Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-01-2024 11:18

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Henryk Marian
Nazwisko: Falkowski
Miejsce urodzenia: Wałbrzych
Data urodzenia: 21-04-1951
Imię ojca: Henryk
Imię matki: Maria


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta internowania Internowany w ramach Akcji "Jodła" prowadzonej na terenie Torunia w zw. z tym, że "po wprowadzeniu stanu wojennego negował jego zasadność. Szczególnie agresywną postawę, która miała negatywy wpływ na inne osoby z PZUO >Warma< przejawiał w maju br.". W zw. z powyższym umieszczony w OO w Strzebielinku. W aktach: decyzja o internowaniu w/w nr 264/82-OEA z dn. 12.05.1982 i decyzja o uchyleniu internowania nr 264/82-OEA/196 z 24.07.1982. IPN By 082/1 t. 2 (54/III)
Akta internowanego Akta Henryka Falkowskiego, który na mocy decyzji nr 264/82-OEA wydanej 12.05.1982 przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Toruniu został internowany w Ośrodku Odosobnienia w Strzebielinku. Na mocy decyzji nr 264/82-OEA/196 Komendanta Wojewódzkiego MO w Toruniu z 24.07.1982 internowanie zostało uchylone. Tego samego dnia Henryk Falkowski został zwolniony z OO. w Strzebielinku. IPN Gd 159/219, IPN By 076/321.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawa prowadzona w związku z podejrzeniem "o utworzenie komórki KPN-u na terenie zakładu pracy" [Pomorskie Zakłady Urządzeń Okrętowych "Warma" w Grudziądzu]. Henryk Falkowski został zarejestrowany do sprawy 24.05.1982 pod nr rej. 8040 jako główny figurant. 26.05.1982 SOS przemianowano na SOR. W wyniku kontroli operacyjnej nie potwierdzono ww. faktu i zakończono sprawę. Materiały złożono do archiwum pod sygn. II-893 i zniszczono 02.02.1990. Materiałów o sygn. II-893 brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Kwestionariusz Ewidencyjny założony w celu kontroli operacyjnej Henryka Falkowskiego, figuranta zakończonej SOR "Znaczek", osoby która od 1976 r. brała "czynny udział w działalności antysocjalistycznej", aktywnego działacza b. NSZZ "Solidarność" internowanego w okresie 12.05.-24.07.1982. Kwestionariusz zakończono po przeprowadzeniu 30.01.1984 rozmowy ostrzegawczej i nie stwierdzeniu od 08.1983 "wrogiej działalności" ww. Materiały złożono do archiwum i skomasowano pod sygn. 1139/II. Ww. inwigilowany przez TW ps. "Marek", TW ps. "Szkrab", TW ps. "Kuzyn", TW ps. "Jędrek" nr rej. 9163. IPN By 081/605 t. 1 (1139/II)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Akta sprawy założonej w celu potwierdzenia faktu zbierania przez Henryka Falkowskiego podpisów pod petycją w sprawie uwolnienia więzionych za przekonania oraz ustanowienia statusu więźnia politycznego. Sprawę zakończono po odstąpieniu Henryka Falkowskiego od akcji i rezygnacji z wysłania petycji do Sejmu PRL oraz Episkopatu. Materiały złożono do archiwum i skomasowano pod sygn. 1139/II). Ww. inwigilowany przez TW ps. "Jędrek" nr rej. 9163. IPN By 081/605 t. 2 (1139/II)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Akta sprawy dotyczącej pracownika Pomorskich Zakładów Urządzeń Okrętowych "Warma" Henryka Falkowskiego b. działacza NSZZ "Solidarność", który podjął działania "mające na celu rozpoznanie możliwości zawiązania grupy inicjatywnej do powołania nowych struktur związkowych stojących w opozycji do aktualnie działających w zakładzie". W związku z powyższym Służba Bezpieczeństwa zamierzała "w toku dalszych czynności (...) poprzez źródło ograniczyć wpływ figuranta na omawiane środowisko oraz zainspirować go do zaniechania wrogiej działalności". Sprawę zakończono po odłożeniu przez ww. planów powołania struktur związkowych w wyniku niemożności zgromadzenia "odpowiedniej liczby osób do utworzenia Komitetu Założycielskiego". Akta sprawy złożono do archiwum pod sygn. 2148/II i zniszczono 02.02.1990. Zachował się mikrofilm o sygn. 2148/2 wykonany 18.08.1988. Ww. inwigilowany przez TW ps. "Jędrek" nr rej. 9163. IPN By 0104/259 (2148/2)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Materiały sprawy założonej w celu ustalenia grupy osób dążących do odtworzenia w Pomorskich Zakładach Urządzeń Okrętowych "Warma" w Grudziądzu struktur "Solidarności". Po złożeniu do Sądu Wojewódzkiego w Toruniu wniosku o rejestrację NSZZ "Solidarność" przy PZUO "Warma", 27.10.1988 SOS przekwalifikowano na SOR. Henryk Falkowski został zarejestrowany jako figurant do SOR 22.11.1988 pod nr 16888. Ww. figuruje na "wykazie osób mających związek ze sprawą". Sprawę zakończono na wniosek Dep. V MSW, który zalecił prowadzenie kontroli struktur związkowych w ramach odrębnej sprawy obiektowej. Materiały złożono do archiwum pod sygn. 2419/II i zniszczono 02.02.1990. Zachował się mikrofilm o sygn. 2419/2 wykonany 25.10.1989. IPN By 0104/327 (2419/2)
.