Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-09-2022 12:57

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Antoni
Nazwisko: Waradzyn
Miejsce urodzenia: Sromowce Niżne Nowy Targ
Data urodzenia: 28-01-1922
Imię ojca: Tomasz
Imię matki: Helena
Znany/a też jako:
Antoni Waradzyń
urodzony/a 29- 01-1922 Gronowice
Imiona rodziców: Tomasz Helena


Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta operacyjne sprawy prowadzonej w 1952 roku przez Wydz. III WUBP Wrocław i PUBP Trzebnica dot. "rozpracowania kontrrewolucyjnej organizacji >Armia Krajowa< działającej na terenie woj. wrocławskiego w latach 1949-1952". Antoni Waradzyn występuje jako członek ww. organizacji, m.in. w "Raporcie o dokonanej likwidacji nielegalnej organizacji występującej pod nazwą AK". IPN Wr 024/140 t. 1, 2, 5 (419/II).
Akta śledztwa prowadzonego przez WUBP we Wrocławiu w okresie od 15.07.1952 do 24.09.1952, w sprawie przynależności Antoniego Waradzyna do "nielegalnej organizacji". Sprawę zakończono sporządzeniem w dniu 24.09.1952 aktu oskarżenia i jego przekazaniem do Wojskowej Prokuratury Rejonowej we Wrocławiu. Ww. został oskarżony m.in. o to, że "w okresie od kwietnia 1951 r. do chwili aresztowania, tj. do dnia 14 lipca 1952 r. na terenie Kroscina [Krościna] Wielka pow. Trzebnica usiłował przemocą zmienić ustrój Państwa Polskiego przez to, że był przez okres około dwóch miesięcy dowódcą drużyny w następnie członkiem nielegalnej organizacji, występującej pod nazwą A.K. Armia Krajowa, biorąc w niej udział przez werbowanie nowych członków i utrzymywanie kontaktów z członkiem kierownictwa (...)". IPN Wr 039/1396 (11636/III).
Akta nadzoru Wojskowej Prokuratury Rejonowej we Wrocławiu nad śledztwem prowadzonym przez WUBP we Wrocławiu dot. przynależności m.in. Antoniego Waradzyna do "nielegalnej organizacji". Postanowienie o tymczasowym aresztowaniu Antoniego Waradzynia z dnia 14.07.1952 nosi znak Pr II 444/52. W dniu 11.10.1952 prokurator wojskowy zatwierdził akt oskarżenia, sporządzony przez oficera śledczego WUBP we Wrocławiu i skierował go do Wojskowego Sądu Rejonowego we Wrocławiu. IPN Wr 155/64 (Pr II 420/52).
Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego we Wrocławiu z dnia 28.10.1952 Antoni Waradzyn został uznany winnym m.in. tego, iż "w okresie od kwietnia 1951 do lipca 1951 na terenie Krościny Wielkiej pow. Trzebnica, usiłował przemocą zmienić ustrój Państwa Polskiego przez to, że będąc przez okres około 2 miesięcy przywódcą drużyny, a następnie członkiem kontrrewolucyjnej organizacji pod nazwą >Armia Krajowa< werbował do niej nowych członków oraz utrzymywał kontakt z przywódcami tejże organizacji" i skazany na łączną karę 15 lat pozbawienia wolności, utratę honorowych praw obywatelskich na 5 lat wraz z przepadkiem mienia. Na poczet orzeczonej kary zaliczono okres tymczasowego aresztowania od 15.07.1952. Postanowieniem dnia 08.12.1954 Zgromadzenie Sędziów Najwyższego Sądu Wojskowego zmieniło kwalifikację prawną zarzucanych ww. czynów, przyjmując w miejsce trzech odrębnych czynów jeden, uchyliło karę łączną, złagodziło karę zasadniczą do 10 lat więzienia, a na podstawie ustawy o amnestii z 22.11.1952 zmniejszyło ją do 6 lat i 8 miesięcy. Postanowieniem Prokuratora Wojewódzkiego z 05.05.1956 na mocy ustawy o amnestii z 05.04.1956 Antoniemu Waradzynowi złagodzono karę więzienia do 3 lat i 4 miesięcy i zarządzono jego niezwłoczne zwolnienie. Karę pozbawienia wolności obywał w Więzieniu Nr II i I we Wrocławiu, Więzieniu we Wronkach (od 08.05.1953), a od 26.05.1955 w Więzieniu w Sieradzu, skąd 05.05.1956 został zwolniony. Postanowieniem z dnia 09.06.1992 Sąd Wojewódzki we Wrocławiu, na podstawie ustawy z 23.02.1991 o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego, uznał za nieważny wyrok wobec Antoniego Waradzyna z 28.10.1952. IPN Wr 21/5239 (Sr 654/52), IPN Wr 400/509 (III Ko 659/91/un).
Akta operacyjne dot. przebywającego w więzieniu Nr II we Wrocławiu Andrzeja Waradzyna. W aktach znajduje się kopia aktu oskarżenia oraz informacja o przeniesieniu ww. z Więzienia Nr II do Więzienia Nr I we Wrocławiu w dniu 22.01.1953 wraz z kartą ewidencyjną więźnia i notatką służbową z rozmowy przeprowadzonej z Antonim Waradzynem. IPN Wr 024/205 (494/II).
Opracowanie wewnątrzresortowe-faktologia, sporządzone w Wydz. "C" KW MO Wrocław w roku 1975, dotyczące nielegalnej organizacji "Armia Krajowa", działającej na terenie woj. wrocławskiego w latach 1949-1952, której członkiem był Antoni Waradzyn. IPN Wr 049/127 (F-128).
.