Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Józef
Nazwisko: Mróz
Miejsce urodzenia: Cerkiew
Data urodzenia: 11-02-1904
Imię ojca: Jan
Imię matki: Maria
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Rozpracowywany w ramach sprawy agencyjnego rozpracowania o krypt. "Niezani", prowadzonej przez Wydz. III WUBP we Wrocławiu, dot. przynależności do organizacji "Organ Walki z Komunizmem". Sprawę przekazano w roku 1953 do Wydz. Śledczego WUBP we Wrocławiu. IPN Wr 024/227 (521/II).
Akta śledztwa prowadzonego przez Wydz. Śledczego WUBP we Wrocławiu w latach 1953-1954 przeciwko założycielowi "nielegalnej organizacji >Organ Walki z Komunizmem<". Józef Mróz występuje w sprawie jako członek ww. organizacji. IPN Wr 039/4111 (14585/III).
Akta śledztwa prowadzonego przez Wydz. Śledczy WUBP we Wrocławiu w okresie od 30.10.1953 do 29.01.1954, m.in. przeciwko Józefowi Mrozowi w związku z podejrzeniem o "przynależność do nielegalnej organizacji". Sprawę zakończono sporządzeniem dnia 29.01.1954 aktu oskarżenia i przekazaniem do Wojskowej Prokuratury Rejonowej we Wrocławiu (prowadziła sprawę pod nr. Pr II 263/53). Ww. zarzucono m.in., iż "usiłował przemocą zmienić ustrój Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w ten sposób, że wstąpił do kontrrewolucyjnej bandy pod nazwą >Organ Walki z Komunizmem< przy czym działalność jego polegała na utrzymywaniu kontaktów z hersztem tej bandy (...) i udzielaniu mu pomocy w żywności i noclegach". IPN Wr 039/2694 (13037/III).
Akta śledztwa nr 133/53 prowadzonego przez Wydz. Śledczy WUBP we Wrocławiu w roku 1953 na podstawie sprawy agencyjnego rozpracowania o krypt. "Nieznani", dot. przynależności do "bandy terrorystyczno-rabunkowej", działającej pod nazwą "Organ Walki z Komunizmem". W aktach znajduje się zezwolenie na aresztowanie Józefa Mroza z dnia 26.10.1953. IPN Wr 039/2655 (12996/III).
Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego we Wrocławiu z dnia 12.03.1954 uznany winnym m.in. tego, że „w okresie od początku września 1952 r. do dnia 29 października 1953 r. na terenie Witoszowa Dolnego, pow. Świdnica, usiłował przemocą zmienić ustrój Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej przez to, że był członkiem kontrrewolucyjnej bandy” i skazany na łączną karę 10 lat więzienia z utratą praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na okres lat 2 wraz z przepadkiem całego mienia. Na poczet orzeczonej kary więzienia zaliczono okres tymczasowego aresztowania od 29.10.1953. Postanowieniem o zastosowaniu amnestii z 10.05.1956 Sąd Wojewódzki we Wrocławiu złagodził zasądzoną ww. karę łączną do 5 lat. Dnia 17.09.1957 Sąd Wojewódzki w Opolu wydal postanowienie o zwolnieniu warunkowym Józefa Mroza dnia 29.09.1957 (IV Kow 1156/57). Z akt wynika, iż ww. karę więzienia odbywał w Więzieniach Nr 2 i 1 we Wrocławiu, w Więzieniu w Barczewie oraz Ośrodku Pracy Więźniów w Strzelcach Opolskich, skąd został zwolniony. Dnia 08.04.1993 Sąd Wojewódzki we Wrocławiu, na podstawie ustawy z 23.02.1991 o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego, uznał za nieważny wyrok Józefa Mroza z dnia 12.03.1954. IPN Wr 21/5734 (Sr 57/54), IPN Wr 400/965 (III Ko 475/92/un).
Opracowanie wewnątrzresortowe-faktologia sporządzone przez Wydz. "C” KW MO we Wrocławiu w roku 1977 dot. "reakcyjnej bandy pn. >Organ Walki z Komunizmem<" (od 1953 roku pn. "Polska Organizacja Wyzwoleńcza") oraz "podporządkowanej jej od 1952 roku reakcyjnej organizacji młodzieżowej bez określonej nazwy, działającej na terenie woj. wrocławskiego w okresie 1949/54". Józef Mróz występuje jako członek organizacji "Organ Walki z Komunizmem". IPN Wr 049/210 (F-213).
.