Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Marian
Nazwisko: Farmus
Miejsce urodzenia: Częstochowa
Data urodzenia: 13-05-1926
Imię ojca: Walenty
Imię matki: Franciszka
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Marian Farmus był obserwowany operacyjnie w 1957 roku przez Wydział II KW MO w Warszawie z powodu wizyt w Ośrodku Informacji Ambasady USA. Materiały nie były rejestrowane, zostały złożone w archiwum KW MO w Warszawie 11.07.1957 pod sygn. 8150/sk, a następnie zniszczone komisyjne 29.09.1966. Materiały o sygn. 8150/sk zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawa Obiektowa (SO) krypt. „Włókniarz”, nr rej. 5198, prowadzona w okresie 13.12.1980 - 26.06.1986 przez Wydział III „A”/ V KW MO w Piotrkowie Trybunalskim, następnie Sekcję V RUSW w Tomaszowie Mazowieckim, w celu operacyjnej kontroli Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” w Tomaszowie Mazowieckim. W materiałach sprawy Marian Farmus został wymieniony na liście osób internowanych. SO zakończono „zgodnie z decyzją kierownictwa resortu [MSW] oraz z uwagi na to, że związki zawodowe oparte na byłej »Solidarności« zostały zdelegalizowane”. Akta sprawy złożono do archiwum pod sygn. 37/IV. IPN Ld 069/30/J (37/4) mikrofilm.
Akta internowania. Pierwszy arkusz ewidencyjny osoby internowanej i plan zatrzymania został sporządzony przez SB na Mariana Farmusa 29.01.1981. Internowany został w dniu 13.12.1981 na wniosek Wydziału III na mocy decyzji nr 37662 z dnia 12.12.1981, sygnowanej przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Piotrkowie Trybunalskim. Podstawą internowania było oskarżanie o działalność przeciwko władzom PRL. M. Farmus został wytypowany z powodu działalności związkowej, gdzie pełnił funkcję przewodniczącego NSZZ „Solidarność” w Zespole Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Mazowieckim oraz wiceprzewodniczącego Komisji Interwencji ZR Ziemi Piotrkowskiej. W dniu 23.12.1981 został zwolniony z internowania decyzją nr 3 z dnia 23.12.1981. Figuruje w wykazach osób internowanych w okresie stanu wojennego. IPN Ld 271/5 (5, 2/4, 14), IPN Ld 271/11 (11, 2/5, 14), IPN Ld 271/13 (13, 2/5, 14), IPN BU 01439/130 t. 2 (2306/IV/2), IPN BU 011525/35, IPN Po 161/1 poz. 1664.
Internowany w okresie 13.12.1981 - 23.12.1981. W dniu 13.12.1981 osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Sieradzu. IPN Po 88/11 (1/11).
Kwestionariusz Ewidencyjny (KE) krypt. „Znachor”, nr rej. 5845, prowadzony w okresie 28.01.1982 - 19.09.1983 przez Wydział III KW MO/WUSW w Piotrkowie Trybunalskim. Sprawa założona w celu kontroli operacyjnej Mariana Farmusa, podejrzanego o prowadzenie działalności antyrządowej na terenie Zakładu Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Mazowieckim. Sprawę zakończono w związku z „zaniechaniem wrogiej działalności”. W dniu 19.10.1983 materiały zdjęto z ewidencji i złożono w archiwum Sekcji „C” Wydziału Zabezpieczenia Operacyjnego WUSW w Piotrkowie Trybunalskim pod sygn. 756/II. Materiały zniszczono za protokołem brakowania nr 28 poz. 510 z dnia 18.07.1988. Materiały o sygn. 756/II zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Marian Farmus wystąpił w zeznaniach jednego ze świadków w aktach kontrolnych śledztwa nr RSD 13/82, prowadzonego w okresie 23.03.1982 - 23.04.1982 przez Wydział Śledczy KW MO w Piotrkowie Trybunalskim. Sprawę wszczęto przeciwko grupie działaczy opozycji, podejrzanych o kontynuowanie działalności związkowej oraz druk i kolportaż ulotek antysocjalistycznych. IPN Ld Pf 68/79/J (79/3) mikrofilm.
Marian Farmus został wymieniony w zeznaniach jednego ze świadków w sprawie karnej prowadzonej w okresie 26.04.1982 - 28.05.1982 przez Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy (nr SOW 219/82), następnie Sąd Wojewódzki w Piotrkowie Trybunalskim (nr II K 110/82/dor.) przeciwko grupie działaczy NSZZ „Solidarność” w Tomaszowie Mazowieckim. IPN Ld 50/1 t. 2 (II K 110/82/dor.).
Materiały administracyjne zawierające plany działań operacyjnych wobec struktur i działaczy NSZZ „Solidarność” oraz analizy i informacje dotyczące sytuacji społeczno-politycznej, przesyłane w latach 1985-1989 przez zastępcę szefa RUSW ds. SB w Tomaszowie Mazowieckim do WUSW w Piotrkowie Trybunalskim. W dokumencie z dnia 01.04.1985 Marian Farmus został wymieniony jako jeden z internowanych w dniu 13.12.1981. IPN Ld 0051/153 (13/13/90, 29/13/90).
Materiały administracyjne. Marian Farmus został wymieniony w „Wykazie osób internowanych w czasie stanu wojennego”, stanowiącym załącznik do pisma zastępcy szefa WUSW ds. SB w Piotrkowie Trybunalskim z 27.06.1987 do dyrektora Biura „C” MSW, przygotowanym na potrzeby „Informatora o nielegalnych organizacjach i ugrupowaniach prowadzących antypaństwową i antysocjalistyczną działalność w Polsce w latach 1944-1985”, opracowanym w 1987 przez Biuro „C” MSW. IPN BU 0326/558 t. 4 (P.S. 87/2 t. 4).
W teczce pracy tajnego współpracownika (TW) ps. „Jakub”, nr rej. 6228, prowadzonej przez Wydz. III KWMO w Piotrkowie Trybunalskim znajduje się doniesienie z dnia 8.02.1983 dotyczące osoby Mariana Farmusa. IPN Ld 0031/44 (1072/I).
.