Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 17-07-2020 09:03

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Adam Jerzy
Nazwisko: Drąg
Miejsce urodzenia: Olesno
Data urodzenia: 18-07-1949
Imię ojca: Jerzy
Imię matki: Anna


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta operacyjne Materiały dotyczące przygotowania i prowadzenia akcji internowania działaczy NSZZ "Solidarność". Arkusze informacyjne, opinie, wnioski o uchylenie internowania, arkusze ewidencyjne dot. internowanych. Adam Drąg internowany decyzją nr 475/81 z 12.12.1981, w sierpniu 1980 na terenie Stoczni Północnej w Gdańsku był jednym z aktywniejszych organizatorów strajku, etatowy pracownik KZ NSZZ "Solidarność", członek zespołu redakcyjnego biuletynu zakładowego NSZZ "Solidarność" p.t. "Wiadomości". Zwolniony z internowania w Ośrodku Odosobnienia w Strzebielinku w czerwcu 1982. Część materiałów operacyjnych krypt. "Gotowość" dot. ww. złożona do archiwum pod sygn. 911/19 zniszczono 24.08.1989 protokołem brakowania nr 4/89. IPN Gd 0207/10/1 cz. 1-2 (911/2), IPN Gd 340/2 t.1, IPN Gd 0207/11 (911/2)
Sprawa Obiektowa [SO] "Operacyjna ochrona" działalności NSZZ "Solidarność" w Gdańsku. SO "Klan" 24.08.1982 przemianowano na "Związek". Ww. figuruje na wykazie delegatów Regionu Gdańskiego na I Krajowy Zjazd Delegatów. W materiałach znajduje się charakterystyka ww. sporządzona 27.01.1981 przez Wydz. III "A" KW MO Gdańsk. IPN Gd 003/166 (IV-185)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Zarejestrowany 27.10.1981 do SOS krypt. "Dziadek" pod nr 40890 z powodu "działalności antypaństwowej". Materiały zniszczono w 1990. Materiałów o sygn. II-18657 brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Akta operacyjne "Akta z meldunkami dziennymi dot. stanu internowanych" i rozmów w ramach akcji "Jodła". Dot. internowanych przez Służbę Bezpieczeństwa z terenu woj. gdańskiego po wprowadzeniu stanu wojennego. Adam Drąg był internowany w ramach akcji krypt. "Jodła" 13.12.1981 jako członek NSZZ "Solidarność" Stocznia Północna. 30.06.1982 uchylono internowanie wobec ww. IPN Gd 0046/365 t. 4 (918/4)
Akta internowanego Adam Drąg internowany 13.12.1981 na mocy decyzji nr 475 z 12.12.1981 wydanej przez Komendanta MO Gdańsk. Powodem internowania było "podejmowanie działań o charakterze anarchizującym życie społeczeństwa woj. gdańskiego". Decyzją nr 207 z 29.06.1982 wydaną przez Komendanta MO Gdańsk wobec ww. uchylono internowanie. IPN Gd 159/165
Sprawa Obiektowa [SO] Sprawa dotycząca założeń taktyki działań w stosunku do NSZZ "Solidarność" na terenie województwa gdańskiego w zakresie tworzenia nowych struktur związkowych. Adam Drąg figuruje na wykazie sporządzonym 31.12.1981 w OO. w Strzebielinku osób internowanych na mocy decyzji Komendanta Wojewódzkiego MO w Gdańsku. IPN Gd 003/176 (IV-200)
Akta prokuratorskie Akta w sprawie działalności nielegalnej organizacji pn. "Regionalna Komisja Koordynacyjna NSZZ >Solidarność< Regionu Gdańskiego". 12.08.1983 Prokuratura Marynarki Wojennej w Gdyni wydała postanowienie o zarządzeniu przeszukania mieszkania ww. W trakcie przeszukania 13.08.1983 zarekwirowano nielegalne wydawnictwo. IPN Gd 116/14
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawa dot. młodzieżowej organizacji "Federacja Młodzieży Walczącej" z terenu Gdańska. Jej członkowie kolportowali "nielegalne" wydawnictwa oraz organizowali happeningi. Adam Drąg przechodzi w Meldunku Wydz. III-1 WUSW Gdańsk do Dep. III MSW z 17.02.1987 dot. SOR krypt. "Bis" jako jeden ze współtwórców "Oświadczenia" zamieszczonego w piśmie w/w organizacji dot. ustosunkowania się do utworzenia Rady Konsultacyjnej. IPN Gd 0027/3839/2 (19956/II)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawa dot. kolportażu nielegalnego pisma pt. "Biuletyn Informacyjny Szkół Zawodowych (BISZ)" wydawanego przez "Federację Młodzieży Walczącej" Region Gdańsk na terenie szkół średnich w woj. gdańskim. Ww. figuruje w uzupełnieniu meldunku nr 26 z 17.02.1987 jako jeden ze współautorów "Oświadczenia" dot. stanowiska w sprawie utworzenia Rady Konsultacyjnej. IPN Gd 0027/3840 (19957/II)
Osoba Zabepieczona [OZ] Zarejestrowany w kategorii O[soby] Z[abezpieczonej]. Materiały zniszczono. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Dokumentacja ewidencyjna 14.11.1986 zarejestrowany i obserwowany przez Wydz. "B" jako kont.[akt] osoby inwigilowanej o pseud. "Zenit". Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisu kartotecznego.