Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Karol
Nazwisko: Wanatowicz
Miejsce urodzenia: Chodorów
Data urodzenia: 02-02-1921
Imię ojca: Wojciech
Imię matki: Maria
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Karol Wanatowicz występował w sprawie operacyjnej złożonej w archiwum przez Wydz. III WUdsBP we Wrocławiu w roku 1955, dotyczącej "nieleg.[alnej] org.[nizacji] Rz.P.W. [Rzeczpospolita Polska Walcząca]". Sprawa liczyła 80 teczek. Materiały o sygn. 522/II zniszczono w roku 1971. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta śledztwa prowadzonego przez Wydz. Śledczy WUBP we Wrocławiu w okresie od 16.10. do 27.12.1951 w sprawie o "przynależność do nielegalnej organizacji", w tym przeciwko Karolowi Wanatowiczowi. Sprawę zakończono sporządzeniem aktu oskarżenia i jego przekazaniem do Wojskowej Prokuratury Rejonowej we Wrocławiu. IPN Wr 039/455 (10558/III).
Akta nadzoru Wojskowej Prokuratury Rejonowej we Wrocławiu nad śledztwem prowadzonym przez WUBP we Wrocławiu dot. przynależności Karola Wanatowicza do "nielegalnej organizacji". W dniu 09.02.1952 prokurator wojskowy zatwierdził akt oskarżenia, sporządzony przez oficera śledczego WUBP we Wrocławiu i skierował go do Wojskowego Sądu Rejonowego we Wrocławiu. IPN Wr 155/301 (Pr II 362/51).
Akta sądowe. Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego we Wrocławiu z dnia 28.02.1952 Karol Wanatowicz został uznany winnym m.in. tego, że "w okresie od listopada 1950 r. do października 1951 r. na terenie gm. Kostomłoty pow. Środa Śląska, występując pod pseudonimem >Blondyn< pełnił funkcję komendanta powiatowego w kontrrewolucyjnej nielegalnej organizacji >Rzeczpospolita Polska Walcząca<, mającej na celu walkę z obecnym ustrojem, przy czym działalność jego polegała na wykonywaniu zadań organizacyjnych", i skazany na karę łączną 10 lat więzienia wraz z utratą praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na okres 4 lat i przepadek całego mienia. Na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności okresu tymczasowego aresztowania od 13.10.1951. Postanowieniem z dnia 09.05.1955 WSR we Wrocławiu, na mocy ustawy o amnestii z 22.11.1952, złagodził orzeczoną karę więzienia do 5 lat i 4 m-cy. Dnia 21.06.1955 Sąd Wojewódzki we Wrocławiu wydał Postanowienie o warunkowym zwolnieniu Karola Wanatowicza z reszty odbywania kary, wyznaczając okres próby do 13.12.1957. Ww. karę pozbawienia wolności odbywał kolejno w Więzieniu Nr 2 we Wrocławiu, Więzieniu w Sztumie (od 10.07.1952), Więzieniu Nr 2 we Wrocławiu (od 16.07.1952), Więzieniu w Strzelcach Opolskich (od 03.01.1953) oraz Więzieniu w Sztumie (od 27.03.1953), skąd został zwolniony 25.06.1955. Dnia 09.12.1991 Sąd Wojewódzki we Wrocławiu, na podstawie ustawy z 23.02.1991 o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego, uznał za nieważny wyrok wobec Karola Wanatowicza z dnia 28.02.1952. IPN Wr 21/4834 (Sr 99/52), IPN Wr 400/472 (III Ko 621/91/un).
Karol Wanatowicz występował w sprawie śledczej prowadzonej przez Wydz. Śledczy WUBP we Wrocławiu, zakończonej w 1952 roku dot. "Rz.P.W." (Rzeczpospolita Polska Walcząca). Materiały o sygn. 11301/III zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Materiały operacyjne dot. Karola Wanatowicza, członka RzPW, złożone w archiwum przez PUdsBP w Środzie Śląskiej dnia 28.11.1955, zniszczone w roku 1984. Materiały o sygn. 37895/II zniszczono za prot. brakowania Nr 42/84. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Opracowanie wewnątrzresortowe-faktologia sporządzone przez Wydz. "C" KW MO we Wrocławiu w roku 1980. Charakterystyka dotycząca "reakcyjnej nielegalnej organizacji występującej pod nazwą >Kresowiak< /do 1950 roku/, następnie >Rzeczpospolita Polska Walcząca<, działającej na terenie b. woj. wrocławskiego". Karol Wanatowicz występuje jako członek ww. organizacji. IPN Wr 049/172 (F-172).
.