Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-07-2024 08:29

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Janusz Andrzej
Nazwisko: Serafin
Miejsce urodzenia: Zamość
Data urodzenia: 29-07-1954
Kraj urodzenia: Polska
Imię ojca: Bronisław
Imię matki: Janina
Dodatkowe informacje:

Wojskowy Obóz Specjalny nr 6 w Czerwonym Borze przy 2 Batalionie Inżynieryjnym WOW był największym z dziesięciu powołanych w ramach akcji „Jesień 82”, gdzie umieszczeni zostali wytypowani przez SB i WSW działacze NSZZ „Solidarność” (łącznie ok. 1500 osób), uznani za „szczególnie niebezpiecznych” w czasie wprowadzania delegalizującej „Solidarność” ustawy o związkach zawodowych. Obóz działał od 5.11.1982 do 3.02.1983. Znalazło się w nim 450 osób z całej Polski. Oficjalnym powodem były szkolenia dla rezerwistów. Wśród powołanych znaleźli się niezdolni do służby, a nawet niepełnosprawni. Trafiło tu najwięcej takich osób w skali całego kraju.
Obóz składał się z 20 baraków. Każdy zbudowano z trzech połączonych wagonów kolejowych, obitych z zewnątrz deskami. Do ich ogrzewania służyły małe piecyki, niegwarantujące odpowiedniej temperatury w warunkach zimowych.
Przetrzymywani zmuszani byli do prowadzenia szeregu ciężkich prac fizycznych. Nakazano im budowę drogi ze śniegu na poligonie, a także magazynu min. Skoszarowani w Czerwonym Borze odbywali również ćwiczenia z obsługi broni i musztrę, co stanowiło wyjątek wśród innych obozów.
Umieszczeni w obozie poddawani byli nieustannej inwigilacji. W barakach założono podsłuchy. Umieszczono tam również informatorów WSW. Prowadzono także intensywne przesłuchania. Przez pewien czas obok obozu stacjonował batalion WSW.
Umieszczeni w obozie próbowali protestów. 10.11.1982 kilku z nich odmówiło przyjmowania posiłków, co zakończyło się skierowaniem sprawy do sądu. Rezerwiści próbowali także kolportować wydawnictwa podziemne. Wszyscy umieszczeni w obozie poddani zostali intensywnej indoktrynacji.
Bibliografia:
- Bożko M., Czerwony Bór. Polski Gułag ’82, „Dziennik Wschodni”, 8 II 2007.
- Dąbrowski M., Wojskowe Obozy Specjalne 1982–1983, Lublin 2013.
- Piotrowski P., Kompanie polowe w „ludowym” Wojsku Polskim jako forma represji politycznych. Zarys problemu, „ZHW” 2010, nr 32-33.
- www.13grudnia81.plTreść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. "Związek" nr rej. 19000 prowadzona od 13.02.1975 do 04.01.1977 przez Wydz. III KW MO w Lublinie. Materiały dotyczące działalności duszpasterstwa akademickiego na UMCS w Lublinie. Janusz Serafin był rozpracowywany jako jeden z działaczy duszpasterstwa, który przystąpił do organizacji skupiającej studentów UMSC Grupy tzw. "Ruchu Żywego Kościoła”, której celem było: "zrzeszanie osób ze środowiska akademickiego i oddziaływanie z pozycji klerykalnych na młodzież”. 22.04.1975 z ww. przeprowadzono rozmowę ostrzegawczą. Ww. zastrzeżono wyjazd za granicę od 11.03.1975 do 11.03.1977 (zastrzeżenie zarejestrowano pod nr 19347). Akta sprawy 16.05.1977 złożono do archiwum pod sygn. 9310/II. Z akt zachował się mikrofilm o sygn. 9310/2. IPN Lu 0229/688 (9310/2) mikrofilm.
Rozpracowywany od 19.04.1982 do 13.06.1983 w ramach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. "Hydrant" prowadzonej przez Wydz. V KW MO w Lublinie pod nr 27781. Sprawa dotyczyła kolportażu ulotek na terenie FSC w Lublinie. Materiały złożono w archiwum pod sygn. 10175/II. Akta o sygn. 10175/II zniszczono 20.10.1989 za protokołem brakowania nr 127/89. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych i ZSKO.
Figuruje w Księdze ewidencji żołnierzy zgrupowania rezerwy powołanych na ćwiczenia do wojskowego obozu internowania (JW 3466) w Czerwonym Borze. Powołany 05.11.1982, przydzielony do 2 kompanii inżynieryjno-drogowej. Zwolniony po odbyciu ćwiczeń wojskowych 03.02.1983. IPN BU Pf 1090/62.
Janusz Serafin 07.03.1985 został zarejestrowany pod nr 10458 do Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Kanał”, nr rej. 10457 prowadzonej od 07.03.1985 przez Wydz. V WUSW w Zamościu, przekwalifikowanej 21.05.1985 na Sprawę Operacyjnego Rozpracowania (SOR). Rozpracowywany w związku z podejrzeniem o kolportaż wydawnictw sygnowanych przez "Solidarność" oraz prowadzenie działalności związkowej w zdelegalizowanych strukturach NSZZ "Solidarność". Sprawę zakończono 17.10.1986 z powodu wyjazdu ww. na teren innego województwa. Materiały złożono w archiwum pod sygn. 1389/II. Akta o sygn. 1389/II zniszczono 30.10.1989 za protokołem brakowania nr 7/89. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych i ZSKO.
Inwigilowany w ramach Teczki Ewidencji Operacyjnej na Księdza (TEOK) prowadzonej przez Wydz. IV WUSW w Tarnowie pod nr 56974 od 07.02.1987 jako kleryk Wyższego Seminarium Duchownego OO. Redemptorystów. Akt brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych i ZSKO.
.