Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 05-12-2023 15:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jan
Nazwisko: Łuczak
Miejsce urodzenia: Bowyczyny
Data urodzenia: 01-05-1948
Imię ojca: Tadeusz
Imię matki: Genowefa
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta internowania. Internowany na mocy decyzji nr 136 Komendanta Wojewódzkiego MO w Łodzi z dnia 14.12.1981. Podstawą do zatrzymania Jana Łuczaka była dotychczasowa działalność związkowa oraz organizacja strajku po wprowadzeniu stanu wojennego. W dniu 28.12.1981 internowanie uchylono, a Jana Łuczaka aresztowano i przetransportowano do Aresztu Śledczego w Łodzi. Widnieje w wykazach alfabetycznych osób internowanych w okresie stanu wojennego. IPN Ld Pf 86/21 t.6 (1360/III), IPN BU 01152/35, IPN Po 161/1 poz. 4783.
Akta osobowe internowanego. Internowany w okresie 14.12.1981 - 28.12.1981. Osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Sieradzu. IPN Po 88/18 (1/18).
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Trop”, nr rej. 45261, prowadzona w okresie 23.12.1981 - 09.06.1982 przez Wydział V KW MO w Łodzi. Założona w celu rozpracowania grupy osób podejrzanych o zorganizowanie w dniu 14.12.1981 strajku okupacyjnego na terenie Zakładów Urządzeń Technicznych „Uniprot” w Łodzi. Jan Łuczak wiceprzewodniczący KZ NSZZ „Solidarność oraz jeden z organizatorów strajku został zarejestrowany pod numerem 45919. Sprawę zakończono po aresztowaniu osób podejrzanych i tzw. „likwidacji zagrożenia”. Materiały zdjęto z ewidencji w dniu 09.06.1982 i złożono w archiwum Wydziału „C” KW MO w Łodzi pod sygn. 05844/II, w dniu 29.06.1989 wykonano mikrofilm o sygn. 05844/2, a akta zostały zniszczone (protokół brakowania nr 1022/90). IPN Ld 047/373/J (05844/2) mikrofilm, IPN Ld Pf 88/2 t. 3 (2890/XA).
Akta śledztwa RSD 25/81, 1/82 prowadzonego w okresie 31.12.1981 - 04.01.1982 przez Wydział Śledczy KW MO w Łodzi pod nadzorem Prokuratury Rejonowej dla Dzielnicy Łódź-Polesie w trybie doraźnym sygn. I Ds-3656/81. Śledztwo wszczęto po zawiadomieniu Prokuratury dnia 23.12.1981 przez dyrektora Zakładów Urządzeń Technicznych „Uniprot” w Łodzi, który informował, że 14.12.1981 grupa osób, składająca się z byłych działaczy NSZZ „Solidarność” zorganizowała strajk okupacyjny na terenie zakładu pracy. Strajk zakończono po przybyciu na miejsce sił porządkowych tj. funkcjonariuszy KW MO oraz żołnierzy LWP. Jan Łuczak początkowo zatrzymany i internowany, został 31.12.1981 tymczasowo aresztowany na wniosek Prokuratury Rejonowej dla Dzielnicy Łódź-Polesie i osadzony w Areszcie Śledczym w Łodzi w celu złożenia wyjaśnień. Przedstawiono mu zarzut współorganizacji strajku okupacyjnego na terenie ZUT „Uniprot” w Łodzi. Śledztwo zakończono w dniu 04.01.1982, następnie 07.01.1982 przesłano akt oskarżenia do Sądu Wojewódzkiego w Łodzi. IPN Ld Pf 15/286 (1361/III).
Akta sądowe sprawy III K.5/82 dor. prowadzonej w trybie doraźnym przez Sąd Wojewódzki w Łodzi w okresie 07.01.1982 - 21.01.1982, przeciwko związkowcom NSZZ „Solidarność” oskarżonym o organizację strajku w Zakładach Urządzeń Technicznych „Uniprot” w Łodzi. Janowi Łuczakowi postawiono zarzut współorganizacji strajku oraz kontynuowania działalności zawieszonego związku zawodowego. Wyrokiem z dnia 21.01.1982 został skazany na 3 lata więzienia oraz 2 lata pozbawiania praw publicznych. W dniu 20.05.1982 Prokurator Generalny PRL wniósł rewizję nadzwyczajną (V KRN 218/82) zaskarżającą wysokość wyroku na niekorzyść skazanego. 14.07.1982 Sąd Najwyższy wniosek oddalił. Na podstawie uchwały Rady Państwa z dn. 05.04.1983 o ułaskawieniu Sąd Wojewódzki w Zamościu wydał postanowienie o warunkowym zwolnieniu J. Łuczaka 13.04.1983. Na mocy postanowienia Sądu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 23.06.1989 skazanie Jana Łuczaka uległo zatarciu z mocy prawa. Po rewizji wniesionej przez Prokuratora Generalnego, Sąd Najwyższy-Izba Wojskowa wyrokiem z dnia 29.04.1993 uniewinnił Jana Łuczaka od wszystkich zarzucanych mu czynów. IPN Ld 53/32 t. 1-5 (III K 5/82-dor.), IPN BU 754/262 (V KRN. 218/82).
Akta osobowe osadzonego. W dniu 31.12.1981 Jan Łuczak został osadzony w Areszcie Śledczym w Łodzi, skąd 01.02.1982 przeniesiono go do Zakładu Karnego nr 2 w Łodzi. W dniu 10.02.1982 został przetransportowany do Zakładu Karnego w Łęczycy, a 04.06.1982 do Zakładu Karnego w Hrubieszowie, gdzie przebywał do 13.04.1983 kiedy to został warunkowo zwolniony. IPN Lu 78/79 (22/III, IV/83).
Sprawa Obiektowa (SO) krypt. „Klimat”, nr rej. 45951, prowadzona od 18.06.1982 przez Wydział V KW MO w Łodzi. Założona w celu kontroli operacyjnej Zakładów Urządzeń Technicznych „Uniprot” w Łodzi. W materiałach Jan Łuczak został wymieniony jako wiceprzewodniczący KZ NSZZ „Solidarność” oraz współorganizator strajku w dniu 14.12.1981. W styczniu 1983 wśród pracowników zakładu były zbierane podpisy pod petycją o jego uwolnienie. Sprawę Obiektową krypt. „Klimat” zdjęto z ewidencji bez archiwizacji w styczniu 1990. Brak informacji o materiałach. Szczątkowe informacje zachowały się kopiach meldunków Wydziału V KW MO w Łodzi. Materiałów nie odnaleziono. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych i akt administracyjnych: IPN Ld Pf 88/3 t. 1 (2891/XA).
Materiały Wydziału Śledczego KW MO/WUSW w Łodzi dotyczące osób osadzonych w aresztach śledczych i zakładach karnych na terenie województwa łódzkiego, które skorzystały z amnestii w 1983. W aktach znajduje się opinia z dnia 21.03.1983 wystawiona przez zastępcę komendanta MO ds. SB na temat Jana Łuczaka, który negatywnie ustosunkował się do możliwości zastosowania wobec niego prawa do łaski. IPN Ld Pf 86/27 t. 2 (1399/III).
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Apel”, nr rej. 47837, prowadzona w okresie 31.08.1983 - 01.08.1985 przez Wydział V WUSW w Łodzi. Założona w celu wykrycia grupy osób podejrzanych o druk i kolportaż prasy bezdebitowej. Jan Łuczak został wymieniony jako jeden z podejrzanych o kolportaż ulotek nawołujących do nielegalnych zgromadzeń i manifestacji oraz bojkotu komunikacji miejskiej w dniu 31.08.1983. SOR krypt. „Apel” zdjęto z ewidencji 01.08.1985 i złożono w archiwum Wydziału "C" WUSW Łódź pod sygn. 06478/II. Brak informacji o dalszych losach materiałów. Materiałów o sygn. 06478/II nie odnaleziono. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych i akt administracyjnych: IPN Ld Pf 88/3 t. 2 (2891/XA).
Jan Łuczak w dniu 21.09.1983 został zarejestrowany pod nr. 47918 przez Wydział V WUSW w Łodzi w kategorii „osoba zabezpieczona/zastrzeżona” (OZ). Brak możliwości ustalenia powodu „zabezpieczenia/zastrzeżenia”. W dniu 09.03.1989 rejestrację anulowano. Brak informacji o aktach. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych.
W aktach paszportowych Jana Łuczaka znajduje się opinia z dnia 21.01.1984 naczelnika Wydziału V WUSW w Łodzi, sporządzona na potrzeby wydania zezwolenia na emigrację z kraju. Dotyczyła jego działalności związkowej w NSZZ „Solidarność”, kontaktów z osobami znajdującymi się w zainteresowaniu SB oraz działalności podziemnej po zwolnieniu z więzienia. W latach 1984-1990 Jan Łuczak przebywał na emigracji w Australii. IPN Ld 533/186494 (EALD 186494).
.