Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-09-2023 10:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Władysław
Nazwisko: Walos
Miejsce urodzenia: Wolska Dąbrowa
Data urodzenia: 03-11-1951
Imię ojca: Antoni
Imię matki: Anna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta kontrolne śledztwa nr RSD 22/82 prowadzonego od 12.08.1982 przez Wydział Śledczy KW MO w Płocku pod nadzorem Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Łodzi (Pg.Śl.II-192/82). Sprawa wszczęta w związku z ujawnieniem w dniu 12.08.1982 na terenie miasta Kutna prasy i ulotek o charakterze antysocjalistycznym. W wyniku czynności sprawdzających podjętych przez KM MO w Kutnie przy współpracy z Wydziałem Śledczym KW MO w Płocku w dniu 14.08.1982 Władysław Walos został zatrzymany oraz przesłuchany. Tego samego dnia przeszukano jego biuro i mieszkanie, w którym znaleziono maszynę do pisania, ulotki antysocjalistyczne oraz ręcznie wykonany stempel z napisem „Solidarność”. W dniu 16.08.1982 Władysławowi Walosowi postawiono zarzut z art. 48 ust. 2 i 3 z dekretu o stanie wojennym, został oskarżony, o to że w okresie kwiecień-sierpień 1982 sporządzał i kolportował na terenie Kutna „pisma zawierające fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy”. Na wniosek Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Łodzi został zastosowany wobec niego środek zapobiegawczy w postaci aresztu tymczasowego. W trakcie trwania śledztwa był wielokrotnie przesłuchiwany przez SB. W materiałach W. Walos został wymieniony jako członek Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Kutnowskim Przedsiębiorstwie Budowlanym oraz współorganizator zbiórki pieniężnej dla internowanych pracowników z zakładu pracy. Śledztwo zakończono w dniu 30.08.1982, następnie 02.09.1982 prokurator WPG w Łodzi skierował akt oskarżenia do Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego. IPN BU 02944/47 (75/III).
Materiały prokuratorskie zawierające dokumenty wyłączone w akt nadzoru śledztw i dochodzeń zakończonych w 1982 roku przez Wojskową Prokuraturę Garnizonową w Łodzi. W aktach znajduje się karta nadzoru nad postępowaniem w trybie doraźnym sygn. Pg.Śl.II-192/82, wszczętym w dniu 16.08.1982 przeciwko Władysławowi Walosowi przez WPG, która powierzyła prowadzenie śledztwa Wydziałowi Śledczemu KW MO w Płocku. IPN Ld 484/5 (23/91, T-5/91).
Akta sprawy sądowej So.W.353/82, prowadzonej przez Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy w okresie 06.09.1982 - 10.09.1982 w trybie doraźnym. Władysław Walos został oskarżony o druk i kolportaż prasy antysocjalistycznej na terenie Kutna. Wyrokiem Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy z dnia 10.09.1982 został skazany na 3 lata więzienia i 2 lata utraty praw obywatelskich. Na poczet odbywania kary zaliczono osadzenie w areszcie śledczym od 14.08.1982. W dniu 23.11.1982 do Rady Państwa PRL wpłynął wniosek Władysława Walosa z prośbą o ułaskawienie. Na mocy uchwały z dn. 15.03.1983 Rada Państwa warunkowo zwolniła W. Walosa z dalszego odbywania kary więzienia. W dniu 24.03.1983 opuścił Zakład Karny w Hrubieszowie. Na mocy amnestii z 21.07.1983 Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego darował dodatkową karę pozbawienia praw publicznych. Po rewizji wniesionej przez Prokuratora Generalnego, Sąd Najwyższy-Izba Wojskowa, wyrokiem z dnia 03.11.1993 uniewinnił Władysława Walosa od wszystkich zarzucanych mu czynów. IPN By 51/157 (So.W. 353/82), IPN By 51/158 (So.W. 353/82), IPN BU 1209/1184.
Akta penitencjarne. Władysław Walos został osadzony 14.08.1982 w Areszcie Śledczym w Płocku, następnie 30.08.1982 przewieziony do Aresztu Śledczego w Łodzi. Przetransportowany 03.12.1982 do Zakładu Karnego w Hrubieszowie. Zwolniony 24.03.1983. IPN Lu 78/91 (40/III, IV/83).
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Obcy”, nr rej. 6755, prowadzona w okresie 16.08.1982 - 10.02.1983 przez Wydział V KW MO w Płocku. Wszczęta w związku z wykryciem 12.08.1982 na terenie Kutna prasy i ulotek krytykujących ustrój PRL. Władysław Walos 30.08.1982 został zarejestrowany pod nr. 6781 jako osoba do sprawy. Rozpracowywany jako sporządzający i kolportujący prasę bezdebitową na terenie Kutna. W dniu 21.02.1983 materiały zdjęto z ewidencji i złożono w archiwum Wydziału „C” KW MO w Płocku pod sygn. 692/II. Według zapisów kartotecznych „materiały zniszczono komisyjnie”. Materiały archiwalne o sygn. 692/II zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Po zwolnieniu z więzienia W. Walos 05.05.1983 został zarejestrowany pod nr. 7540 przez KW MO Płock. Następnie został włączony do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Baszta” (nr rej. 11504), prowadzonej przez Grupę III RUSW Kutno w okresie 12.09.1986 - 11.09.1989. SOR krypt. „Baszta” dotyczyła rozpracowania osób podejrzewanych o działalność w nielegalnych strukturach związkowych. Wyrejestrowany ze sprawy 10.05.1989 w związku ze zmianą miejsca zamieszkania. W dniu 11.09.1989 materiały zdjęto z ewidencji i złożono w archiwum Wydziału „C” WUSW w Płocku pod sygn. 1970/II. Według zapisów kartotecznych „materiały zniszczono komisyjnie”. Materiały archiwalne o sygn. 1970/II zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Wydział Śledczy KW MO w Płocku wniósł zastrzeżenie nr Z-I-187/83 w dniu 08.04.1983 na wyjazdy dla Władysława Walosa do wszystkich krajów świata na okres 15.06.1983 - 15.06.1986, anulowane 14.11.1984. Karta Pz-35 z kartoteki paszportowej Biura Paszportów MSW.
.