Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Anna Elżbieta
Nazwisko: Malich
Nazwisko rodowe: Malich
Miejsce urodzenia: Wyry
Data urodzenia: 14-09-1948
Imię ojca: Józef
Imię matki: Marta
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Ciernie” została zarejestrowana w ewidencji operacyjnej 17.06.1982 pod numerem KA-50037 i była prowadzona przez Wydział V-1 KWMO/WUSW Katowice, a od 09.03.1984 przez Grupę III RUSW Tychy. Sprawa założona na podstawie informacji dotyczącej istnienia na terenie Tychów „nieformalnej grupy” złożonej z „byłych aktywnych działaczy” NSZZ „Solidarność” i pracowników biuletynu informacyjnego „Ciernie”. Celem sprawdzenia było „ujawnienie i szczegółowe rozpoznanie” członków grupy, „ustalenie i rozpracowanie systemu łączności, punktów kontaktowych, miejsc spotkań” oraz „rozpoznanie powiązań” z innymi organizacjami na terenie woj. katowickiego. W toku sprawy ustalono, że członkowie grupy zbierali informacje o represjach w stosunku do byłych działaczy „Solidarności” (np. zwolnienia z pracy), brali udział w druku „nielegalnych wydawnictw propagandowych” oraz „różnego rodzaju ulotek o treści antypaństwowej”. Anna Malich, która aktywnie zaangażowała się w działalność grupy, została zarejestrowana do SOS „Ciernie” w dn. 06.09.1982 pod numerem KA-50037. W trakcie prowadzenia sprawy ustalono, że m.in. brała udział w drukowaniu „nielegalnych ulotek”, była inicjatorką złożenia pod krzyżem przy KWK „Wujek” oraz przy „kapliczce obok domu towarowego w Tychach” pamiątkowych wieńców w związku z rocznicą podpisania porozumień w Gdańsku, a także współredagowała dokument do kurii katowickiej dotyczący warunków jakie panują w ZK w Strzelcach Opolskich, gdzie przebywali internowani. SOS „Ciernie” zakończono 02.09.1986 z powodu zaprzestania „wrogiej działalności”. W dniu 24.11.1986 materiały sprawy zostały zarchiwizowane w Wydziale „C” WUSW Katowice pod sygn. 42099/II. IPN Ka 048/262 (42099/II).
Kwestionariusz Ewidencyjny (KE) krypt. „Eskulap” został zarejestrowany w ewidencji operacyjnej 12.02.1982 pod numerem KA-48417. Sprawa była prowadzona przez Grupę Operacyjną w Tychach Wydziału III KWMO Katowice, a następnie przez Grupę III KMMO/RUSW Tychy. Kwestionariusz założono w celu „bieżącej kontroli” działalności i kontaktów byłego „aktywnego działacza” NSZZ „Solidarność” z terenu Tychów. Anna Malich występuje w materiałach sprawy z uwagi na kontakty z figurantem KE „Eskulap” utrzymywane w ramach prowadzonej działalności konspiracyjnej. Sprawę zakończono w dn. 30.11.1989 z powodu zmiany sytuacji społeczno-politycznej w kraju i zarchiwizowano pod sygn. 39612/II. Akta IPN Ka 230/7438 odzyskano z materiałów przeznaczonych przez SB do zniszczenia. IPN Ka 043/574 (39612/II), IPN Ka 230/7438 t. 2 (39612/II).
Materiały administracyjne Biura „C” MSW z roku 1984 zawierające „Informator o delegatach na I Krajowy Zjazd NSZZ Solidarność, wrzesień-październik 1981”. Informator ma układ regionalny, znajdują się w nim opracowania dotyczące delegatów na Zjazd NSZZ „Solidarność” w tym Anny Malich - delegatki z Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, pełniącej funkcję wiceprzewodniczącej Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Tychach oraz członka Komisji Rewizyjnej Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. IPN Sz 0012/260 t. 2 (1027/IV).
.