Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-07-2024 08:29

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Mieczysław
Nazwisko: Bielec
Miejsce urodzenia: Grabówka
Data urodzenia: 01-01-1922
Imię ojca: Wojciech
Imię matki: Katarzyna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Oświadczenia i ankiety ujawnionych członków organizacji podziemnych oraz dezerterów dot. amnestii z 1947 roku. W aktach znajduje się oświadczenie Mieczysława Bielca dotyczące jego działalności, złożone z 16.04.1947 przed PUBP w Lubaniu. IPN Wr 032/189 t. 3 (2285/IV).
Materiały operacyjne dot. Mieczysława Bielca prowadzone przez PDdsBP w Brzozowie. W aktach znajdują się protokoły przesłuchań m.in. ww. przez PUBP w Brzozowie i WUBP w Rzeszowie z lat 1945-1946 w sprawie śledztwa dot. zamordowania ukraińskiej rodziny i nielegalnego posiadania broni. Sprawę umorzono w związku z brakiem dowodów na udział Mieczysława Bielca w mordzie. Nadto ustalono, iż ww. ujawnił się wraz ze swoją grupą AK we wrześniu 1945 w PUBP w Brzozowie, broń otrzymał "dla własnej obrony". Od października 1945 przebywał w areszcie. Dnia 29.05.1946 of. śledczy WUBP w Rzeszowie wnioskował o jego zwolnienie. W styczniu 1956 sprawa została przekazana do archiwum. IPN Rz 042/537 (1954/II), IPN Rz 00141/528 (531/2) mikrofilm.
Akta śledztwa nr 1691/49, m.in. przeciwko Mieczysławowi Bielcowi, prowadzonego w okresie od 05.08.1949 do 14.01.1950 przez WUBP we Wrocławiu, dot. "działalności w bandzie ter.[rorystyczno] rab.[unkowej] na terenie woj. wrocławskiego". Sprawę zakończono sporządzeniem w dniu 13.01.1950 aktu oskarżenia i przekazaniem do Wojskowej Prokuratury Rejonowej we Wrocławiu. Z akt IPN Wr 102/139 wynika, iż śledztwo przeciwko ww. zostało 27.01.1950 w części umorzone, w związku z ujawnieniem przez Mieczysława Bielca przed PUBP w Brzozowie w 1947 roku, iż w okresie od 1944 do 04.1947 należał do "nielegalnej org.[anizacji] A.K. a następnie do WiN". IPN Wr 038/2434 t. 1-2 (5502/III).
Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego we Wrocławiu z dnia 16.03.1950 Mieczysław Bielec został uznany za winnym m.in. tego, że "z początkiem jesieni 1947 r. na terenie pow. Lubań wspólnie z członkiem organizacji >WiN< (...) ps. >Sęp< założył związek mający na celu dokonywanie napadów rabunkowych na spółdzielnie, przedsiębiorstwa i instytucje państwowe, oraz obywateli i pełnił w nim funkcję dowódcy" i skazany na karę łączną - karę śmierci. Prezydent RP decyzją z dnia 29.06.1950 nie skorzystał z prawa łaski wobec ww. Wyrok wykonano 04.07.1950. Dnia 08.04.1993 Sąd Wojewódzki we Wrocławiu, na podstawie ustawy z 23.02.1991 o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego, uznał za nieważny wyrok wobec Mieczysława Bielca z dnia 16.03.1950 z wyłączeniem skazania za nakłanianie innych osób do zabójstwa i usiłowanie zabójstwa (sygn. akt III Ko 240/92/un). W związku z zażaleniem na powyższy wyrok Sąd Apelacyjny we Wrocławiu przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia. Dnia 27.09.1996 Sąd Wojewódzki we Wrocławiu, na podstawie wspomnianej ustawy z 23.02.1991, uznał za nieważny wyrok w części uprzednio wyłączonej (sygn. akt III Ko 243/93/un). IPN Wr 102/138-140 (Sr 702/50), IPN Wr 400/1203 (III Ko 240/92/un, III Ko 243/93/un).
Akta nadzoru Wojskowej Prokuratury Rejonowej we Wrocławiu nad wykonaniem kary dot. Mieczysława Bielca. Wyrok kary śmierci wykonano 04.07.1950 przez rozstrzelanie. IPN Wr 155/195 t. 1 (Pr II 98/50, W 522/50).
Mieczysław Bielec występował w sprawie operacyjnej złożonej w archiwum przez Wydz. III WUdsBP w roku 1955. Materiały o sygn. 266/II zniszczono w roku 1984. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Opracowanie wewnątrzresortowe sporządzone przez Wydz. "C" KW MO we Wrocławiu w roku 1974 dot. organizacji "Wolność i Niepodległość", działającej w latach 1947-1949 na terenie województwa wrocławskiego. Mieczysław Bielec, ps. "Błysk", członek AK w okresie okupacji, był współorganizatorem i dowódcą grupy. IPN Wr 049/1 (F-1), IPN BU 0179/1 (Charakterystyka Nr 1, p. 422).
Charakterystyka, sporządzona w 1976 roku rzez Wydz. "C" KW MO w Rzeszowie, dot. oddziału Narodowych Sił Zbrojnych (NSZ), działającego w od czerwca 1945 do października 1946 na trenie powiatów: sanockiego, krośnieńskiego, brzozowskiego i leskiego. Materiały zawierają kwestionariusze osobowe członków organizacji, w tym kwestionariusz dot. Mieczysława Bielca. IPN Rz 05/25 t. 1 (CHF-8).
.