Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Bronisław
Nazwisko: Pastuszewski
Miejsce urodzenia: Bydgoszcz
Data urodzenia: 13-09-1947
Imię ojca: Czesław
Imię matki: Stefania
Dodatkowe informacje:

Zarządzenie prokuratora IPN z dn. 28.11.2016 r. dotyczące Bronisława Pastuszewskiego: wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności z prawdą złożonego oświadczenia lustracyjnego, prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu (Ppl 781/15/Gd).Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Bronisław Pastuszewski był zarejestrowany 8.09.1982 pod nr 20755 w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Konstruktor" prowadzonej przez Wydział V KWMO w Bydgoszczy. Sprawa dotyczyła "drukowania i rozpowszechniania na terenie Bydgoszczy nielegalnych czasopism w tym głównie »Bydgoskiego Podziemnego Serwisu Informacyjnego Solidarność«". Bronisław Pastuszewski "w okresie 1982-1985 zaangażowany był we wrogą politycznie działalność polegającą na druku i kolportażu nielegalnych wydawnictw i ulotek". Informacje zdobyte w ramach powyższej sprawy wykorzystano w śledztwie Wydz. Śledczego WUSW w Bydgoszczy (RSD 5/85), którym objęto wymienionego. Sprawę krypt. "Konstruktor" złożono w archiwum pod nr 6599/II. Akta zniszczono 24.01.1990. Materiałów archiwalnych 6599/II brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych i akt IPN By 070/5234.
B. Pastuszewski objęty postępowaniem Wydz. Śledczego KWMO w Bydgoszczy (RSD 26/82) i Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Bydgoszczy (Pg.Śl.II-183/82) w związku z tym, że "po wprowadzeniu stanu wojennego rozpowszechniał na terenie Bydgoszczy ulotki zawierające wiadomości fałszywe mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy oraz sformułowania obelżywe i wyszydzające naczelne organy PRL". W dn. 26.08.1982 przeszukany w miejscu zamieszkania, 02.09.1982 WPG wydała list gończy za w/w i postanowienie o tymczasowym aresztowaniu. Sprawę poszukiwawczą na w/w prowadził Komisariat I MO w Bydgoszczy. Otrzymał zastrzeżenie wyjazdów zagranicznych do WKŚ od 27.09.1982 do 27.09.1984. WPG 04.11.1982 zawiesiła postępowanie przeciwko w/w. 16.09.1983 ujawnił się. 04.10.1983 Prokuratura na zasadzie art. 2 ustawy o amnestii z dnia 21.07.1983 umorzyła śledztwo przeciwko B. Pastuszewskiemu. W aktach znajdują się także informacje o rozpracowywaniu w/w w ramach sprawy krypt. "Konstruktor" nr rej. 20755. IPN By 070/5191 (5725/III).
Akta administracyjne. "Skoroszyt zawierający dokumentację osób, które ujawniły się w związku z ustawą o amnestii z 1983 oraz z 1984", w tym Bronisława Pastuszewskiego, który 16.09.1983 złożył w Prokuraturze Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy oświadczenie o ujawnieniu się w związku z ustawą o amnestii z 21.07.1983. Przeciwko w/w toczyło się postępowanie prowadzone przez Wydz. Śledczy KWMO w Bydgoszczy (nr RSD 26/82) i Wojskową Prokuraturę Garnizonową w Bydgoszczy (Pg.Śl.II 183/82). IPN By 077/979.
17.04.1985 B. Pastuszewski objęty dochodzeniem Prokuratury Wojewódzkiej w Bydgoszczy (Ds. 14/85) i Wydz. Śledczego WUSW Bydgoszcz w związku z podejmowaniem "działań zmierzających do wywołania niepokoju publicznego oraz wydawania, przechowywania i kolportowania nielegalnych wydawnictw". Śledztwo wszczęto m.in. na podstawie informacji gromadzonych w ramach SOR krypt. "Konstruktor" (nr rej. By 20755) i "Erika" (nr rej. By 21366), których figurantem był w/w. Tymczasowo aresztowany i umieszczony w AŚ w Bydgoszczy. W związku z powyższym zastrzeżono mu wyjazdy zagraniczne do WKŚ od 18.04.1985 do 18.04.1987. Przeszukany w miejscu zamieszkania. Postępowanie przygotowawcze przeciwko w/w zakończono 28.08.1985 wniesieniem aktu oskarżenia do Sądu Rejonowego w Bydgoszczy. Postępowanie RSD 5/85 połączono z RSD 8/85. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy (III K.912/85) skazał w/w 28.11.1985 na karę 1 roku i 3 miesięcy więzienia. 05.09.1986 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy w Wydz.III Karnym darował w/w karę. IPN By 070/5234 (5800/III).
Akta prokuratorskie w sprawie "podejmowania działalności zmierzającej do wywołania niepokoju publicznego oraz wydawania, przechowywania i kolportowania nielegalnych wydawnictw" na terenie woj. bydgoskiego. W związku z powyższym B. Pastuszewski 17.04.1985 tymczasowo aresztowany i oskarżony o to, że "w okresie od września 1984 r. do 16.04.1985 r. w Bydgoszczy (...) bez wymaganego zezwolenia drukował, przechowywał i kolportował nielegalne wydawnictwa w celu wywołania niepokoju publicznego". Sprawę przekazano do Sądu Rejonowego w Bydgoszczy (III K 912/85). IPN By 99/33.
Akta sądowe w sprawie przeciwko B. Pastuszewskiemu oskarżonemu o to, że "w okresie 1984 do 16.04.1985 r. w Bydgoszczy (...) działał w celu wywołania niepokoju publicznego w ten sposób, że bez wymaganego zezwolenia drukował, przechowywał i kolportował nielegalne wydawnictwa zawierające fałszywe wiadomości". W związku z powyższym objęty postępowaniem Wydz. Śledczego WUSW Bydgoszcz (RSD 5/85) i Prokuratury Wojewódzkiej w Bydgoszczy (Ds. 14/85). 16.04.1985 przeszukany w miejscu zamieszkania, zatrzymany i tymczasowo aresztowany. Za powyższe 28.11.1985 skazany wyrokiem Sądu Rejonowego w Bydgoszczy (III K 912/85) za 1 rok i 3 miesiące więzienia. 18.12.1985 Sąd Wojewódzki (III Kz.137/85) uchylił wobec w/w tymczasowe aresztowanie. 05.09.1986 Sąd darował karę w/w na mocy amnestii z 17.07.1986. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy 29.06.1989 zastosował wobec w/w abolicję o przebaczeniu i puszczeniu w niepamięć. IPN By 332/23 t. 1-10.
Akta tymczasowo aresztowanego-skazanego. Bronisław Pastuszewski tymczasowo aresztowany postanowieniem Prokuratury Wojewódzkiej w Bydgoszczy (znak akt Ds.14/85) z 17.04.1985 w związku z tym, że "w okresie od 1984 do 16.04.1985 r. w Bydgoszczy (...) bez wymaganego zezwolenia drukował, przechowywał i kolportował nielegalne wydawnictwa zawierające fałszywe wiadomości". 19.04.1985 umieszczony w Areszcie Śledczym w Bydgoszczy (nr aresztowanego: 74/85). Skazany na 1 rok i 3 miesiące pozbawienia wolności. W aktach zachowało się postanowienie Sądu Wojewódzkiego w Bydgoszczy (III.Kz.137/85) z 18.12.1985 o uchyleniu aresztu wobec w/w z uwagi na to, że odbył on już karę ośmiu miesięcy pozbawienia wolności i "nie ma potrzeby w obecnym stadium dalszego stosowania aresztu tymczasowego". 19.12.1985 zwolniony z AŚ w Bydgoszczy. IPN By 89/887 (41/1737).
Kontrola operacyjna B. Pastuszewskiego od 15.01.1985 w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego krypt. "Uparty" nr rej. 25494. 10.04.1986 przerejestrowany do nr 25494 i rozpracowywany w ramach SOR krypt. "Erika" nr rej. 21366 założonej 12.3.1983 "na ukazujące się od 1982 roku nielegalne czasopismo »Bydgoski Podziemny Serwis Informacyjny Solidarność«", które kolportował. Informacje zgromadzone w trakcie rozpracowania wykorzystano w śledztwie Wydz. Śledczego WUSW Bydgoszcz, którym objęto m.in. B. Pastuszewskiego. Sprawę krypt. "Erika" 22.05.1987 złożono w archiwum pod nr 6890/II. Akta zniszczono 24.01.1990. Akt 6890/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych i akt IPN By 070/5234 (5800/III).
Zarejestrowany 22.05.1987 pod nr 26904 do Kwestionariusza Ewidencyjnego krypt. "Motyl" założonego przez Wydz. V WUSW w Bydgoszczy, ponieważ "jest osobą negatywnie ustosunkowaną do obecnej rzeczywistości, prezentuje wyraźnie antykomunistyczną postawę". W dn. 11.09.1987 sprawę przekazano do dalszego prowadzenia Wydz. VI WUSW w Bydgoszczy, który 30.11.1987 przekwalifikował ją na SOR. W/w był pracownikiem Przedsiębiorstwa Instalacyjno-Montażowego Budownictwa Rolniczego w Bydgoszczy i należał do podziemnej struktury NSZZ "Solidarność" istniejącej na terenie wymienionego zakładu. W ramach działalności drukował i rozpowszechniał na terenie obiektu "wrogie ulotki" i niezależne czasopisma. Sprawę zakończono 25.09.1989 z powodu "legalizacji związku Solidarność". Materiały złożono w archiwum pod nr II-7297, następnie zniszczono 25.01.1990. Materiałów archiwalnych brak. Wpis na podstawie zapisu kartoteczno-ewidencyjnego i akt IPN BU 0364/346.
Sprawa Kontrolna krypt. "Motyl II" nr rejestr. 109906 założona przez Wydz. IV Dep. VI MSW w celu kontrolowania SOR krypt. "Motyl" prowadzonej przez Wydz. VI WUSW w Bydgoszczy pod nr 26904 na Bronisława Pastuszewskiego. Sprawę Kontrolną krypt. "Motyl II" zakończono w związku z ponowną rejestracją NSZZ "Solidarność" w 1989 roku. IPN BU 0364/346 (5727/K).
Analizy spraw operacyjnych prowadzonych przez WUSW Bydgoszcz, w których znajduje się plan kombinacji operacyjnej Wydz. VI WUSW Bydgoszcz z 20.11.1987 wobec Bronisława Pastuszewskiego, figuranta KE (brak kryptonimu i nr rej.), rozpracowywanego przez TW pseud. "Agata" w celu potwierdzenia, że w/w kolportuje wydawnictwa o treści antypaństwowej. W związku z powyższym objęty obserwacją Wydz. "B" WUSW Bydgoszcz i zatrzymany 20.11.1987 przez Wydz. VI. IPN By 077/622 t. 3.
Zastrzeżenie wyjazdów do "wszystkich krajów świata" (WKŚ) nr Z-156/82 na okres od 27.09.1982 do 27.09.1984 wniesione przez Wydz. Śledczy KWMO w Bydgoszczy w związku z prowadzonym postępowaniem przeciwko Bronisławowi Pastuszewskiemu do nr RSD 26/82. Kolejne zastrzeżenie wyjazdów zagranicznych (ZT-528/85) otrzymał na okres od 18.04.1985 do 18.04.1987 również na wniosek Wydz. Śledczy WUSW Bydgoszcz (zastrzeżenie zarejestrowano 14.05.1985 pod nr By 24548). Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych i akt śledczych IPN By 070/5191 (5725/III).
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Zarządzenie prokuratora IPN z dn. 28.11.2016 r. dotyczące Bronisława Pastuszewskiego: wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności z prawdą złożonego oświadczenia lustracyjnego, prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu (Ppl 781/15/Gd).

.