Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-01-2024 11:18

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Witold Tadeusz
Nazwisko: Bawolski
Miejsce urodzenia: Wałbrzych
Data urodzenia: 07-07-1953
Imię ojca: Tadeusz
Imię matki: Genowefa
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Witold Bawolski został zarejestrowany 27.11.1980 pod numerem KR 24244 w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Warsztaty" nr KR 23927. Sprawę w okresie od 20.08.1980 do 06.12.1980 prowadził Wydział III "A" KWMO w Krakowie. Rozpracowywano osoby biorące udział w organizowaniu struktur NSZZ "Solidarność" na terenie Zakładów Przetwórstwa Hutniczego w Bochni, które uczestniczyły w akcjach strajkowych na terenie zakładów. Materiały SOR krypt. "Warsztaty" złożono 16.12.1980 w Archiwum Wydz. "C" KWMO w Krakowie pod sygn. 15168/II-gr. Materiały zniszczono w roku 1989. Materiały SOR krypt. "Warsztaty" o sygn. 15168/II-gr. zniszczono w WUSW w Tarnowie w październiku 1989. Wpis na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.
Zarejestrowany 28.01.1982 pod numerem TA 6063 w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Huta" nr TA 5896. Sprawę prowadził w okresie od 18.12.1981 do 14.03.1984 Wydział V KWMO/WUSW w Tarnowie. Objęto rozpracowaniem organizatorów i uczestników strajku okupacyjnego, przeprowadzonego w dniach 13-15.12.1981 w Zakładach Przetwórstwa Hutniczego w Bochni. Materiały SOR krypt. "Huta" złożono 14.03.1984 w Archiwum Wydz. "C" WUSW w Tarnowie pod sygn. 1055/II-gr. Materiały zniszczono w roku 1990. Materiały SOR krypt. "Huta" o sygn. 1055/II-gr zniszczono w 1990 r. w WUSW w Tarnowie. Wpis na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.
Akta kontrolno-śledcze sprawy prowadzonej przez Wydział Śledczy KWMO w Tarnowie w okresie od 14.12.1981-11.01.1982 o organizację i uczestnictwo w strajku okupacyjnym, przeprowadzonym w dniach 13-15.12.1981 w Zakładach Przetwórstwa Hutniczego w Bochni. W. Bawolski został objęty dochodzeniem jako członek Komitetu Strajkowego. Sprawę zakończono po realizacji procesowej, a materiały złożono 24.06.1982 w Archiwum Wydz. "C" KWMO w Tarnowie pod sygn. 37/III. Akta o sygn. IPN Kr 071/36 (37/III).
Sprawa sądowa prowadzona w trybie doraźnym przez Sąd Wojewódzki w Tarnowie przeciwko Witoldowi Bawolskiemu. Oskarżony z art. 46 ust. 1 i 2 dekretu z dnia 12.12.1981 o stanie wojennym, to jest o zorganizowanie i uczestnictwo w strajku okupacyjnym na terenie Zakładów Przetwórstwa Hutniczego w Bochni w okresie 13-15.12.1981. Wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Tarnowie W. Bawolski został skazany na 3 lata pozbawienia wolności oraz 2 lata pozbawienia praw publicznych. Sąd Najwyższy w Warszawie wyrokiem z dnia 14.04.1982 podniósł wymiar kary do 4 lat więzienia. Uchwałą Rady Państwa z 19.04.1983 zastosowano prawo łaski poprzez warunkowe zwolnienie z reszty odbywania kary i zastosowanie okresu próbnego na okres 3 lat. Akta o sygn. IPN Kr 13/17, t. 1-2 (II K 8/82).
Akta penitencjarne Więzienia w Tarnowie. Zatrzymany 30.12.1981 za zorganizowanie i udział w strajku okupacyjnym w ZPH w Bochni. Areszt tymczasowy od 31.12.1981. Osadzony w Zakładzie Karnym w Tarnowie, a następnie od 15.02.1982 w Zakładzie Karnym w Hrubieszowie. Sąd Wojewódzki w Zamościu postanowieniem z 06.08.1982 udzielił przerwy w odbywaniu kary na okres do 06.01.1983. Sąd Wojewódzki w Tarnowie przedłużył przerwę w odbywaniu kary do 30.06.1983. Decyzją Rady Państwa z 19.04.1983 został ułaskawiony przez zwolnienie warunkowe z odbywania reszty kary. IPN Kr 162/53 (1/420/83).
Witold Bawolski był rozpracowywany przez Wydział V-1 WUSW w Katowicach w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Sekcja" nr rejestr. KA 54717. Został zarejestrowany do sprawy 15.03.1984 pod numerem KA 55352. W ramach SOR krypt. "Sekcja" rozpracowywano osoby działające w podziemnych strukturach NSZZ "Solidarność" z kilku województw, kontaktujące się ze sobą w celu odtworzenia dawnych struktur Krajowej Sekcji Hutniczej oraz kolportujące wydawnictwa bezdebitowe. W. Bawolski został objęty kontrolą operacyjną jako były Przewodniczący Prezydium Krajowej Sekcji Hutniczej NSZZ "Solidarność", były Wiceprzewodniczący Komisji Robotniczej Hutników Kombinatu Metalurgicznego Huta im. Lenina oraz aktywny działacz podziemnych struktur związkowych. Sprawę zrealizowano poprzez zatrzymania i areszty osób rozpracowywanych w jej ramach. Materiały SOR krypt. "Sekcja" złożono 22.12.1984 w Archiwum Wydz. "C" WUSW w Katowicach pod sygn. 41153/II. IPN Ka 048/1427 t. 1-2 ( 41153/II).
Dokumentacja śledztwa RSD 48/83 prowadzonego przez Wydział Śledczy WUSW w Katowicach przeciwko W. Bawolskimu i innym w okresie od 17.12.1983 do 30.05.1984. Śledztwo dotyczyło działalności w roku 1983 w zdelegalizowanych strukturach NSZZ "Solidarność", a w szczególności Krajowej Sekcji Hutniczej NSZZ "S" oraz kolportażu wydawnictw, m.in. pisma "Solidarność Hutnicza". Oskarżony z art. 276 par. 3 kk. Zatrzymany 07.03.1984. Aresztowany tymczasowo 09.03.1984 i osadzony w Areszcie Śledczym w Katowicach. Zwolniony 06.08.1984 postanowieniem Sądu Rejonowego w Chorzowie na podstawie ustawy o amnestii. Sprawę zakończono i materiały złożono 05.11.1984 w Archiwum Wydz. "C" WUSW w Katowicach pod sygn. 9390/III. Akta o sygn. IPN Ka 029/764 t. 1-4 (9390/III).
Akta tymczasowo aresztowanego Witolda Bawolskiego w Areszcie Śledczym w Katowicach. Zatrzymany 07.03.1984. Aresztowany tymczasowo decyzją Prokuratury Wojewódzkiej w Katowicach 09.03.1984. Oskarżony o udział w Krajowej Sekcji Hutniczej NSZZ "S" i wydawanie periodyków w drugim obiegu. Decyzją Sądu Rejonowego w Chorzowie z 03.08.1984 zwolniony na mocy amnestii. Akta o sygn. IPN Ka 34/249 t. 1-2.
Występuje w materiałach Sprawy Obiektowej (SO) krypt. "Klan" prowadzonej przez Wydział III "A" KWMO w Gdańsku. W ramach SO krypt. SB prowadziła rozpracowanie struktur i działaczy NSZZ "Solidarność". Sprawa zawiera m.in. charakterystyki działaczy, meldunki operacyjne, notatki, plany zabezpieczenia zjazdów, plany działań operacyjnych, stenogramy ze spotkań. IPN Gd 003/166 t. 17 (185/IV).
Występuje w materiałach Sprawy Obiektowej krypt. "Renesans" prowadzonej przez Wydział V KWMO w Gdańsku. Sprawa dotyczyła rozpracowania przez SB działalności, struktur i członków NSZZ "Solidarność". Zawiera m.in. wykazy internowanych, wykazy osób poszukiwanych, wykazy członków związku. IPN Gd 003/176 (200/IV).
.