Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 05-12-2023 15:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jerzy Kazimierz
Nazwisko: Łuczak
Miejsce urodzenia: Pabianice
Data urodzenia: 11-11-1943
Imię ojca: Bronisław
Imię matki: Leokadia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Choroba”, nr rej. 43964, prowadzona w okresie 28.08.1980 - 19.01.1981 przez Wydział III „A” KW MO w Łodzi w związku ze strajkiem w dniach 28-31.08.1980 w Pabianickiej Fabryce Żarówek „Polam”. Po powstaniu NSZZ „Solidarność” Jerzy Łuczak został przewodniczącym Komisji Zakładowej związku. Sprawę zakończono ze względu na „ustabilizowanie się sytuacji w zakładzie oraz usunięcie zagrożenia”. Materiały złożono 30.01.1981 w archiwum pod sygn. 05636/II, a nast. zniszczono w roku 1989 za protokołem brakowania nr 959/89 poz. 28. Materiały o sygn. 05636/II zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych oraz akt o sygn. IPN Ld pf 88/1 t. 1 (2889/XA).
Materiały administracyjne zawierające kopie meldunków Wydziału III „A”/Wydziału V KW MO/WUSW w Łodzi w systemie ESEZO za rok 1981 i 1983. Jerzy Łuczak wymieniony został w meldunku z 19.01.1981 jako przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Pabianickiej Fabryce Żarówek „Polam” oraz w meldunku z 11.10.1983 jako jedna z osób utrzymujących kontakty z działaczem podziemnej „Solidarności” w Pabianicach Henrykiem Marczakiem. IPN Ld pf 88/1 t. 1 (2889/XA), IPN Ld pf 88/3 t. 2 (2891/XA).
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Drukarnia”, nr rej. 46898, prowadzona od 09.02.1983 przez Wydział III KW MO/WUSW w Łodzi, nast. od 10.12.1985 przez Referat III RUSW w Pabianicach przeciwko grupie działaczy opozycyjnych w Pabianicach, w tym Jerzemu Łuczakowi, zaangażowanych w „działalność antysocjalistyczną”, m.in. druk i kolportaż wydawnictw niezależnych. Materiały zniszczono bez archiwizacji 25.10.1989 w Wydziale „C” WUSW w Łodzi. Materiały sprawy zniszczono bez archiwizacji. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych oraz akt o sygn. IPN Ld 0050/76 t. 3 (31/2/91).
Akta kontrole śledztwa nr RSD 10/83 prowadzonego w okresie 25.08.1983 - 18.10.1983 przez Wydział Śledczy WUSW w Łodzi przeciwko innym osobom, podejrzanym o „działanie zmierzające do wywołania niepokojów publicznych i rozruchów poprzez kolportowanie bezdebitowych wydawnictw”. Jerzy Łuczak występuje w materiałach jako osoba, z którą jeden z podejrzanych utrzymuje stałe kontakty. IPN Ld 15/294 (1369/III).
Materiały operacyjne Wydziału Śledczego KW MO/WUSW w Łodzi dotyczące osób z województwa łódzkiego, które skorzystały w latach 1983-1985 z aktu łaski oraz amnestii. Jerzy Łuczak 20.09.1983 złożył oświadczenie, w którym przyznawał się do kolportażu w okresie od lutego do czerwca 1983 w Pabianickiej Fabryce Żarówek „Polam” oraz na terenie Pabianic podziemnych pism „Solidarność Walcząca” i „Wolna Solidarność” oraz znaczków „Solidarni z Tobą”, związanych z pielgrzymką papieża Jana Pawła II do Polski. Informacje na ten temat znalazły się również w oświadczeniu innej osoby korzystającej z amnestii. IPN Ld pf 86/27 t. 3 (1399/III).
Materiały administracyjne zawierające meldunki dzienne WUSW w Łodzi przesyłane do MSW, dotyczące sytuacji polityczno-operacyjnej na terenie województwa łódzkiego w okresie 01.09.1985 - 31.10.1985. W meldunku nr 231/85 z 13.09.1985 odnotowano, że Jerzy Łuczak znajduje się w gronie działaczy NSZZ „Solidarność” z Pabianic zamierzających wziąć udział w zbliżającej się Pielgrzymce Ludzi Pracy na Jasną Górę. IPN Ld pf 13/440 t. 5 (2921/XA).
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Czas”, nr rej. 52747, prowadzona w okresie 25.03.1986 - 06.05.1986 przez Referat V RUSW w Pabianicach w związku z petycjami pracowników Pabianickiej Fabryki Żarówek „Polam” w Pabianicach, żądających większych podwyżek wynagrodzeń niż proponowane przez dyrekcję zakładu. Jerzego Łuczaka uznano za jednego z organizatorów akcji i uczestnika zbierania podpisów. Z inspiracji SB dyrekcja „Polamu” przeprowadziła z nim „rozmowę ostrzegawczą”. Sprawę zakończono po „ustaleniu inspiratorów działań i ich ukaraniu”, a jej akta zarchiwizowano pod sygn. 6772/II.. IPN Ld 014/414 (6772/II), IPN Ld 047/658/J (6772/2) mikrofilm.
Materiały administracyjne zawierające meldunki dzienne WUSW w Łodzi za okres marzec-kwiecień 1986 dot. sytuacji polityczno-operacyjnej na terenie województwa łódzkiego, przesyłane do MSW. W meldunku nr 87/86 z 13.04.1986 odnotowano, że Jerzy Łuczak był autorem petycji z żądaniem podwyżek płac, podpisanej przez 610 pracowników Pabianickiej Fabryki Żarówek „Polam”. Dyrektor przedsiębiorstwa zagroził J. Łuczakowi konsekwencjami karnymi i dyscyplinarnymi w przypadku „podjęcia w przyszłości podobnych prób wywołania niepokoju społecznego”. IPN Ld pf 13/441 t. 2 (2922/XA).
Analizy prawne spraw prowadzonych przez komórki organizacyjne SB WUSW w Łodzi, dokonywane w roku 1988 przez Wydział Śledczy pod kątem możliwości wszczęcia postępowania przygotowawczego. Analiza nr 46/88 z 06.06.1988 dotyczy materiałów Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Drukarnia”, prowadzonej przez Referat III RUSW w Pabianicach przeciwko grupie działaczy opozycyjnych w Pabianicach, w tym Jerzemu Łuczakowi. IPN Ld 0050/76 t. 3 (31/2/91).
W teczce pracy tajnego współpracownika (TW) ps. „Krych”, nr rej. 48689, prowadzonej przez Wydz. III WUSW w Łodzi znajdują się doniesienia z lat 1984-1985 dot. Jerzego Łuczaka. IPN Ld 0040/2776 (43807/I).
W teczce personalnej tajnego współpracownika (TW) ps. „Muzyka”, nr rej. 48648, prowadzonej przez Ref. V RUSW w Pabianicach znajduje się informacja sporządzona przez SB dot. Jerzego Łuczaka. W teczce pracy znajdują się doniesienia z lat 1984-1987 dot. J. Łuczaka. IPN Ld 0040/1490 t. 1-2 (45912/I), IPN Ld 0046/1348/J (45912/1) mikrofilm.
W teczce personalnej tajnego współpracownika (TW) ps. „Włodek”, nr rej. 52176, prowadzonej przez Ref. III RUSW w Pabianicach znajdują się informacje z lat 1984-1987 sporządzone przez SB dot. Jerzego Łuczaka. IPN Ld 00247/1/K (45949/I), IPN Ld 00250/1/J (45949/1) mikrofilm.
W teczce pracy tajnego współpracownika (TW) ps. „Ala”, nr rej. 49652, prowadzonej przez Wydz. III WUSW w Łodzi znajduje się doniesienie z 21.02.1986 dot. Jerzego Łuczaka. IPN Ld 00247/3 t. 2 (46263/I).
W teczce pracy kontaktu operacyjnego (KO) ps. „Teresa”/ tajnego współpracownika (TW) ps. „Róża”, nr rej. 48256, prowadzonej przez Ref. V RUSW w Pabianicach znajdują się doniesienia z lat 1986-1987 dot. Jerzego Łuczaka. IPN Ld 0040/1491 t. 2 (45913/I).
W teczce pracy tajnego współpracownika (TW) ps. „Józek”, nr rej. 52413, prowadzonej przez Ref. VI RUSW w Pabianicach znajdują się doniesienia z roku 1987 dot. Jerzego Łuczaka. IPN Ld 0040/2240 t. 2 (46710/I).
W aktach paszportowych Jerzego Łuczaka znajduje się informacja o wniesieniu w stosunku do niego, na wniosek Wydziału III KW MO w Łodzi, zastrzeżenia wyjazdów zagranicznych nr Z-390/83 na okres od 05.04.1983 do 05.04.1985. Zdaniem SB J. Łuczak „podczas wyjazdu za granicę zamierza wywieźć ze sobą materiały dotyczące działalności podziemia w kraju oraz nosi się z zamiarem pozostania za granicą na stałe”. 30.04.1985 zastrzeżenie zostało przedłużone do 30.04.1987. Na wniosek RUSW w Pabianicach 12.05.1987 wniesione zostało zastrzeżenie o nr. Z-422/87 na okres kolejnych 2 lat. W uzasadnieniu podano, że J. Łuczak „jest jednym z przywódców pabianickich struktur podziemnych, organizatorem spotkań działaczy opozycji, wrogich akcji, malowania, plakatowania i ulotkowania miasta. Przebywając za granicą może nawiązać kontakt z emigracyjną »Solidarnością« oraz służyć jako łącznik między nią a polskim podziemiem politycznym”. IPN Ld 533/143953 (EALD 143953).
.