Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-05-2024 08:55

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Krystian Andrzej
Nazwisko: Frelichowski
Miejsce urodzenia: Bydgoszcz
Data urodzenia: 16-07-1964
Imię ojca: Tytus
Imię matki: Anna


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Akta sprawy prowadzonej przeciw grupie osób, m.in. Krystianowi Frelichowskiemu, oskarżonej o sporządzanie i kolportowanie nielegalnych wydawnictw b. "Solidarności" w okresie 12.1981 - 01.1984. W dniu 07.08.1984 Prokuratura Wojewódzka w Bydgoszczy umorzyła śledztwo na podstawie ustawy o amnestii z 21.07.1984. Materiały złożono w archiwum pod sygn. II-6323, zniszczono 14.01.1990. Materiałów o sygn. 6323/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta kontrolne śledztwa Akta śledztwa wszczętego 28.01.1984 w sprawie m.in. Krystiana Frelichowskiego, który "w okresie od grudnia 1981 do 27.01.1984 w Bydgoszczy sporządzał w celu rozpowszechniania i rozpowszechniał przy pomocy druku fałszywe informacje w postaci pism nielegalnego związku >Solidarność<, których treść mogła wyrządzić poważną szkodę interesom PRL". W dn. 27.01.1984 zatrzymano i dokonano przeszukania mieszkania w/w. 28.01.1984 tymczasowo aresztowany. Ze względu na toczące się postępowanie 3.02.1984 Wydz. Śledczy WUSW w Bydgoszczy wydał postanowienie o zastrzeżenie wyjazdów za granicę w/w do wszystkich krajów świata [WKŚ] w okresie 3.02.1984-3.02.1987. W dn. 17.04.1984 na wniosek Wydz. Śledczego WUSW w Bydgoszczy tymczasowe aresztowanie zamieniono na dozór milicyjny. 7.08.1984 Prokuratura Wojewódzka w Bydgoszczy umorzyła postępowanie na mocy ustawy o amnestii z 21.07.1984. IPN By 070/5226 t. 1-3 (5774/III)
Akta prokuratorskie Akta w sprawie kolportażu nielegalnych wydawnictw na terenie Bydgoszczy w okresie od grudnia 1981 do 27.01.1984. Prokuratura Wojewódzka w Bydgoszczy 28.01.1984 postanowiła o wszczęciu śledztwa i powierzyła je do prowadzenia Wydz. Śledczemu WUSW w Bydgoszczy. K. Frelichowski składał dwukrotnie zażalenie na tymczasowe aresztowanie dokonane 28.01.1984. Sąd Rejonowy w Bydgoszcz (III Ko 53/84) postanowieniem z 8.02.1984 zażaleń nie uwzględnił. 17.04.1984 postanowieniem Prokuratury Wojewódzkiej w Bydgoszczy wobec w/w uchylono aresztowanie i zamieniono na dozór MO z obowiązkiem stawienia się raz w tygodniu w WUSW w Bydgoszczy. 7.08.1984 Prokuratura Wojewódzka w Bydgoszczy postanowiła o umorzeniu śledztwa na mocy amnestii z 21.07.1984 oraz o uchyleniu wobec w/w dozoru milicyjnego. IPN By 99/13-19
Akta tymczasowo aresztowanego Akta Krystiana Frelichowskiego. 27.01.1984 został zatrzymany, 28.01.1984 Prokuratura Wojewódzka w Bydgoszczy postanowiła o zastosowaniu środka zapobiegawczego w postaci aresztu tymczasowego. 03.02.1984 ww. przybył do AŚ w Bydgoszczy. 17.04.1984 Prokurator postanowił o uchyleniu aresztu tymczasowego i zastosowaniu dozoru MO wobec K. Frelichowskiego z obowiązkiem stawiania się raz w tygodniu w WUSW w Bydgoszczy. 18.04.1984 ww. został zwolniony z AŚ. IPN By 89/781 (40/314)
Sprawa Obiektowa [SO] Akta sprawy założonej "w celu rozpoznawania, neutralizowania i likwidowania następujących aktów terroru", do których obok zabójstw, gromadzenia broni, zamachów bombowych itp. zaliczono również "nielegalne organizacje polityczne przyjmujące jako formę walki stosowanie terroru" czy "anonimy, listy i telefony pogróżkowe o wrogiej treści politycznej". Krystian Frelichowski figuruje na wykazie "elementu podejrzanego" przesłanym do WUSW w Bydgoszczy przez Zastępcę Szefa Zespołu do Zwalczania Terroryzmu Departamentu III. IPN By 069/1436 (IV-1456)
Akta administracyjne Meldunki dot. sytuacji polityczno-operacyjnej na terenie woj. bydgoskiego w okresie od 1.1.1984 do 30.06.1984. Krystian Frelichowski figuruje w meldunku z 28.01.1984, w miejscu zamieszkania przeprowadzono przeszukanie, w trakcie którego ujawniono nielegalne wydawnictwa. Ww. został zatrzymany i przesłuchany przez prokuratora Prokuratury Wojewódzkiej. Wobec ww. zastosowano areszt tymczasowy i przedstawiono zarzut o to, że "w okresie od grudnia 1981 do 27.01.1984 w Bydgoszczy wraz z innymi osobami sporządzał w celu rozpowszechniania i rozpowszechniał w postaci druków fałszywe informacje". IPN By 077/338 t. 1 (118/1)
Akta administracyjne Rejestr zastrzeżeń wyjazdów za granicę Wydz. Śledczego KWMO/WUSW w Bydgoszczy. Krystian Frelichowski otrzymał zastrzeżenie w związku ze sprawą RSD 1/84 na okres 03.02.1984 - 03.02.1987. IPN By 077/639
.