Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 05-12-2023 15:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Wojciech
Nazwisko: Piwowarczyk
Miejsce urodzenia: Kamienica
Data urodzenia: 18-01-1902
Imię ojca: Wojciech
Imię matki: Joanna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Ksiądz Wojciech Piwowarczyk wraz z innymi osobami był rozpracowywany w ramach Sprawy Agencyjnego Rozpracowania krypt. "Spiskowcy" przez Wydział V WUBP w Kielcach. Sprawę założono 17.12.1949 na podstawie doniesień agenturalnych o wykładach i spotkaniach ks. Piwowarczyka z młodzieżą szkół średnich, w tym ministrantami parafii Chrystusa Króla w Kielcach, na których ks. Piwowarczyk przedstawiał zagadnienia społeczne i polityczne - zdaniem UB niezgodne z wykładnią marksistowską. Ks. Piwowarczyk miał mówić między innymi: "polityka wzorowania się na ZSRR przez rząd polski doprowadzi Polskę do zacofania". Prowadził wykłady dla młodzieży, objaśniające czym jest filozofia marksistowska. W związku z tym UB podejrzewało, iż w kole ministrantów była prowadzona "wroga działalność". W obawie przed represjami ze stronty władz, wykłady i spotkania przerwano w początkach 1950. We wrześniu 1950 UB przeprowadziło w mieszkaniach niektórych ministrantów rewizje i zatrzymania. Sprawę zakończono po zwolnieniu zatrzymanych 26 stycznia 1951. Akta o sygn. IPN Ki 013/4334 (6652/III). Materiały sprawy częściowo zdekompletowane.
Teczka Ewidencji Operacyjnej na Księdza (TEOK) nr 14262. Ks. Wojciech Piwowarczyk został zarejestrowany 21.11.1963 przez Wydział IV KWMO w Kielcach. Rozpracowywany jako aktywny przeciwnik ustroju PRL. W materiałach EOK 6/63 określany przez SB jako :"Skrajny wróg obecnej rzeczywistości w PRL. Oddziałuje wrogo ideologicznie na inteligencję". W 1966 roku Wydział d/s Wyznań wdrożył przeciwko ks. Piwowarczykowi postępowanie w sprawie "szkodliwej dla państwa działalności". Odnotowywano każdorazowo brak udziału w wyborach. Informacje na temat działalności ks. Piwowarczyka zbierano za pośrednictwem licznej agentury, zarówno ze środowisk kościelnych, jak i świeckich. Prowadzenie TEOK zakończono w roku 1989. Materiały TEOK zniszczono w lutym 1990 w jednostce operacyjnej WUSW w Kielcach. Akta TEOK nr rej. 14262 nie zachowały się. Wpis na podstawie karty EOK 6/63 i załączników do karty EOK 6/63.
Ks. Wojciech Piwowarczyk był kontrolowany operacyjnie w ramach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. "Dar" nr rej. KI 21612. SOS krypt. "Dar" została założona na powołany przez biskupa Stanisława Szymeckiego "Biskupi Komitet Pomocy Potrzebującym" i prowadzona w okresie 09.11.1982-07.06.1988 przez Wydział IV KWMO/WUSW w Kielcach. Ksiądz Piwowarczyk brał czynny udział w pracach Komitetu ze strony kościelnej. Celem Komitetu było niesienie pomocy rodzinom internowanych oraz osobom zwalnianym z ośrodków odosobnienia. Oprócz pomocy materialnej, która pochodziła z darów zagranicznych, BKPP udzielał potrzebującym pomocy prawnej, lekarskiej, duszpasterskiej oraz psychologicznej. Podczas dystrybucji darów prowadzono także kolportaż wydawnictw bezdebitowych, głównie „Biuletynu Informacyjnego Solidarności”. Dla rozpracowania BKPP włączono także aktywną i skuteczną w zwalczaniu struktur opozycyjnych agenturę WSW w Kielcach, jak np. TW "Samanta". Sprawę zakończono, a akta złożono w Archiwum Wydz. „C” WUSW w Kielcach 07.06.1988 pod sygn. 13079/II. Akta sprawy uległy zniszczeniu. Pozostał mikrofilm 13079/II. Mikrofilm o sygn. IPN Ki 025/1458 (13079/II-gr).
Jako ojciec duchowny kieleckiego Wyższego Seminarium Duchownego ks. Wojciech Piwowarczyk występuje w akta śledztwa Departamentu Śledczego MBP w sprawie prowadzonej przeciwko biskupowi Czesławowi Kaczmarkowi i innym. Ks. Biskup Ordynariusz Diecezji w Kielcach według UB „W latach 1945-1951 współorganizator antypaństwowego ośrodka dywersyjnego na terenie Kielc” został przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Warszawie w dniu 22.09.1953 skazany na 12 lat pozbawienia wolności, utratę praw publicznych i obywatelskich na 5 lat oraz przepadek mienia na rzecz Państwa. Materiały złożono do Centralnego Archiwum MBP w dniu 8.10.1953 pod sygnaturą 4885/III. Akta o sygn. IPN BU 0330/233 t. 21 (4885/III).
.