Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 21-05-2021 09:01

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Bogdan Witold
Nazwisko: Guść
Miejsce urodzenia: Bydgoszcz
Data urodzenia: 11-11-1954
Imię ojca: Witold
Imię matki: Halina


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta administracyjne Sprawozdania, oceny i informacje dot. aktualnej sytuacji operacyjno-politycznej w woj. bydgoskim. Pisma do Dep. III "A" MSW i jednostek niemilicyjnych. Bogdan Guść występuje jako członek Prezydium MKZ NSZZ "Solidarność" w Bydgoszczy, główny organizator i aktywny uczestnik przerwy w pracy załogi ZR "Unitra-Eltra". "Po utworzeniu MKZ powołany w skład prezydium jako członek. Przez pewien okres czasu pełnił rolę łącznika z MKZ w Gdańsku, skąd przywoził materiały bezdebitowe, m.in. >Bratniak<. W chwili obecnej pracuje w propagandzie. (...) Odpowiedzialny z ramienia bydgoskiego MKZ-u za całokształt prac związanych z przygotowaniem wystawy o «Solidarności» na terenie W. Brytanii". IPN By 077/492 (68/12).
Akta administracyjne Meldunki do MSW o sytuacji polityczno-organizacyjnej w woj. bydgoskim. Bogdan Guść przechodzi w aktach jako członek Prezydium MKZ NSZZ «Solidarność» w Bydgoszczy, który od 6 do 7.03.1981 brał udział w spotkaniu z kurierem rozwożącym po kraju prasę związkową. IPN By 077/337 t. 4 (101/4)
Akta dochodzeniowo-śledcze "Materiały dot. zajść związanych z VI Sesją WRN w Bydgoszczy w dniu 19 marca 1981 r." Bogdan Guść występuje jako jedna z gromadzących się osób przed gmachem Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w dniu 19.03.1981. IPN By 077/598 t. 1
Kwestionariusz Ewidencyjny/ Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [KE/SOS] Od 22.01.1982 kontrolowany w ramach KE krypt. "Komandos" założonego pod nr 19935 przez Wydz. V KWMO w Bydgoszczy w związku z tym, że prowadził "wrogą działalność polityczną". 21.10.1982 sprawę przekwalifikowano na SOS, którą zakończono 27.10.1986. Materiały złożono do archiwum pod nr II-6748. Akta nie zachowały się. Materiałów archiwalnych sygn. II-6748 brak. Wpis na podst. zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Od 27.10.1986 kontrolowany w ramach KE krypt. "Instruktor" założonego pod nr 26335 przez Wydz. V WUSW w Bydgoszczy ze względu na to, że w/w prowadził "wrogą działalność w środowiskach". Kontrolę zakończono 17.09.1988. Materiały archiwalne połączono z KE/SOS krypt. "Komandos", nr rej. 19935 i złożono w archiwum pod nr II-6748, zniszczono 24.01.1990. Materiały archiwalne sygn. II-6748 zniszczono. Wpis na podst. zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawa Obiektowa [SO] Sprawa dotycząca rozpracowania NSZZ "Solidarność" na terenie woj. gdańskiego w zakresie tworzenia nowych struktur związkowych. 30.04.1983 Wydz V KWMO w Gdańsku przekazał sprawę do dalszego prowadzenia Insp. 2 KWMO w Gdańsku. Bogdań Guść widnieje na wykazie osób poszukiwanych do internowania z dnia 27.12.1981. IPN Gd 003/176 (IV-200)
Akta administracyjne Meldunki do MSW o sytuacji polityczno-organizacyjnej w woj. bydgoskim. Bogdan Guść przechodzi w aktach jako były działacz NSZZ «Solidarność» w Bydgoszczy podejrzany o aktywny udział w działalności podziemia politycznego oraz przygotowywanie zakłócenia uroczystości 1-majowych w Bydgoszczy. 29.04.1983 zatrzymany na 48 godz. Tego samego dnia przeszukano mieszkanie ww. IPN By 077/337 t. 14 (101/14)
Akta sądowe Akta w sprawie przeciwko m.in. ww., któremu postawiono zarzut napadu rabunkowego na funkcjonariusza MO, wykonującego czynności służbowe oraz przywłaszczenia mienia należącego do WUSW Bydgoszcz w dn. 01.05.1985 podczas manifestacji przy Bazylice w Bydgoszczy. 04.06.1985 został zatrzymany, 05.06.1985 Prokuratura Rejonowa w Bydgoszczy (1Ds.777/85) przedstawiła w/w zarzuty i tymczasowo aresztowała. Akt oskarżenia sporządzono 27.02.1986. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy (III K 370/86) wyrokiem z 18.09.1986 uznał w/w niewinnym zarzucanych mu czynów. 18.11.1986 Prokurator wniósł o rewizję od wyroku do Sądu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, który 02.02.1987 w Wydz. III Karnym (IIIKr.1023/86) w stosunku do w/w utrzymał w mocy zaskarżony wyrok. IPN By 298/16 t. 1-6
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] 19.09.1988 rejestrowany pod nr 28469 jako figurant sprawy SOS/SOR krypt. "Gryf" założonej 16.06.1982 pod nr 20546 przez Wydz. V KWMO w Bydgoszczy, od 30.05.1989 prowadzonej przez Insp. 2 WUSW w Bydgoszczy. "Materiały zniszczono we własnym zakresie". Materiały zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta paszportowe Otrzymał zastrzeżenie wyjazdów do "wszystkich krajów świata" WKŚ (Z-2056/87) na okres od września 1987 do września 1989 wydane na wniosek Wydz. V WUSW w Bydgoszczy ze względu na to, że "był etatowym pracownikiem b. ZR NSZZ "Solidarność" w Bydgoszczy. Po 13.12.1981 ukrywał się. Po ujawnieniu włączył się aktywnie w działalność podziemia politycznego w Bydgoszczy. Zdecydowanie wrogo ustosunkowany do aktualnej polityki partii i rządu". Zastrzeżenie zarejestrowano 26.10.1987 pod nr By 215 z terminem obowiązywania do 29.09.1989. IPN By 680/180850 (EABy 180850)
Teczka Tajnego Współpracownika [TW] W aktach znajdują się doniesienia dotyczące poglądów Bogdana Guścia z okresu od 12.01.1981 do 16.07.1981 na temat m.in. porwania członka «Solidarności» z Gdańska, głosowania nad projektem uchwały KPP, nadesłania do Redakcji Polskiego Radia materiałów obciążających MO, powołania specjalnej komórki kurierów w celu wymiany materiałów między MKZ. IPN By 0085/241 t. 1 (35158/I)
.