Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023 08:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Czesław Stefan
Nazwisko: Zarzecki
Miejsce urodzenia: Jabłoń-Zarzeckie
Data urodzenia: 20-07-1941
Imię ojca: Czesław
Imię matki: Leokadia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
21.07.1982 Czesław Zarzecki został zarejestrowany pod nr 44559 do Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. "Zima" nr rej. 41644 prowadzonej przez Wydz. III "A"/V KW MO w Gdańsku w okresie 08.12.1981-14.06.1983, ponieważ był organizatorem strajku okupacyjnego mającego miejsce 14.12.1981 w Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni. Sprawę zakończono skierowaniem aktu oskarżenia do sądu. Akta złożono w archiwum pod sygn. 18392/II. Akt o sygn. 18392/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta sprawy operacyjnej prowadzonej przez Wydz. IIIA/V/Wydz. Śledczy KW MO w Gdańsku o krypt. "Gotowość" dotyczącej przygotowań do wprowadzenia stanu wojennego (m.in. wykazy internowanych, plany rozmów ostrzegawczych, wykazy osób przewidzianych do internowania, wykazy osób zatrzymanych). Czesław Zarzecki figuruje w "Wykazie osób przewidzianych do internowania przed dniem 13.12.1981 zatrudnionych w Stoczni Komuny Paryskiej w Gdyni" oraz w "Wykazie członków Komitetu Strajkowego - inspiratorów akcji strajkowej Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni". IPN Gd 0207/10 t. 1/1, IPN Gd 340/2 (156/10, 911/2).
Sprawa Obiektowa (SO) krypt. „Renesans”/„Mrowisko” prowadzona przez Wydz. III „A”/ Wydz. V/Insp. 2 KWMO/WUSW w Gdańsku od 19.01.1982 do 04.05.1985. Materiały zawierają założenia taktyki działań w stosunku do NSZZ „Solidarność” na terenie województwa gdańskiego w zakresie tworzenia nowych struktur związkowych. Czesław Zarzecki figuruje w wykazie spraw karnych prowadzonych przez grupy śledcze KW MO w Gdańsku na dzień 27.01.1982 jako aresztowany pod nr rep. 6/82 sprawy prowadzonej w trybie doraźnym przez Prokuraturę Rejonową w Gdyni. IPN Gd 003/176 (200/IV).
Akta postępowania prokuratorskiego (1 Ds. 53/82) prowadzonego przez Prokuraturę Rejonową w Gdyni pod nadzorem Prokuratury Wojewódzkiej w Gdańsku przeciwko Czesławowi Zarzeckiemu i innemu podejrzanemu. 11.01.1982 Prokuratura Rejonowa w Gdyni po rozpatrzeniu materiałów wstępnych postanowiła wszcząć śledztwo z art. 46, ust. 2 i 3 dekretu z 12.12.1981 o stanie wojennym w sprawie strajku w Stoczni Komuny Paryskiej w dniu 14.12.1981 oraz wydała postanowienie o zastosowaniu trybu doraźnego. 16.01.1982 postanowiła tymczasowo aresztować Czesława Zarzeckiego, jako jednego z podejrzanych o kierownictwo strajku. 18.01.1982 wyłączyła materiały dotyczące części podejrzanych z powodu braku wiedzy o ich miejscu pobytu. 10.02 1982 śledztwo zostało zamknięte i wydano akt oskarżenia. IPN Gd 85/2.
Akta sądowe dotyczące Czesława Zarzeckiego i innej osoby. Akt oskarżenia Prokuratury Rejonowej w Gdyni przeciwko Czesławowi Zarzeckiemu i innej osobie został sformułowany 10.02.1982, a sprawa przekazana do Sądu Wojewódzkiego w Gdańsku, który na rozprawie głównej 26.02.1982 postanowił odstąpić od postępowania w trybie doraźnym z uwagi na niemożność dochowania ustawowych terminów. 29.06.1982 na kolejnej rozprawie przed ww. sądem Czesław Zarzecki i inna osoba zostali uznani winnymi kontynuowania działalności związkowej, organizowania strajku na terenie Stoczni Komuny Paryskiej, a następnie kierowania strajkiem w dniu 14.12.1981, czyli za przestępstwo z art. 46 ust. 1 i 2 dekretu o stanie wojennym. Czesława Zarzeckiego skazano na 10 miesięcy pozbawienia wolności. W rozprawie rewizyjnej dnia 15.12.1982, mającej miejsce na wniosek zarówno prokuratora jak i obrońców, Sąd Najwyższy utrzymał wobec Czesława Zarzeckiego wyrok w mocy. Ww. został warunkowo zwolniony 06.09.1982. W 1983 roku Czesława Zarzeckiego objęto ustawą amnestyjną. IPN Gd 465/20 t. 1, 2.
Akta Izby Karnej Sądu Najwyższego w Warszawie (V KR 154/82) dotyczące rewizji wyroku Sądu Wojewódzkiego w Gdańsku wydanego 15.12.1982 w sprawie Czesława Zarzeckiego z art. 46 1 i 2 w zw. z art. 25 & 2 oraz wobec innej osoby. Wyrok w I instancji w Sądzie Wojewódzkim w Gdańsku zapadł ostatecznie 29.06.1982. Czesław Zarzecki został skazany na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności. Rewizje wnieśli zarówno prokurator, jak i obrońcy obu oskarżonych. Rozprawa rewizyjna odbyła się 15.12.1982. Sąd Najwyższy utrzymał w mocy wyrok wobec Czesława Zarzeckiego, a podwyższył wobec innej osoby. W aktach znajdują się m.in.: wyrok Sądu Wojewódzkiego w Gdańsku z 29.06.1982, rewizja Prokuratora Rejonowego w Gdyni z 14.10.1982, rewizje adwokatów z 19.10.1982, wyrok Izby Karnej Sądu Najwyższego z 15.12.1982. IPN BU 754/209.
Akta penitencjarne Czesława Zarzeckiego, skazanego za przynależność do NSZZ «Solidarność» i zorganizowanie w dniu 14.12.1981 strajku pracowników stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni. Ww. został zatrzymany 15.01.1982, tymczasowo aresztowany 16.01.1982. Przebywał w Areszcie Śledczym w Gdańsku na ul. Kurkowej, a od 16.07.1982 w Zakładzie Karnym w Potulicach. Wyrok zapadł w Sądzie Wojewódzkim w Gdańsku w dniu 29.06.1982. Zarówno prokurator, jak i obrońcy skazanych wnieśli rewizję do Sądu Najwyższego. W dn. 03.09.1982 Sąd Najwyższy uchylił postanowienie o tymczasowym aresztowaniu. Oskarżony został zwolniony z więzienia 06.09.1982. W dn. 15.03.1983 zapadło postanowienie Wydziału Penitencjarnego Sądu Wojewódzkiego w Gdańsku o warunkowym przedterminowym zwolnieniu po odbyciu dwóch trzecich kary. IPN By 98/108 (38/1261).
W aktach znajdują się meldunki Wydziału Śledczego KW MO w Gdańsku do Wydziału Inspekcji Biura Śledczego w Warszawie o wszczęciu śledztwa w dniu 11.01.1982 w sprawie strajku w Stoczni Komuny Paryskiej w dniu 14.12.1981, a w szczególności w sprawie Czesława Zarzeckiego, o przedstawieniu ww. zarzutów 16.01.1982, o zakończeniu postępowania 21.01.1982, o wyroku I instancji 29.06.1982 i o darowaniu kary na mocy amnestii wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Gdańsku 02.09.1983. IPN Gd 0046/804 t. 7 (1458/7).
.