Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Józef
Nazwisko: Tęcza
Miejsce urodzenia: Łukowiec
Data urodzenia: 19-03-1914
Imię ojca: Bartłomiej
Imię matki: Maria
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledztwa (nr 2374/51) wszczętego 15.10.1951 i prowadzonego przez WUBP Wrocław w sprawie Józefa Tęczy i innych osób, podejrzanych o "przynależność do nielegalnej organizacji". Sprawę zakończono sporządzeniem aktu oskarżenia i jego przesłaniem w dniu 05.12.1951 do Wojskowej Prokuratury Rejonowej we Wrocławiu. IPN Wr 039/308 (10393/III).
Akta nadzoru Wojskowej Prokuratury Rejonowej we Wrocławiu nad śledztwem prowadzonym przez WUBP we Wrocławiu dot. przynależności m.in. Józefa Tęczy do "nielegalnej organizacji". W dniu 31.01.1952 prokurator wojskowy zatwierdził akt oskarżenia, sporządzony przez oficera śledczego WUBP we Wrocławiu i skierował go do Wojskowego Sądu Rejonowego we Wrocławiu. Ww. został oskarżony o to, iż "(...) był czynnym członkiem nielegalnej organizacji >Rzeczpospolita Polska Walcząca< (Rz.P.W.) usiłującej przemocą zmienić ustrój Państwa Polskiego, w której działalność polegała na braniu udziału w zebraniach organizacyjnych i werbowaniu członków do tej organizacji". IPN Wr 155/274 (Pr II 320/51).
Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego we Wrocławiu z dnia 31.12.1951 uznany winnym czynu zarzucanego mu w akcie oskarżenia i skazany na karę 6 lat więzienia oraz utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na okres 3 lat, z zaliczeniem na poczet orzeczonej kary okresu tymczasowego aresztowania od dnia 13.10.1951. Postanowieniem z dnia 31.08.1953 WSR we Wrocławiu, na mocy ustawy o amnestii z 22.11.1952, złagodził orzeczoną karę do 4 lat więzienia, natomiast 17.02.1954 wydał Postanowienie o warunkowym zwolnieniu Józefa Tęczy. Ww. wyrok odbywał w Więzieniu Nr 2 we Wrocławiu i Ośrodku Pracy w Knurowie, skąd został zwolniony 24.02.1954. Dnia 27.08.1992 Sąd Wojewódzki we Wrocławiu na podstawie ustawy z 23.02.1991 o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego uznał za nieważny wyrok wobec Józefa Tęczy z dnia 31.12.1951. IPN Wr 21/4731 (Sr 607/51).
Józef Tęcza występował w sprawie śledczej prowadzonej przez Wydz. Śledczy WUBP Wrocław, zakończonej w 1952 roku dot. "Rz.P.W." (Rzeczpospolita Polska Walcząca). Materiały o sygn. 11301/III zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Józef Tęcza występował w sprawie operacyjnej złożonej w archiwum przez Wydz. III WUdsBP w roku 1955, dotyczącej "nieleg.[alnej] org.[nizacji] Rz.P.W. [Rzeczpospolita Polska Walcząca]". Sprawa liczyła 80 teczek. Materiały o sygn. 522/II zniszczono w roku 1971. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta sprawy operacyjnej złożonej do archiwum w roku 1955 przez DdsBP w Środzie Śl., skomasowanej następnie do sprawy nr 522/II. Brak możliwości ustalenia okresu prowadzenia i charakteru sprawy. Materiały o sygn. 37892/II zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta operacyjne o numerze rejestracyjnym 699, złożone w archiwum pod sygn. nr 4428, zmienioną w 1962 roku na 96687/II. Brak możliwości ustalenia okresu prowadzenia i charakteru sprawy oraz jednostki prowadzącej (Środa Śląska). Wg zapisów kartotecznych Józef Tęcza miał występować w ww. sprawie. Materiały o sygn. 96688/II zostały zniszczone w roku 1984. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Opracowanie wewnątrzresortowe-faktologia sporządzone przez Wydz. "C" KW MO we Wrocławiu w roku 1980. Charakterystyka dotycząca "reakcyjnej nielegalnej organizacji występującej pod nazwą >Kresowiak< /do 1950 roku/, następnie >Rzeczpospolita Polska Walcząca<, działającej na terenie b. woj. wrocławskiego". Józef Tęcza występuje jako członek ww. organizacji. IPN Wr 049/172 (F-172).
.