Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-09-2021 09:26

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Ryszard
Nazwisko: Grabski
Miejsce urodzenia: Łask
Data urodzenia: 08-02-1938
Imię ojca: Edward
Imię matki: Katarzyna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa (SO) krypt. „Pozytywni”, nr rej. 3517, prowadzona w okresie 18.11.1980 - 04.04.1984 przez Wydział III „A”/ V KW MO/WUSW w Sieradzu w celu kontroli operacyjnej Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Sieradzka. Ryszard Grabski, przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Zakładzie Robót Inżynieryjno-Budowlanych w Łasku, członek Prezydium Delegatury Zarządu Regionalnego NSZZ „Solidarność” Ziemia Łódzka w Łasku, figuruje w sporządzonym 05.02.1981 wykazie działaczy związku „wrogo ustosunkowanych do ustroju socjalistycznego PRL”. Widnieje również na liście osób wytypowanych do internowania oraz w zestawieniu zawierającym nazwiska działaczy „Solidarności”, z którymi przeprowadzono „rozmowy ostrzegawcze” w dniach 10-12.08.1982. Akta sprawy zarchiwizowano pod sygn. 12/IV. IPN Ld 020/9 t. 1, 4, 5 (12/IV).
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Warunek”, nr rej. 3366, prowadzona w okresie 30.08.1980 - 25.11.1980 przez Wydział III „A” KW MO w Sieradzu w związku z żądaniami dot. podwyżki płac i poprawy warunków socjalno-bytowych, wysuniętymi 30.08.1980 przez pracowników Zakładu Robót Inżynieryjno-Budowlanych w Łasku. Ryszard Grabski został zarejestrowany do sprawy 15.11.1980 pod nr. 3512, ponieważ uznano go za jednego z inspiratorów „nastroju niezadowolenia oraz destrukcyjnego oddziaływania na załogę”. Sprawę zakończono „poinformowaniem władz politycznych i administracyjnych”. Akta sprawy złożono do archiwum pod sygn. 578/II. IPN Ld 038/297 (578/II), IPN Ld 055/214 (578/2) mikrofilm.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Wywrotowiec”, nr rej. 3592, prowadzona w okresie 19.12.1980 - 04.1988 przez Wydział III „A”/ V KW MO w Sieradzu, nast. Grupę II KM MO/RUSW w Sieradzu wobec Ryszarda Grabskiego, działacza NSZZ „Solidarność” w Łasku, od kwietnia 1983 przebywającego na emigracji w USA. Sprawę zakończono, ponieważ nie stwierdzono prowadzenia przez niego „działalności antysocjalistycznej” w USA ani „pozostawania w zainteresowaniu obcych służb specjalnych”. Materiały sprawy zdjęto z ewidencji 11.05.1988 i złożono w archiwum pod nr. 1187/II, a nast. zniszczono za protokołem brakowania nr 016/90 z 23.01.1990. Materiały sprawy o sygn. 1187/II zniszczono. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Akta internowania. Ryszard Grabski w listopadzie 1980 znalazł się w gronie działaczy NSZZ „Solidarność” przewidzianych do internowania. W analizach Wydziału III „A”/ V KW MO w Sieradzu z lat 1980-1981 występuje jako „aktywny organizator strajków”, który „utrudnia powrót do stabilizacji podejmując działania przeciwko decyzjom władz administracyjnych” i jest „wrogo ustosunkowany do ustroju PRL”. Z tego względu 13.12.1981 został internowany na mocy decyzji nr 16/81 komendanta wojewódzkiego MO w Sieradzu z 12.12.1981. Z Ośrodka Odosobnienia w Łowiczu został zwolniony 24.07.1982 na mocy decyzji nr 44 komendanta wojewódzkiego MO o uchyleniu internowania. Materiały dot. Ryszarda Grabskiego znajdują się również w teczkach innych osób internowanych w OO w Łowiczu. Figuruje także w „Wykazie alfabetycznym osób internowanych w okresie stanu wojennego” pod poz. 2241. IPN Ld 053/35 t. 19 (2/25/90), IPN Ld 24/177 (16/82), IPN Ld 24/183 (25/82), IPN Ld pf 70/1 (1360/III), IPN Po 161/1 poz. 2241.
Akta osobowe internowanego Ryszarda Grabskiego osadzonego 13.12.1981 w Ośrodku Odosobnienia w Sieradzu, a od 06.01.1982 w Ośrodku Odosobnienia w Łowiczu, zwolnionego 24.07.1982. IPN Ld 24/167 (2/82).
W aktach paszportowych znajduje się korespondencja Wydziału Paszportów z Wydziałem V KW MO w Sieradzu dot. wyjazdu Ryszarda Grabskiego wraz z rodziną na pobyt stały do USA. R. Grabski jako powód wyjazdu podawał represje wobec działaczy „Solidarności” oraz przekonanie, że „w Polsce nie istnieje i nie będzie istnieć system rządów demokratycznych”. W ocenie Wydziału V „negatywna” działalność R. Grabskiego, który m.in. współorganizował „akcje hasłowo-plakatowe wymierzone przeciwko PZPR, MO i SB oraz sojuszom PRL z ZSRR” i „wysuwał postulaty dot. nieuzasadnionych zmian kadrowych wobec władz administracyjnych i dyrekcji niektórych zakładów pracy”, jak również „nieakceptowanie przez wymienionego obecnej rzeczywistości”, stanowiły podstawę do udzielenia w grudniu 1982 zgody na wyjazd bez prawa powrotu. IPN Ld 534/18146 (EASI 18146).
.