Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 29-04-2024 09:15

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jan Włodzimierz
Nazwisko: Jurkiewicz
Miejsce urodzenia: Gliwice
Data urodzenia: 30-03-1957
Imię ojca: Adam
Imię matki: Regina


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa [SO] Sprawa Obiektowa „Związek”, została założona w dn. 2.12.1980 w związku z utworzeniem na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Celem sprawy była „operacyjna kontrola” działalności NZS, „eliminowanie ze składu zrzeszenia osób znanych z działalności i postaw antysocjalistycznych” oraz ujawnianie „wszelkich zagrożeń związanych z ewentualną szkodliwą bądź wrogą działalnością zrzeszenia”. Sprawę zakończono w dn. 5.04.1983. Ww. występuje w aktach sprawy. IPN Ka 030/178 (437/IV)
Akta internowania Zatrzymany wraz z grupą studentów Uniwersytetu Śląskiego w dn. 14.12.1981 podczas strajku protestacyjnego na terenie Huty „Baildon” w Katowicach. Internowany na podstawie decyzji nr III-103 z dn. 18.12.1981. Zwolniony w dn. 12.07.1982. W dn. 25.01.1983 akta przekazano do archiwum. IPN Ka 043/738 (39794/II)
Akta internowanego Dokumenty wytworzone w związku z internowaniem ww. (zatrzymany w dn. 14.12.1981), który od 18.12.1981 przebywał w Ośrodku Odosobnienia w Zabrzu-Zaborzu, a od 19.03.1982 w Ośrodku Odosobnienia w Uhercach. IPN Rz 57/306 (3/82), IPN Ka 41/157 (13/81)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Współorganizator i aktywny działacz NZS Uniwersytetu Śl. w Katowicach, do dn. 13.12.1981 wiceprzewodniczący Komitetu Uczelnianego. Po wprowadzeniu stanu wojennego, za udział w strajku protestacyjnym na terenie Huty „Baildon”, został zatrzymany, a następnie internowany. Po zwolnieniu „ze względu na uzasadnione przypuszczenie, iż w określonych sytuacjach może on inspirować środowisko do podejmowania negatywnych inicjatyw politycznych” został objęty kontrolą operacyjną w ramach KE. Celem kwestionariusza było wyjaśnienie motywów działalności, kontrola aktualnej postawy „figuranta”, charakteru utrzymywanych kontaktów oraz uzyskanie materiałów kompromitujących i obciążających. W związku z „destrukcyjnym oddziaływaniem na środowisko akademickie”, w dn. 29.04.1983 z ww. przeprowadzono rozmowę ostrzegawczą. W dn. 18.05.1983 zatrzymany podczas przewożenia Biuletynu NZS „Wyzwolenie”, przesłuchany w charakterze świadka. W dn. 26.05.1983 KE przekwalifikowano na SOR. IPN Ka 048/1068 (40744/II)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Celem rozpracowania było ustalenia czy ww. uczestniczył w druku i kolportażu biuletynów NZS oraz ulotek inspirujących do podejmowania akcji protestacyjnych na terenie Uniwersytetu Śląskiego, a także udokumentowanie „wrogiej działalności” pod kątem procesowym. Działania operacyjno-śledcze doprowadziły do rozpoznania kontaktów ww. i roli, jaką odgrywał w wydawaniu biuletynu NZS (redagowanie tekstów i kolportaż w środowisku akademickim). W dn. 6.10.1983 korzystając z ustawy o amnestii ww. złożył wyjaśnienia dotyczące „przestępczej działalności” i przyznał się do redagowania tekstów w „nielegalnym wydawnictwie” NZS „Wyzwolenie”, nie ujawniając osób z nim współpracujących. Rozpracowanie zakończono w dn. 26.01.1984 z powodu umorzenia na mocy amnestii. W dn. 12.03.1984, akta przekazano do archiwum. IPN Ka 048/1068 (40744/II)
Akta paszportowe W aktach znajduje się zastrzeżenie wyjazdu za granicę do wszystkich krajów świata, w okresie od dn. 18.08.1982 do odwołania. Zastrzeżenie zostało wydane na wniosek Wydziału III KWMO Katowice. W uzasadnieniu podano, że ww. jest aktywistą NZS Uniwersytetu Śląskiego, współorganizatorem „szeregu negatywnych inicjatyw politycznych” i „uczestniczył w strajku protestacyjnym na Hucie Baildon”. Zastrzeżenie zostało zarejestrowane do nr KA-50576 w dn. 25.10.1982, a anulowane w dn. 2.08.1985. IPN Ka 182/102761 (EAGL 102761)
Akta kontrolno-śledcze Akta śledztwa (sygn. akt II Ds. 103/83/S), w sprawie rozpowszechniania i kolportowania na terenie woj. katowickiego, wydawnictw bezdebitowych, zawierających fałszywe wiadomości. W dn. 31.07.1984 śledztwo zostało umorzone na mocy ustawy amnestyjnej. IPN Ka 029/804 t. 1, 6, 8, 9 (9464/III)
Akta prokuratorskie Akta śledztwa w sprawie sporządzania i kolportażu na terenie woj. katowickiego nielegalnych pism i ulotek. W dn. 31.07.1984 Prokuratura Wojewódzka w Katowicach umorzyła śledztwo na zasadzie ustawy z dn. 21.07.1984 o amnestii. Ww. występuje w aktach w związku z śledztwem II Ds. 64/83/S, wszczętym w dn. 20.05.1983 przez prokuratora wojewódzkiego po rozpoznaniu sprawy RSD 24/83 dotyczącej „przewiezienia w celu rozpowszechnienia 894 szt. nielegalnego pisma NZS, Wyzwolenie” (o przestępstwo z art. 273 par. 2 kk). IPN Ka 243/1 t. 1, 6, 8 (II Ds. 103/83/S)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] SOR „Kolporter” został założony „na fakt” kolportażu ulotek na terenie Uniwersytetu Śląskiego. Celem rozpracowania było ustalenie kolporterów, miejsca produkcji ulotek oraz „procesowe udokumentowanie wrogiej działalności politycznej”. SOR zakończono w dn. 30.06.1987, ponieważ „w wyniku przeprowadzonych czynności operacyjnych w sprawie zneutralizowano wrogą działalność polityczną”. Ww. figuruje w aktach sprawy. IPN Ka 048/434 t. 1-4 (42455/II), IPN Ka 0169/240 j. 1-2 (42455/2)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawę założonej w związku ze zbieraniem przez jednego ze studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego Katowicach w lutym 1985 r. podpisów pod petycją żądającą uwolnienia Andrzeja Gwiazdy. W dn. 26.11.1987 przekwalifikowano na SOR. IPN Ka 048/519 t. 1-3 (43340/II), IPN Ka 0169/1160 j. 1-2 (43340/2)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] SOR „Akademik” został założony w związku z ujawnieniem na terenie Domu Studenta nr 2 Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ulotek o treści „antypaństwowej”, sygnowanych przez Ruch Oporu Narodowego „Górny Śląsk”. Celem rozpracowania było ustalenie autorów i kolporterów ulotek. Ww. występuje w aktach sprawy w związku z omówieniem SOR „Enzetesiak”. IPN Ka 048/1990 t. 1-2 (41400/II)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] KE „Strajkujący” został założony w celu kontroli postawy i zachowania jednego z aktywnych działaczy NZS Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Kwestionariusz był prowadzony przez Wydział III-1 KWMO/WUSW Katowice, następnie przez Referat III MUSW Bytom, a od dn. 5.10.1985 przez MUSW Bytom. W dn. 27.08.1986 KE został przekazany do Sekcji V MUSW Zabrze i zarejestrowany do numeru 62363. W dn. 5.01.1988 sprawę przejęła Grupa V MUSW Piekary Śląskie, a w lutym 1988 ponownie Sekcja V MUSW Zabrze. Ww. występuje w aktach KE „Strajkujący” w związku z kontaktami z głównym figurantem sprawy. IPN Ka 0169/603 j. 1-2 (mf 39784/2)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Sprawę założono na podstawie informacji TW „Marek” dot. grupy studentów WNS Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, która prowadziła „destrukcyjną i negatywną działalność polityczną”. Celem sprawdzenia było ujawnienie źródeł pochodzenia „nielegalnych” wydawnictw, ulotek, metod i form kolportowania oraz dokumentowanie wrogiej działalności poznanie działalności i charakteru nielegalnych wydawnictw. Ww. występuje w aktach SOS „ Syndrom”. IPN Ka 048/365 (42204/II)
Sprawa Obiektowa Materiały związane z „zabezpieczeniem” pielgrzymki papieża Jana Pawła II na terenie. woj. katowickiego (meldunki, plany działań operacyjnych, spisy osób wytypowanych do rozmów profilaktyczno-ostrzegawczych). Ww. występuje w aktach. IPN Ka 030/177 t. 6 (436/IV)
Akta operacyjne Meldunki Wydziału III WUSW w Katowicach przesłane do Wydziału III Departamentu III MSW dotyczące środowiska akademickiego (Uniwersytet Śląski). Ww. występuje w meldunkach dotyczących SOS kryptonim „Syndrom”, której był figurantem. IPN BU 01232/49
.