Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 28-02-2024 09:57

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stanisław
Nazwisko: Jarosz
Miejsce urodzenia: Koprzywnica
Data urodzenia: 18-10-1949
Imię ojca: Józef
Imię matki: Matylda


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta kontrolne śledztwa Akta dotyczą śledztwa (RSD-35/32/82) w sprawie m.in. Stanisława Jarosza, przewodniczącego KZ NSZZ "Solidarność" podejrzanego o współudział w zorganizowaniu i kierowaniu nielegalnym strajkiem w Zarządzie Portu w Gdańsku w dniach 14-19.12.1981 oraz rozpowszechnianie nielegalnych wydawnictw w czasie strajku. 21.01.1982 śledztwo zawieszono w związku z ukrywaniem się ww. i rozesłano list gończy. 30.08.1982 zatrzymano ww., 1.09.1982 tymczasowo aresztowano i podjęto zawieszone śledztwo (RSD-12/83). Śledztwo zamknięto 12.07.1983. Materiały złożono do archiwum 28.01.1986 pod sygn. 8599/III. IPN 013/175 (8599/III)
Akta nadzoru nad śledztwem Objęty postępowaniem prokuratorskim Pm.Śl.II-25/82 zawieszonym 26.01.1982 i podjętym 1.09.1982 po zatrzymaniu i tymczasowym aresztowaniu S. Jarosza (Pm.Śl.II-258/82). Postanowieniem Prokuratury Marynarki Wojennej w Gdyni z 18.05.1983 postępowanie Pm.Śl.II-258/82 połączono z postępowaniem Pm.Śl.II-13/83 i prowadzono pod nr Pm.Śl.II-13/83. Prokuratura Marynarki Wojennej w Gdyni 12.07.1983 sporządziła akt oskarżenia oskarżając ww. o zorganizowanie i kierowanie strajkiem w Zarządzie Portu Gdańsk, rozpowszechnianie w czasie strajku fałszywych wiadomości, mogących wywołać m.in. niepokój publiczny poprzez drukowanie tzw. "Komunikatu nr 1" z 16.12.1981 i "Odezwy do Rodaków" z 18.12.1981 oraz nieodstąpienie od działalności związkowej poprzez branie udziału w zakonspirowanej strukturze związku pn. "Regionalna Komisja Koordynacyjna NSZZ »Solidarność«". IPN Gd 267/8532
Akta sądowe Skazany wyrokiem Sądu Marynarki Wojennej w Gdyni z 31.10.1983 na karę 4 lat i 9 miesięcy pozbawienia wolności. W związku z ustawą amnestyjną z 21.07.1983 karę złagodzono do 2 lata pozbawienia wolności. 7.11.1983 ww. wniósł zażalenie na wyrok. Sąd Najwyższy w Warszawie (Rw.1026/83) 6.01.1984 wyrok Sądu Marynarki Wojennej w Gdyni wobec ww. utrzymał w mocy. 8.03.1984 Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni postanowił o przedterminowym warunkowym zwolnieniu ww. z reszty odbycia kary z wyznaczenie okresu 1 roku próby. IPN Gd 253/9524-9525
Akta penitencjarne Stanisław Jarosz, tymczasowo aresztowany postanowieniem Prokuratury Marynarki Wojennej w Gdyni z 1.09.1982, a następnie skazany wyrokiem Sądu Marynarki Wojennej w Gdyni (Sm.W. 73/83) z 31.10.1983. Ww. przebywał w AŚ w Gdańsku, w AŚ w Warszawie-Mokotowie, w ZK w Braniewie. Zwolniony 9.03.1984 na mocy postanowienia Sądu Marynarki Wojennej w Gdyni z 8.03.1984 o niezwłocznym przedterminowym zwolnieniu z reszty odbywania kary z wyznaczeniem okresu próby na 1 rok. IPN Gd 131/61(50/3)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Stanisław Jarosz rozpracowywany z powodu "działalności antypaństwowej". Od 13.12.1981 do 30.08.1982 ukrywał się i posługiwał fałszywym dowodem osobistym. Wyrokiem Sądu Marynarki Wojennej w Gdyni z 31.10.1983 ww. został skazany na 4 lata pozbawienia wolności, na mocy amnestii wyrok zmniejszono do 2 lat. Materiałów o sygn. 18554/II brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Sprawa Obiektowa [SO] "Operacyjna ochrona" działalności NSZZ "Solidarność" w Gdańsku. SO "Klan" 24.08.1982 przemianowano na "Związek". Stanisław Jarosz, przewodniczący Zarządu KZ Portu Gdańsk, figuruje w meldunku KW MO Gdańsk z nasłuchu RWE z 20.08.1982 jako jeden z członków Regionalnej Komisji Koordynacyjnej NSZZ "Solidarność" Region Gdańsk, który podpisał "Oświadczenie" z 31.07.1982. Zatrzymany i aresztowany 30.08.1982. Ww. był figurantem SOR krypt. "Docent" nr rej. Gd 44975. 30.08.1981 jako przewodniczący KZ "Solidarność" Portu Gdańskiego uczestniczył w uroczystościach na Westerplatte z okazji 42 rocznicy wybuchu wojny. IPN Gd 003/166 t. 1, 6, 11, 16, 17, 20, 24, 26 (185/IV)
Sprawa Obiektowa [SO] Sprawa dotycząca założeń taktyki działań w stosunku do NSZZ "Solidarność" na terenie woj. gdańskiego w zakresie tworzenia nowych struktur związkowych. Jarosz Stanisław figuruje w charakterystyce działań operacyjnych KWMO w Gdańsku z 17.05.1982 w stosunku do byłego aktywu NSZZ "Solidarność" jako przewidziany do internowania i poszukiwany. IPN Gd 003/176 (IV-200)
Akta kontrolne śledztwa Akta śledztwa wszczętego 29.06.1982 przeciwko podejrzanym o "niezaprzestanie działalności związkowej poprzez działanie w Regionalnej Komisji Koordynacyjnej NSZZ "Solidarność" Gdańsk, która to redagowała, drukowała, kolportowała ulotki i apele mogące wywołać niepokój publiczny oraz nawoływała do strajków i akcji protestacyjnych". Stanisław Jarosz był jednym z członków Regionalnej Komisji Koordynacyjnej NSZZ "Solidarność", podpisywał ulotki i apele sygnowane przez w/w grupę. Śledztwo wszczęte 29.06.1982 nie objęło Stanisława Jarosza, gdyż przeciwko w/w toczyło się już odrębne postępowanie. Materiały złożono do archiwum 28.01.1986 pod sygn. 8600/III. IPN Gd 013/377 t. 1 (8600/III)
Akta kontrolne śledztwa Akta w sprawie kolportowania nielegalnych wydawnictw i ulotek. 15.10.1985 przeszukano mieszkanie Stanisława Jarosza, ponieważ "w posiadaniu w/w mogły znajdować się przedmioty stanowiące dowód w sprawie 4 Ds-111/84". W materiałach znajduje się "Protokół komisyjnego niszczenia przedmiotów zabezpieczonych w sprawie 67/84" podczas przeszukania mieszkania Stanisława Jarosza. IPN Gd 013/110 t. 6, 7, 9, 11 (8517/III)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Zarejestrowany 06.08.1985 pod nr 51512 przez Inspektorat 2 WUSW w Gdańsku do SOR krypt. "Gniazdo" nr rej. 48147 prowadzonej od 23.12.1983 do 04.07.1989 przez Inspektorat 2 WUSW w Gdańsku na członków Regionalnej Komisji Koordynacyjnej NSZZ "Solidarność" Region Gdańsk. 10.02.1989 przerejestrowany do SOR krypt. "Serwis" nr rej. 37161 prowadzonej przez Inspektorat 2 WUSW w Gdańsku. Materiały dotyczące SOR krypt. "Gniazdo" złożone do archiwum 4.07.1989 pod sygn. 19806/II zniszczono za protokołem brakowania nr 7/89. Materiały dotyczące SOR krypt. "Serwis" zniszczono. Materiałów archiwalnych brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych i ZSKO.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Akta sprawy założonej w związku z ukazywaniem się nielegalnego pisma pt. "Homek" oraz ulotek sygnowanych przez Ruch Społeczeństwa Alternatywnego. Stanisław Jarosz działacz "Solidarności" w Porcie Gdańskim oraz działacz gdańskiej Regionalnej Komisji Koordynacyjnej "Solidarność" figuruje w informacji zamieszczonej w nr 6 pisma "Homek" z 20.11.1983 na temat rozprawy toczącej się m.in. przeciwko ww. od 4 do 31.10.1983 przed Sądem Marynarki Wojennej w Gdyni. Ww. został skazany na karę 4 lat i 9 miesięcy pozbawienia wolności. IPN Gd 0027/3842 t. 1 (19960/II)
Akta administracyjne Materiały dotyczące czynności sprawdzających przeprowadzonych przez Wydz. Śledczy WUSW w Gdańsku w 1986. W materiałach znajduje się informacja o podjętych przez Wydz. Śledczy WUSW w Gdańsku czynnościach zmierzających do wyjaśnienia dla kogo miała być przeznaczona paczka z RFN zawierająca urządzenie poligraficzne-drukarkę komputerową, która 28.11.1986 trafiła do jednej z pracownic Aresztu Śledczego w Gdańsku. W związku z podobieństwem imienia i nazwiska ustalono, że paczka prawdopodobnie miała trafić do Stanisława Jarosza, b. przewodniczącego KZ NSZZ "Solidarność" i komitetu strajkowego w Zarządzie Portu Gdańsk, członka Regionalnej Komisji Koordynacyjnej Regionu Gdańskiego. IPN Gd 0046/520 t. 9 (1128/9)
Osoba Zabezpieczona [OZ] Stanisław Jarosz zarejestrowany w kategorii O[soby] Z[abezpieczonej] przez Insp. 2 WUSW w Gdańsku. 7.11.1989 sprawę przejął do prowadzenia Wydz. Studiów i Analiz WUSW w Gdańsku. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Akta paszportowe W materiałach znajduje się postanowienie Sądu Najwyższego w Warszawie z 05.12.1983 dot. zażalenia, które wniósł w/w na postanowienie Sądu Marynarki Wojennej w Gdyni z 31.10.1983 skazujące w/w za zorganizowanie nielegalnego strajku w Zarządzie Portu w Gdańsku w dn. 14-19.12.1982. Wyjazdy w/w konsultowano z Inspektoratem 2 WUSW Gdańsk m. in. 24.10.1984, 16.03.1987. Wydz. III "A"/ Wydz. V KW MO Gdańsk zapoznał się z aktami 23.08.1980, 10.09.1981, 21.01.1982. EAGD 82772 (EA 344789)
.