA/184 (wydana 30.06.1982) na wniosek Wydz. V KWMO w Toruniu z 25.06.1982. Ww. po powrocie do POiE miał zostać "zabezpieczony operacyjnie". W materiałach znajduje się również odwołanie J. Piechowskiego od decyzji o internowaniu z 18.05.1982 skierowane do Ministra Spraw Wewnętrznych. IPN By 082/1 t. 10 (54/III), IPN By 076/321
Akta internowanego Akta Jerzego Piechowskiego. Ww. na mocy decyzji o internowaniu nr -247/82-OEA wydanej 11.05.1982 przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Toruniu został 12.05.1982 zatrzymany i doprowadzony do OO w Strzebielinku. W uzasadnieniu podano, iż Jerzy Piechowski "nie przestrzega obowiązującego prawa w czasie trwania stanu wojennego". Ww. 30.06.1982 został zwolniony z internowania na mocy decyzji nr -247/82-OEA/184 Komendanta Wojewódzkiego MO w Toruniu z 30.06.1982. IPN Gd 159/187
Akta śledcze Akta dot. śledztwa w sprawie sporządzania i kolportowania na terenie Torunia ulotek sygnowanych przez NSZZ "Solidarność". Jerzy Piechowski figuruje w notatce służbowej z 26.10.1982 informującej, iż zajmuje się on "kolportowaniem nielegalnych wydawnictw, które dostarcza między innymi do Torunia". W związku z powyższym 26.10.1982 dokonano przeszukania w mieszkaniu ww. 02.11.1982 przeszukanie zatwierdził Prokurator Rejonowy w Toruniu. Śledztwo nadzorowała Prokuratura Rejonowa w Toruniu (1 Ds. 78/82). IPN By 082/144 t. 10 (197/III)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawa dot. kolportażu na terenie grudziądzkich zakładów pracy, nielegalnego wydawnictwa pt. "Iskra", sygnowanego przez NSZZ "Solidarność" Podregionu Grudziądz. 26.06.1982 SOS przemianowano na SOR. 15.01.1984 sprawę przekazano z Wydz. V WUSW w Toruniu do Pionu III RUSW w Grudziądzu. 25.08.1982 został zarejestrowany do sprawy pod nr 8265, jako inspirator, kolporter i redaktor "Iskry" był zatrzymywany na 48 godz. (30.08 i 10.11.1982), miał kilkakrotnie przeszukane mieszkanie (12.08 i 26.10.1982, 22.02. i 29.08.1985). 11.09. i 29.11.1986 przeprowadzono "rozmowę profilaktyczno-ostrzegawczą". Podczas pierwszej rozmowy ww. był namawiany do przyznania się do "wrogiej działalności"- odmówił składania zeznań. Ww. był kontrolowany przez TW ps. "Ryszard". 27.02.1986 przerejestrowany pod nr 13995 do SOS "Kobra". Sprawę zakończono z powodu zaprzestania wydawania "Iskry". Akta sprawy złożono do archiwum pod sygn. 2104/II i zniszczono 25.01.1990. Zachował się mikrofilm wykonany 18.08.1988 (2104/2). IPN By 0104/238/J (2104/2 mkf)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Sprawa założona w celu potwierdzenia informacji o powstaniu Tymczasowego Prezydium Podregionu Grudziądz NSZZ "Solidarność" oraz ustalenia jego ewentualnych członków. Jerzy Piechowski figuruje w aktach jako jeden z członków Tymczasowego Prezydium. W celu kontroli J.Piechowskiego, u którego w mieszkaniu mieli zbierać się działacze b. "Solidarności", SB zamierzała pozyskać OZI oraz zastosować obserwację Wydziału "B". Sprawę zakończono po ustaleniu, iż do TP należą osoby "produkujące i kolportujące nielegalne wydawnictwo pt. >Iskra<", w związku z czym dalsze czynności wobec TP postanowiono prowadzić w ramach SOR "Iskra" zarejestrowanej pod nr 8073. IPN By 081/509 (909/II)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Sprawa założona w celu potwierdzenia opozycyjnej działalności w środowisku Jerzego Piechowskiego. Ww. zarejestrowany pod nr 8265 do SOR "Iskra" (nr rej. 8073) został 27.02.1986 przerejestrowany pod nr 13995 do SOS "Kobra". Materiały 02.02.1990 zniszczono "we własnym zakresie". Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Sprawa założona w związku z informacjami, iż grupa działaczy opozycyjnych b. „Solidarności” z Pomorskiej Odlewni i Emalierni w Grudziądzu zamierzała opracować, a następnie zebrać podpisy pod petycją w sprawie zdjęcia płyty upamiętniającej „czerwiec 1976” w POiE w Grudziądzu. Jerzy Piechowski figuruje w aktach, jako uczestnik mszy świętych i spotkań działaczy opozycyjnych b. „Solidarności” POiE w Grudziądzu w kościele pw. Św. Kolbego w dniach 28.06.1987, 30.06.1987. Ponadto figuruje w donosach dot. nastrojów towarzyszących zdjęciu tablicy upamiętniającej „czerwiec 1976” w POiE w Grudziądzu. Sprawę zakończono poinformowaniem władz polityczno-administracyjnych po unormowaniu sytuacji wśród załogi związanej z ww. wydarzeniami. IPN By 081/1143 (2052/II)
Akta operacyjne Materiały operacyjne (m.in. meldunki operacyjne, meldunki uzupełniające) dotyczące działalności opozycyjnej na terenie Torunia i województwa toruńskiego. Jerzy Piechowski figuruje w meldunkach operacyjnych dot. KE/SOR "Czarna" (sprawa zarejestrowana pod nr 10006, prowadzona w okresie 04.10.1983 - 19.01.1990) jako uczestnik spotkań "działaczy opozycji politycznej z terenu Grudziądza", które miały miejsce 06.06.1986 i 08.12.1988. IPN By 076/213
.