Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 21-11-2022 08:48

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Witold Kazimierz
Nazwisko: Sułkowski
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 10-09-1943
Kraj urodzenia: Polska
Imię ojca: Kazimierz
Imię matki: Bronisława
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Materiały administracyjne. Meldunki Wydz. III KMMO Łódź dot. wystąpień studenckich na terenie Łodzi w marcu 1968. W. Sułkowski, student V roku filologii polskiej na Uniwersytecie Łódzkim był aktywnym uczestnikiem wieców i zebrań studenckich na uczelniach łódzkich. Brał udział w kolportowaniu ulotek, zachęcających do wystąpień studenckich. Materiały złożono 05.05.1968 do archiwum pod sygn. 651/X. Zniszczono za protokołem brakowania nr 578/74 z dn. 11.06.1974 poz. 156. Materiałów brak (651/X). Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Materiały administracyjne. Akta zawierają kroniki dzienne Departamentu III MSW od 01.04.1970 do 31.07.1970. W. Sułkowski występuje w materiałach jako osoba, która pozyskała do organizacji „Ruch” kilka osób. IPN BU 0296/216 t. 1 (KS/4/1048).
Sprawa Operacyjnego Rozpracowywania (SOR) krypt. „Panda” nr rej. 26806 prowadzona od 12.12 1972 przez Wydz. Śledczy KMMO w Łodzi, Wydz. III KMMO w Łodzi i Wydz. III KWMO w Łodzi na inną osobę. W. Sułkowski występuje w odpisach protokołów przesłuchań oraz analizach wstępnych materiałów operacyjnych dot. sprawy śledczej nr II Ds. 29/70. Sprawa krypt. „Panda” została zakończona w dn. 12.11.1976. IPN Ld 047/447/J (6092/2).
Akta śledztwa. Śledztwo nr RSD 38/70 prowadzone od 29.07.1970 przez Wydział Śledczy KWMO we Wrocławiu wobec działania nielegalnego związku "Ruch" na terenie Wrocławia prowadzonego przeciwko innym osobom. Wszczęte na podstawie materiałów wydzielonych i przesłanych przez Prokuraturę Wojewódzką dla m.st. Warszawy z postępowania nr II 3 Ds. 25/70, dot. działalności związku pod nazwą „Ruch”. W. Sułkowski występuje w materiałach przesyłanych przez Prokuraturę Wojewódzką dla m.st. Warszawy jako osoba objęta realizacją przez Wydz. Śledczy KWMO w Łodzi, podejrzana o przynależność do organizacji „Ruch”. Postanowieniem wiceprokuratora Prokuratury Woj. we Wrocławiu z dn. 09.06.1971 śledztwo umorzono wobec braku materiału dowodowego. IPN Wr 039/10823 t. 1, 4, 5, 6 (23641/III).
Akta kontrolne śledztwa nr S-33/70 prowadzonego przeciwko innym osobom w okresie 20.06.1970-03.08.1971 przez Wydz. III KWMO w Warszawie w sprawie działalności „nielegalnego związku >Ruch<, którego istnienie oraz cel zmierzający do zmiany ustroju politycznego w Polsce, miały pozostać tajemnicą wobec organów państwowych”. W. Sułkowski występuje w materiałach śledczych jako członek org. „Ruch”, występujący pod ps. „Witek” w charakterze świadka w sprawie. Pojawia się w protokołach przesłuchań innych osób w sprawie, Biuletynach inf. MSW, wykazie osób zatrzymanych w wyniku przedsięwzięć śledczych z dn. 30.07-31.07.1970. Maszyna do pisania oraz wzór pisma ręcznego W. Sułkowskiego były poddane ekspertyzie w Zakładzie Kryminalistyki KGMO w Warszawie jako materiał porównawczy w śledztwie. Sprawa została zakończona wyrokiem Sądu Wojewódzkiego dla m. Warszawy w dn. 03.08.1971. IPN BU 02041/34 t. 1, 2, 7, 8, 9, 12, 13 (2128/II).
Akta kontrolne śledztwa nr RSD 16/70 prowadzonego przeciwko nielegalnej organizacji "Ruch" na terenie Łodzi, Warszawy i innych miast polskich w latach 1963-1970. Postępowanie przygotowawcze wszczęte przez Wydz. I Biura Śledczego MSW w Warszawie w dn. 20.06.1970, prowadzone na terenie Łodzi przez grupę operacyjno-śledczą KMMO Łódź oraz przez Wydział Śledczy KMMO Łódź. W materiałach odnajdujemy protokoły przesłuchań W. Sułkowskiego, a także pojawia się on w "Biuletynach Informacyjnych Komendy Miejskiej MO w Łodzi dot. śledztwa przeciwko członkom nielegalnej organizacji występującej pod nazwą „Ruch”. W. Sułkowski podejrzewany był o to, że: „od lutego 1969 do 20.06.1970 w Łodzi brał udział w związku pod nazwą >Ruch<”. Materiały dot. W. Sułkowskiego wydzielono do odrębnego postępowania, prowadzonego pod nr RSD 8/71. Prokuratura Wojewódzka dla m. Łodzi w postępowaniu II Ds.15/71 (wyłączonym dn. 26.04.1971 ze sprawy nr II Ds. 29/70) postanowiła o warunkowym umorzeniu postępowania karnego w dn. 26.07.1971 wobec W. Sułkowskiego, „ustalając okres próby na jeden rok (…)”. Ponadto zobowiązano W. Sułkowskiego do uiszczenia kwoty 300 zł na rzecz Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Oddział Łódź. Materiały śledcze złożono w dn. 25.03.1972 do archiwum KMMO Łódź pod nr 945/III. Dokumenty zmikrofilmowano do nr 945/3. IPN Ld PF15/64 t. 1-4, 6, 8-13, 15-18, 20-24 (945/III), IPN Ld PF48/50/J (945/3), IPN Ld PF13/412 (2799/XA).
Akta prokuratorskie. Materiały Prokuratury Wojewódzkiej dla m. Łodzi nr II Ds. 29/70, prowadzone w okresie od 28.07.1970 do 31.05.1971. Sprawa wszczęta na podstawie materiałów wydzielonych i przesłanych przez Prokuraturę Wojewódzką dla m.st. Warszawy z postępowania nr II 3 Ds. 25/70, dot. działalności związku pod nazwą „Ruch”. W aktach występują protokoły przesłuchań W. Sułkowskiego. Figuruje on także w zeznaniach innych osób przesłuchiwanych w sprawie. IPN Ld 540/2 t. 1-6 (II Ds. 29/70).
Akta sądowe. Materiały w sprawie karnej prowadzone przez Sąd Powiatowy dla m. Łodzi od 01.06.1971 do 01.12.1971 przeciwko członkom org. „Ruch”. W. Sułkowski występuje w materiałach w charakterze świadka. Ld 99/158 t. 1, 3, 4, 12, 15, 18 (VII Kp 643/71).
Materiały administracyjne. Akta KMMO w Łodzi dot. rozpracowywania nielegalnej organizacji „Ruch” w Łodzi w latach 1970-1971. W. Sułkowski występuje w notatkach o przebiegu i wynikach śledztwa w Łodzi przeciwko członkom nielegalnej org. „Ruch” oraz w protokołach z przesłuchań podejrzanych w sprawie nr II Ds. 29/70. Figuruje w wykazie osób z org. „Ruch” przewidzianych do zatrzymania i przedstawienia im zarzutów. Występuje w Biuletynach Informacyjnych SB KM MO w Łodzi (nr: 1-3 ,6, 7 ,9-13, 15-21, 23-29, 32, 33, 36, 37, 40, 43, 45, 47, 50, 52, 56, 59, 61, 62, 72, 75) dot. postępów śledztwa przeciwko członkom „nielegalnej” organizacji "Ruch". IPN Ld 0122/503 (978/X-KM).
Kwestionariusz Ewidencyjny (KE) krypt. „Żaczek” nr 24767 prowadzony od 03.01.1972, przerejestrowany 17.02.1976. na Sprawę Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Żaczek” nr rej. 24767. Sprawę prowadził Wydz. III KMMO w Łodzi i Wydz. III KWMO w Łodzi na inną osobę. W. Sułkowski figuruje w materiałach spraw w latach 1976-1979. Występuje w sprawie głównego figuranta SOR krypt. „Żaczek” jako osoba rozpracowywana w ramach SOR „Skryba”, członek łódzkiej opozycji i działacz KOR/ KSS-KOR, u którego w mieszkaniu odbywały się spotkania łódzkiej opozycji. SOR „Żaczek” została zakończona 04.11.1982. IPN Ld 047/413/J (5963/2).
Kwestionariusz Ewidencyjny (KE) krypt. „Skryba” nr 26780 prowadzony od 25.11.1972, przerejestrowany na Sprawę Operacyjnego Rozpracowywania (SOR) krypt. „Skryba” nr 26780 w dn. 20.12.1975. Sprawa prowadzona przez Wydz. III KMMO w Łodzi, Wydz. III KWMO w Łodzi na Witolda Sułkowskiego, byłego członka org. „Ruch” za „propagowanie wrogich poglądów i działalności skierowanej przeciwko linii politycznej partii”. Członek Koła Młodych przy Łódzkim Związku Literatów Polskich i do 1974 roku kierownik literackiego łódzkiego teatru Studia Prób. Głównym powodem przekwalifikowania sprawy było rozpoczęcie zbierania podpisów i podpisanie przez figuranta w listopadzie 1975 jednego z listów (wpłynął do sejmu 01.12.1975) przeciwko zmianom w Konstytucji PRL. Tym samym rozpoczął on według ówczesnych władz: „negatywną inicjatywę polityczną wobec władz państwowo-politycznych”. Należał do twórców Niezależnego Klubu Dyskusyjnego w Łodzi, działającego od października 1977. Jego mieszkanie było miejscem spotkań niezależnych artystów oraz łódzkiej opozycji. Aktywny działacz KOR i KSS-KOR, jeden z założycieli, a następnie redaktor i autor pism: „Puls”, Pomruk” i „Solidarność z Gdańskiem”. Zajmował się kolportażem niezależnych czasopism i literatury bezdebitowej. W 1980 roku przewodniczący grupy bibliotekarzy przy NSZZ „Solidarność”, od maja 1981 wszedł w skład Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Łódzka. W. Sułkowski figuruje w notatce z dn. 30.11.1981 jako uczestniczący i współprowadzący w dn. 27.11.1981 pierwsze spotkanie Klubu Dyskusyjnego Rzeczypospolitej Samorządnej "Wolność, Sprawiedliwość, Niepodległość" (KRS "WSN") w Łodzi. Uczestniczył on w tworzeniu w/w Klubów na terenie całej Łodzi. Sprawę zakończono 25.10.1983 z powodu emigracji. Pomimo tego prowadzono dalszą obserwację W. Sułkowskiego. Przebywał na emigracji (RFN, USA), udzielał wywiadów do Radia Wolna Europa, zaangażowany w działalność opozycyjną na terenie USA. Sprawę zdjęto z ewidencji w dn. 18.01.1989 i przekazano do archiwum pod nr. 7632/II. Materiał zmikrofilmowano do nr 7632/2. IPN Ld 047/1274/J (7632/2).
Materiały administracyjne. Akta Komendy Stołecznej Milicji Obywatelskiej w Warszawie z roku 1974, zawierające dokumentację archiwalna dot. działalności „nielegalnej organizacji >Ruch<”, charakterystyki grupy, kwestionariusze osobowe członków, w tym Witolda Sułkowskiego. IPN BU 0644/252 (1615/R).
Materiały administracyjne. Akta Wydz. III KMMO i Wydz. III KWMO w Łodzi z lat 1974-1980, zawierające ocenę stanu bezpieczeństwa wewnętrznego Łodzi i woj. miejskiego łódzkiego. W. Sułkowski pojawia się w meldunkach wielokrotnie jako osoba rozpracowywana pod krypt. „Skryba”, związana z organizacją „Ruch”. Figuruje w meldunkach jako: podejrzewany o kolportaż ulotek, posiadający „kontakty zagraniczne”, piszący wiersze oraz poematy - określane przez ówczesną władzę jako „manifest polityczny autora”. Należał do środowiska łódzkiego KOR krypt. „Gracze”, a później do KSS KOR. Podejrzewany o związek z grupą artystyczną „Poniedziałek”. Były członek warszawskiego kabaretu „Salon Niezależnych”. W. Sułkowski widnieje w meldunkach jako jeden z założycieli i autorów pisma „Puls”. IPN Ld PF10/974, t. 1-3 (1445/X).
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Poeta" nr rej. 28123 prowadzona od 09.10.1974 przez Wydz. IV Departamentu III MSW w Warszawie na inną osobę. W. Sułkowski przechodzi w sprawie w roku 1977. Występuje jako filolog, pracujący w Bibliotece Dzielnicowej Łódź-Śródmieście, były działacz org. „Ruch”, aktywny działacz środowiska łódzkiego KOR/ KSS-KOR. SOR krypt. „Poeta” zakończono 04.09.1989. IPN BU 0204/1421 t. 3, 5 (50992/II/1, 50992/II/5).
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Warta” nr rej. 31426 prowadzona od 1974 przez Wydz. II Departamentu IV MSW na inną osobę. W. Sułkowski występuje w załączniku do informacji z dn. 23.03.1976 dot. „negatywnej działalności politycznej grupy obywateli PRL”. SOR krypt. „Warta” zakończono 23.10.1989. IPN BU 0204/1417 t. 16 (50986/II/16).
Materiały administracyjne. Akta Departamentu III MSW z lat 1975-1977. W. Sułkowski uwzględniony jest na liście sygnatariuszy listów i petycji w sprawie zmian konstytucji. Podpisał tzw. petycję studencką – jeden z 19 listów z grudnia 1975, w których protestowano przeciwko zmianom w Konstytucji, a zwłaszcza określeniu kierowniczej roli PZPR. IPN BU 0296/205 t. 7 (KS/4/977), IPN BU 0296/210 t. 2 (KS/4/1021).
Akta kontrolne śledztwa. Śledztwo nr S-39/76 prowadzone przez Wydz. Śledczy Komendy Stołecznej MO w Warszawie od 18.01.1975 w sprawie o działalność na szkodę interesów PRL poprzez wejście w porozumienie z przedstawicielami wrogich, zagranicznych ośrodków m.in. rozgłośni "Radia Wolna Europa" i miesięcznika "Kultura", korzystanie z pomocy finansowej ww. instytucji oraz o kolportaż i rozpowszechnianie maszynopisu zawierającego treści fałszywe i wrogie wobec władz PRL. Sprawę prowadzono na inne osoby. W ramach prowadzonej sprawy w dn. 19.05.1977 wystąpiono o zgodę na przeszukanie osoby W. Sułkowskiego. Prokurator Wojewódzki w Warszawie w dn. 20.05.1977 zatwierdził wniosek uzasadniając postanowienie: „okolicznościami mającymi na celu ustalenie przesłanek wskazujących na fakt zaistnienia przestępstwa i koniecznością zabezpieczenia dowodów”. Śledztwo zakończono w 1977 roku. IPN BU 0141/7 t. 3 (2613/III).
Akta prokuratorskie. Akta sprawy nr II 2 Ds. 172/76, prowadzone przez Prokuraturę Wojewódzką w Warszawie w latach 1976-1977 na inne osoby. Postanowieniem Prokuratora Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 20.05.1977, po rozpatrzeniu wniosku Komendy Stołecznej MO w Warszawie dokonano przeszukania osoby W. Sułkowskiego z powodu podejrzenia: „rozpowszechniania fałszywych wiadomości mogących wyrządzić poważaną szkodę interesom PRL”. Kolejno postanowieniem Podprokuratora Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 19.07.1977, wyłączono powyższe materiały do odrębnego śledztwa nr II Ds. – 115/77. IPN BU 576/38 t. 13, 18 (II 2 Ds. 172/76).
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Miś” nr 34924 (13.01.1976-26.01.1977), kolejno Sprawa Operacyjnego Rozpracowywania (SOR) krypt. „Miś” nr 34924 (26.01.1977-30.12.1978) i od 30.12.1978 Kwestionariusz Ewidencyjny (KE) krypt. „Miś” nr rej. 34924. Sprawy prowadzone przez Wydz. III KMMO w Łodzi i Wydz. III KWMO w Łodzi, założone na inną osobę. W. Sułkowski figuruje w materiałach sprawy w latach 1976-1978. Występuje jako jeden z kontaktów figuranta KE krypt. „Miś”, jako osoba rozpracowywana w ramach SOR „Skryba” i jeden z głównych członków łódzkiej grupy KOR. KE krypt. „Miś” zakończony został w dn. 05.02.1983. IPN Ld 047/425/J (6013/2).
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Gracz” nr 34925 prowadzona od 14.01.1976, od 26.01.1977 Sprawa Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Gracz” nr 34925 i Kwestionariusz Ewidencyjny (KE) krypt. „Gracz” nr rej. 34925 od 25.01.1979. Sprawy prowadzone przez Wydz. III KMMO w Łodzi i Wydz. III KWMO w Łodzi, założone na inną osobę. W. Sułkowski figuruje w materiałach sprawy w roku 1976. Występuje jako działacz KOR. KE krypt. „Gracz” zakończony został w dn. 06.09.1979. IPN Ld 047/258/J (5427/2).
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Poprawiacze” nr rej. 35143 prowadzona od 23.02.1976 przez Wydz. III KWMO w Łodzi założona na inną osobę. W. Sułkowski figuruje w materiałach sprawy w latach 1976-1979. Występuje w sprawie głównego figuranta SOR krypt. „Poprawiacze” jako osoba rozpracowywana w ramach SOR „Skryba”. Sprawa krypt. „Poprawiacze” została zakończona w dn. 13.10.1982. IPN Ld 047/411/J (5946/2).
Sprawa Operacyjnego Rozpracowywania (SOR) krypt. „Henryk” nr rej. 35284 prowadzona od 19.03.1976, następnie od 25.01.1979 Kwestionariusz Ewidencyjny (KE) krypt. „Henryk” nr rej. 35284. Obie sprawy prowadzone przez Wydz. III KMMO w Łodzi i Wydz. III KWMO w Łodzi, założone na inną osobę. W. Sułkowski figuruje w materiałach sprawy w latach 1976-1982. Występuje w sprawie jako bliski kontakt głównego figuranta KE krypt. „Henryk”, osoba rozpracowywana w ramach SOR „Skryba”, u której w mieszkaniu odbywały się spotkania łódzkiej opozycji. Współredaktor pisma „Puls”. Od 29.10.1977 członek i współzałożyciel Niezależnego Klubu Dyskusyjnego w Łodzi. KE krypt. „Henryk” zakończony został w dn. 08.10.1982. IPN Ld 047/408/J (5940/2).
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Adam” nr rej. 35930, założona 19.03.1976. Prowadzona przez Wydz. III KMMO w Łodzi i Wydz. III KWMO w Łodzi na inną osobę. W. Sułkowski figuruje w materiałach sprawy w latach 1976-1981. Pojawia się bardzo często w sprawie jako jeden z kontaktów figuranta SOR „Adam”. Ponadto występuje jako osoba rozpracowywana w ramach SOR „Skryba”, należąca do łódzkiej opozycji i aktywny działacz KOR/KSS-KOR, „niewłaściwe wypowiadający się o władzy”. Sprawa SOR „Adam” zakończona została w dn. 28.09.1982. IPN Ld 047/406/J (5937/2).
Sprawa Operacyjnego Rozpracowywania (SOR) krypt. „Asia”, prowadzona od 18.08.1976, następnie od 24.02.1978 Kwestionariusz Ewidencyjny (KE) krypt. „Asia” nr rej. 36043. Obie sprawy prowadzone przez Wydz. III KMMO w Łodzi i Wydz. III KWMO w Łodzi na inną osobę. W. Sułkowski figuruje w materiałach spraw w latach 1976-1977. Występuje jako kontakt głównego figuranta SOR/KE krypt. „Asia” ale także jako: osoba rozpracowywana w ramach SOR „Skryba”, członek łódzkiej opozycji i działacz KOR. KE krypt. „Asia” zakończony został w dn. 27.05.1979. IPN Ld 047/242/J (5377/2).
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Pionki” nr rej. 36318 prowadzona przez Wydz. III „A” KMMO w Łodzi od 26.11.1976 r. Wszczęta wobec mieszkańców Łodzi zwolnionych dyscyplinarnie z różnych łódzkich zakładów w związku z podjęciem akcji strajkowych i przerwaniem pracy, podejrzanych o współpracę z działaczami KOR i ROPCiO. W. Sułkowski występuje w meldunkach operacyjnych (od 8.12.1976 do 7.06.1979) jako osoba sprawdzana, pojawiająca się na spotkaniach łódzkiej opozycji, ale także udostępniająca swoje mieszkanie do w/w spotkań. Zaangażowany był w redagowanie czasopisma „Puls” i jako pracownik biblioteki oskarżany o kolportaż „wrogiej antysocjalistycznej literatury” oraz czasopism. SOS „Pionki” została zakończona w dn. 15.10.1979. IPN Ld 047/286/J (5522/2).
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Absolwent” nr 36480 prowadzona od 28.12.1976 do 8.04.1979 przez Wydz. III KMMO Łódź i Wydz. III KWMO Łódź. Następnie przerejestrowana na Sprawę Operacyjnego Rozpracowywania (SOR) krypt. „Absolwent” nr rej. 36480 prowadzona od 8.04.1979 przez Wydz. III KWMO w Łodzi, Wydz. V WUSW w Łodzi. Obie sprawy założone na inną osobę. W. Sułkowski figuruje w materiałach sprawy w latach 1976-1983. Występuje w sprawach jako jeden z wielu kontaktów głównego figuranta SOS/SOR krypt. „Absolwent”, jako osoba rozpracowywana w ramach SOR „Skryba”, aktywny działacz łódzkiej opozycji, środowiska KOR, a później KSS-KOR. Od 29.10.1977 członek i współzałożyciel Niezależnego Klubu Dyskusyjnego w Łodzi oraz członek NSZZ „Solidarność”. Pojawia się jako prowadzący i uczestniczący w spotkaniach KRS "WSN" w Łodzi oraz współredaktor pisma „Solidarność z Gdańskiem”. SOR kryp. „Absolwent” zakończona została w dn. 19.03.1985. IPN Ld 047/550/J (6492/2).
Materiały administracyjne. Materiały zastępcy Komendanta Wojewódzkiego MO ds. SB w Łodzi dot. sytuacji polityczno-operacyjnej na terenie m. Łodzi w maju 1977 w związku ze śmiercią Stanisława Pyjasa. W. Sułkowski figuruje w „Planie zabezpieczenia prowokacyjnej uroczystości żałobnej w intencji S. Pyjasa” z dn. 18.05.1977 jako osoba rozpracowywana w ramach SOR „Skryba”, podlegająca szczególnej kontroli aparatu bezpieczeństwa. IPN Ld PF10/973 (1444/X).
Materiały administracyjne. W aktach znajdują się informacje dot. sytuacji społeczno-gospodarczej i politycznej, gromadzone przez Departament III MSW w latach 1977-1978. W. Sułkowski występuje w załączniku do informacji z dn. 02.11.1977, w którym wymienione są dane biograficzne sygnatariuszy „Deklaracji Ruchu Demokratycznego” – opublikowanej w pierwszym numerze czasopisma „Głos”. IPN BU 0296/191 t. 1 (KS/4/788), IPN BU 0296/210 t. 1 (KS/4/1020).
Akta prokuratorskie. Materiały Prokuratury Okręgowej w Warszawie nr II Ds. 52/83 z lat 1977-1983. W. Sułkowski wraz z wieloma innymi osobami występuje w aktach z roku 1983 dotyczących rozpowszechniania "nielegalnych wydawnictw" o treści "lżącej PRL, ustrój i naczelne organy państwa oraz zawierającej fałszywe wiadomości", tj. przestępstwo z art. 270 § 1 kk w zw. z art. 271 § 1 kk w zw. z art. 273 § 2 kk. IPN BU 576/104 t. 4 (II Ds. 52/83).
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania (SOR) o krypt. „Germanista” nr rej. 36755, założona 18.03.1977 przez Wydz. III KWMO w Łodzi na inną osobę. W. Sułkowski pojawia się jako jeden z kontaktów figuranta SOR „Germanista” w latach 1977-1981. Ponadto występuje jako osoba rozpracowywana w ramach SOR „Skryba”, członek łódzkiej grupy KOR, czynnie biorący udział w jej spotkaniach. Występuje także jako redaktor czasopisma „Puls”, biorący udział w spotkaniu ze studentami na Wydziale Filologii Polskiej UŁ. SOR „Germanista” została zakończona w dn. 24.11.1981. IPN Ld 047/333/J (5761/2).
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania (SOR) o krypt. „Technik” nr rej. 37812, założona 28.01.1978 przez Wydz. III KWMO w Łodzi na inną osobę. W. Sułkowski figuruje w materiałach sprawy w latach 1979-1980. Pojawia się jako jeden z kontaktów figuranta SOR „Technik”. Występuje jako osoba rozpracowywana w ramach SOR „Skryba” i działacz łódzkiego środowiska KSS-KOR. Sprawa krypt. „Technik” zakończona została w dn. 02.09.1982. IPN Ld 047/403/J (5924/2).
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Poetka” nr rej. 37959 założona w dn. 11.03.1978 przez Wydz. III KWMO w Łodzi. W. Sułkowski występuje w sprawie jako osoba rozpracowywana w ramach SOR „Skryba”, inicjator pisma „Puls” i jako osoba „należąca do śr. młodych literatów” w Łodzi. SOS krypt. „Poetka” zakończono w dn. 29.12.1978. IPN Ld 047/233/J (5332/2).
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Pośredniczka” nr rej. 40291, założona w dn. 28.02.1979 przez Wydz. III KWMO w Łodzi na inną osobę. W. Sułkowski figuruje w materiałach sprawy w meldunku operacyjnym z dn. 26.04.1979 jako osoba rozpracowywana w ramach SOR „Skryba”. Sprawa SOS „Pośredniczka” zakończona została w dn. 06.11.1980. IPN Ld 014/231 (5679/II).
Sprawa Operacyjnego Rozpracowywania (SOR) krypt. „Doktor”, nr rej. 40499, założona w dn. 31.03.1979 przez Wydz. III KWMO w Łodzi na inną osobę. W. Sułkowski występuje w materiałach w roku 1980, jako osoba rozpracowywana w ramach sprawy krypt. „Skryba”, współredaktor pisma „Solidarność z Gdańskiem”. SOR krypt. „Doktor” została zakończona 23.07.1981. IPN Ld 047/324/J (5729/2.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Carmen” nr rej. 40565 prowadzona od 27.04.1979 (od 08.05.1980 przerejestrowana na SOR). Prowadzona przez Wydz. III KWMO w Łodzi na inne osoby. W. Sułkowski figuruje w materiałach sprawy w latach 1979-1982 jako kontakt głównych figurantów SOS/SOR krypt. „Carmen”. Ponadto figuruje jako osoba rozpracowywana w ramach SOR „Skryba”, u której w mieszkaniu odbywały się spotkania łódzkiej opozycji i redakcji czasopisma „Puls”. Sprawa SOR „Carmen” zakończona została w dn. 05.03.1982. IPN Ld 047/356/J (5809/2).
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Arka” nr rej. 56436 prowadzona od 27.06.1979 przez Departament III MSW, przeciwko organizacji „Ruch Młodej Polski”. W. Sułkowski pojawia się w sprawie w notatce z dn. 12.11.1979, jako uczestnik spotkania łódzkiej grupy „Ruch”, rozpracowywany przez SB w ramach SOR krypt. „Skryba”. Sprawa Operacyjnego Rozpracowania krypt. „Arka” została zakończona 26.10.1988. IPN BU 0716/217 t. 2 (54427/II/2).
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Anglik” nr rej. 42837, założona w dn. 28.08.1979, prowadzona przez Wydz. III KWMO i Wydz. V WUSW w Łodzi na inną osobę. W. Sułkowski figuruje w materiałach sprawy w latach 1979-1980. Występuje w sprawie jako kontakt głównego figuranta SOR krypt. „Anglik”. Ponadto pojawia się jako osoba rozpracowywana w ramach SOR „Skryba”, należąca do łódzkiej opozycji, aktywny działacz KOR/KSS-KOR, inicjator oraz współredaktor pisma: „Puls” i „Solidarność z Gdańskiem”. Sprawa SOR „Anglik” zakończona została w dn. 24.05.1985. IPN Ld 047/549/J (6491/2).
Materiały administracyjne. W aktach znajdują się informacje dot. sytuacji społeczno-gospodarczej i politycznej na terenie kraju w 1979. W. Sułkowski występuje w informacji dot. wystąpienia J. Kuronia nt. programu działania opozycji w Polsce z dn. 18.04.1979. Pojawia się jako autor wieczorów poetyckich znany z „negatywnych postaw wobec ówczesnej władzy”. IPN BU 0296/191 t. 4 (KS/4/792).
Materiały administracyjne. W aktach znajdują się informacje dot. działalności antykomunistycznej na terenie kraju w roku 1980. W. Sułkowski występuje w informacji z dn. 17.03.1980 dot. „negatywnych inicjatyw grup antysocjalistycznych mających związek z wyborami do Sejmu i rad narodowych”. IPN BU 0296/196 t. 4 (KS/4/860).
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Propaganda" nr rej. 43574 prowadzona od dn. 15.04.1980 przez Wydz. III „A” KWMO/ Wydz. V WUSW w Łodzi wobec mieszkańców Łodzi, pracowników Zakładów Wyrobów Obiciowych "Vera", podejrzanych o kolportaż ulotek o treści antypaństwowej na terenie zakładu. W. Sułkowski figuruje w meldunku z dn. 25.07.1981 jako osoba należąca do łódzkiej opozycji (KSS-KOR, NSZZ „Solidarność”), która spotkała się z pracownikami na terenie zakładu. Występuje także jako redaktor czasopism: „Puls” i „Solidarność z Gdańskiem”. SOR krypt. „Propaganda” została zakończona w dn. 22.01.1988. IPN Ld 047/435/J (6042/2).
Kwestionariusz Ewidencyjny (KE) krypt. „Poetka” nr rej. 43678 założony w dn. 16.05.1980 przez Wydz. III KWMO Łódź na inną osobę. W. Sułkowski występuje w sprawie jako osoba rozpracowywana w ramach SOR „Skryba”, inicjator pisma „Puls” i jako osoba „należąca do środowiska młodych literatów” w Łodzi. KE został zakończony w dn. 25.07.1981. IPN Ld 047/233/J (5332/2).
Materiały administracyjne. Akta zawierające kopie meldunków Wydz. III „A”/V KWMO/ WUSW w Łodzi w systemie ESEZO w roku 1981 i 1983. W roku 1981 W. Sułkowski występuje jako redaktor czasopisma „Solidarność z Gdańskiem”, uczestniczący w spotkaniu na terenie Zakładów Wyrobów Obiciowych (ZWO) „Vera, zorganizowanym przez Komisję Zakładową NSZZ „Solidarność” ZWO „Vera” w Łodzi. Natomiast w meldunkach z roku 1983 występuje jako działacz NSZZ „Solidarność”, przebywający na emigracji, mający otrzymywać z kraju literaturę. IPN Ld88/1 t. 1 (2889/XA), IPN Ld PF88/3 t. 2 (2891/XA).
Sprawa Obiektowa (SO) krypt. „Klan”/„Związek” nr rej. 40233 dot. ochrony operacyjnej działalności NSZZ "Solidarność" w Gdańsku. W. Sułkowski występuje na liście osób z dn. 03.09.1981, sporządzonej przez III Wydz. KWMO w Łódź, które prawdopodobnie miały brać udział w I Krajowym Zjeździe Delegatów NSZZ „Solidarność”. GD 003/166 t. 23 (185/IV).
Akta kontrolne śledztwa. Śledztwo nr RSD 8/81, prowadzone przez Wydział Śledczy KWMO w Łodzi od 15.07.1981 do 07.12.1981, w celu wykrycia autorstwa artykułu zamieszczonego w piśmie związkowym „Solidarność z Gdańskiem”, zawierającego „fałszywe wiadomości, które mogą wyrządzić poważną szkodę interesom Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej”. W. Sułkowski figuruje w notatce służbowej z dn. 05.10.1981 jako jeden z redaktorów pisma. IPN Ld PF15/195 t. 1-2 (1270/III-N).
Akta prokuratorskie. Materiały Prokuratury Wojewódzkiej w Łodzi w sprawie „rozpowszechniania fałszywych wiadomości” w piśmie Ruchu Związkowego „Solidarność z Gdańskiem”. W. Sułkowski przesłuchiwany był w w/w sprawie w dn. 14.08.1981 w charakterze świadka, jako współredaktor pisma. Prokuratura nie ustaliła autorów artykułów oraz który z członków komitetu redakcyjnego wybrał je do publikacji. W wyniku braku materiału dowodowego postanowieniem Wiceprokuratora Wojewódzkiego w Łodzi w dn. 07.12.1981 śledztwo zakończono. IPN Ld 426/3 (II Ds. 134/81).
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) o krypt. „Redaktor” nr rej. 44539, założona 12.02.1981 przez Wydz. III KWMO w Łodzi na inną osobę. W. Sułkowski figuruje w materiałach sprawy w latach 1981-1982. Pojawia się w jako jeden z kontaktów figuranta SOS „Redaktor”. Występuje jako osoba rozpracowywana w ramach SOR „Skryba” i współredaktor pisma „Pomruk”. Działacz łódzkiej opozycji, który był obecny w Warszawie na zebraniu założycielskim Klubu Rzeczypospolitej Samorządnej "Wolność-Sprawiedliwość-Niepodległość (KRS "WSN"). 27.11.1981 współprowadził spotykanie założycielskie łódzkiego KRS "WSN". Został jednym z sygnatariuszy deklaracji założycielskiej. SOS krypt. „Redaktor” zakończona została w dn. 07.07.1982. IPN Ld 047/401/J (5907/2).
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Emeryt” nr rej. 45067, założona 17.10.1981 przez Wydz. III KWMO w Łodzi na inną osobę. W. Sułkowski figuruje w materiałach sprawy w roku 1981. Pojawia się w sprawie jako jeden z kontaktów figuranta SOS „Emeryt”. Występuje jako osoba rozpracowywana w ramach SOR „Skryba”, ale także jako współprowadzący i uczestniczący w spotkaniu łódzkiego Klubu Rzeczypospolitej Samorządnej - "Wolność-Sprawiedliwość-Niepodległość (KRS "WSN") w Łodzi w dn. 27.11.1981. SOS krypt. „Emeryt” została zakończona w dn. 30.06.1982. IPN Ld 047/396/J (5897/2).
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Loża” nr 45266, założona 27.11.1981 w celu rozpracowania organizacji łódzkiego Klubu Rzeczypospolitej Samorządnej "Wolność-Sprawiedliwość-Niepodległość (KRS "WSN") przez Wydz. III KWMO w Łodzi. W. Sułkowski występuje w meldunku z dn. 28.12.1981 jako osoba rozpracowywana w ramach SOR „Skryba”, ale także jako współprowadzący i uczestniczący w spotkaniu KRS "WSN" w Łodzi w dn. 27.11.1981. SOR krypt. „Loża” została zakończona w dn. 30.11.1982. IPN Ld 047/437/J (6072/2).
Akta internowania. Decyzją nr 47 Komendanta Wojewódzkiego MO w Łodzi na wniosek Wydz. III „A” KWMO w Łodzi z dn. 13.12.1981 internowany. Jako powód podano, że: „zamierza podjąć działania bezpośrednio godzące w porządek prawny i zasady ustrojowe PRL”. Decyzją nr 204 z dn. 02.08.1982 zwolniony. W. Sułkowski figuruje w „Wykazie alfabetycznym osób internowanych w okresie stanu wojennego” – poz. 8027. IPN Po 161/1, IPN Ld PF86/21 t. 11 (1360/III), IPN PF86/14 t. 1 (1345/III).
Akta internowanego. Osadzony w Zakładzie Karnym w Łęczycy w dn. 13.12.1981, od 7.01.1982 przebywał w Zakładzie Karnym w Łowiczu. W dniach od 27.07.- 30.07.1982 otrzymał przepustkę celem załatwienia spraw paszportowych. W dn. 02.08.1982 uchylono internowanie i został zwolniony. IPN Ld 24/227 (23/82).
Materiały administracyjne. Akta Departamentu III MSW z lat 1959-1987, zawierające informacje o: sytuacji społeczno-gospodarczej i politycznej w kraju oraz o emigracji obywateli PRL do krajów zachodnich. W. Sułkowski figuruje w wykazie osób z dn. 24.07.1984 z byłego środowiska KSS-KOR, przebywających za granicą, których „powrót do PRL był niepożądany”. IPN BU 0296/199 t. 2 (KS/4/895).
Zarejestrowany pod nr rej. 1739 w kategorii Segregator Materiałów Wstępnych (SMW) przez Wydz. XI Dep. I MSW w grudniu 1982, a w czerwcu 1983 przerejestrowany do Sprawy Obiektowej (SO) krypt. „Szerszenie” nr rej. 4059. SO krypt. „Szerszenie” zarejestrowano 10.01.1963 przez Dep. I MSW w celu rozpracowania Radia Wolna Europa. W. Sułkowski zarejestrowany został do sprawy jako dziennikarz. Akta sprawy krypt. „Szerszenie” zostały zniszczone bez archiwizacji w styczniu 1990. Materiały zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Materiały administracyjne. Akta Departamentu III MSW z lat 1984-1985, zawierające wykazy osób środowisk opozycyjnych przebywających za granicą, których „powrót do PRL był niepożądany”. W. Sułkowski figuruje w wykazie osób z dn.: 24.07.1984,17.08.1984 i 16.10.1985. IPN BU 0296/204 t. 17 (KS/4/969).
Materiały dot. reakcji władz PRL na działalność opozycyjną osób z lat 1970-1984. W. Sułkowski występuje na pokwitowaniu z rewizji przeprowadzonej przez funkcjonariuszy KMMO w Łodzi z dn. 30.07.1970 i na wezwaniu do stawienia się w KMMO w Łodzi w dn. 19.10.1970. Jego nazwisko figuruje także na liście osób popierających akcję „Protest” – apel Polonii amerykańskiej o uwolnienie 11 działaczy NSZZ „Solidarność” i KSS „KOR” - 16.04.1984. IPN Ld 184/1, IPN Ld 383/1.
W teczce pracy TW ps. "Wacław" nr rej. 454 prowadzonej przez Wydz. III KWMO w Łodzi znajdują się donosy dotyczące W. Sułkowskiego. IPN Ld 0082/65 t. 1, 3 (45766/I).
W teczce pracy TW ps. "Jan" nr rej. 37589 prowadzonej przez Wydz. II KWMO w Łodzi znajduje się donos dotyczący osoby W. Sułkowskiego. IPN Ld 0040/970 t. 1 (45002/I).
W teczce pracy TW ps. "Marek" nr rej. 26143 prowadzonej przez Wydz. III KWMO w Łodzi znajdują się donosy dotyczące W. Sułkowskiego IPN Ld 0040/1439 t. 2 (45858/I).
W teczce pracy TW ps. „Jagiellończyk” nr rej. 3077, następnie TW ps. „Hermes” nr rej. 25636, prowadzonej przez Wydz. III KWMO w Łodzi znajdują się donosy dotyczące W. Sułkowskiego. IPN Ld 0040/35 t. 5 (40414/I).
W teczce pracy TW ps. "Szary" nr rej. 37876 prowadzonej przez Wydz. III KWMO w Łodzi znajdują się donosy dotyczące W. Sułkowskiego. IPN Ld 0040/558 t. 2 (44075/I).
W teczce pracy TW ps. "Boss" nr rej. 43722 prowadzonej przez Wydz. III KWMO w Łodzi znajdują się donosy dotyczące W. Sułkowskiego. IPN Ld 0082/47 t. 2 (45215/I).
W teczce pracy TW ps. "Ewa" nr rej. 45461 prowadzonej przez Wydz. III KWMO w Łodzi znajdują się donosy dotyczące osoby W. Sułkowskiego. IPN Ld 0040/768 (44487/I).
W teczce pracy TW ps. "Darek" nr rej. 34738 prowadzonej przez Wydz. III KWMO w Łodzi znajdują się donosy dotyczące osoby W. Sułkowskiego. IPN Ld 0040/2784 (45233/I).
Akta paszportowe. Zastrzeżenie wyjazdu nr Z- 41/73 wniesione w roku 1973. Potwierdzenie zastrzeżenia utrzymano od 12.1976, anulowane 05.12.1979. Kolejne zastrzeżenie nr Z-1427/80 do WKŚ obowiązywało od 29.09.1980, anulowane 09.02.1981. IPN Ld 533/142163 (EALD 142163), IPN BU 0296/204 t. 15 (KS/4/967).
.