Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 05-12-2023 15:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Piotr
Nazwisko: Lichaczewski
Miejsce urodzenia: Chełm
Data urodzenia: 06-04-1927
Imię ojca: Paweł
Imię matki: Janina
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Agencyjnego Rozpracowania o krypt. "Liceum", prowadzona w roku 1948 przez Wydz. V WUBP we Wrocławiu dot. znalezienia na jednej z wrocławskich ulic torby z zeszytami szkolnymi oraz pistoletem. Jeden z zeszytów zawierał listę nazwisk uczniów Państwowego Gimnazjum i Liceum dla Dorosłych, w tym Piotra Lichaczewskiego. Celem sprawy było zdekonspirowanie ewentualnej wrogiej działalności młodzieży. Do sprawy dołączono akta spraw 43750/II (prowadzona przez Wydz. Miejski WUBP we Wrocławiu) i 61041/II (Wydz. V WUBP we Wrocławiu) dot. ww. Wynika z nich, iż Piotr Lichaczewski, ps. "Piter" w roku 1944 wstąpił do AK, a następnie WiN. W 1947 ujawnił się przed PUBP w Chełmie. IPN Wr 024/2796 (48095/II).
Akta operacyjne dot. rozpracowania byłych członków tzw. "bandy >Młota<", działającej na terenie powiatu chełmskiego w latach 1945-1946, którzy przeprowadzili się na teren woj. wrocławskiego, w tym Piotra Lichaczewskiego. Ww. został aresztowany w 1950roku jako członek Polskiej Armii Podziemnej. IPN Wr 024/4364 (69761/II).
Akta śledztwa prowadzonego przez Ref. Śledczy PUBP we Wrocławiu w roku 1950 w sprawie o przynależność do "nielegalnej organizacji P.A.P" (Polska Armia Podziemna), w tym przeciwko Piotrowi Lichaczewskiemu. Sprawę zakończono sporządzeniem aktu oskarżenia i jego przekazaniem do Wojskowej Prokuratury Rejonowej we Wrocławiu. IPN Wr 039/191 (10250/III).
Akta nadzoru Wojskowej Prokuratury Rejonowej we Wrocławiu nad śledztwem prowadzonym przez PUBP we Wrocławiu dot. przynależności m.in. Piotra Lichaczewskiego do "nielegalnej organizacji". W dniu 18.12.1950 prokurator wojskowy zatwierdził akt oskarżenia, sporządzony przez oficera śledczego PUBP we Wrocławiu i skierował go do Wojskowego Sądu Rejonowego we Wrocławiu. IPN Wr 155/512 (Pr II 699/50).
Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego we Wrocławiu z dnia 16.01.1951 Piotr Lichaczewski został uznany winnym tego, że "od kwietnia 1949 r. do czerwca 1950 r. na terenie Wrocławia należał do nielegalnej organizacji >Polska Armia Podziemna<, w której to organizacji poprzez swą działalność organizacyjną usiłował przemocą usunąć ustanowione organa władzy Zwierzchniej Narodu, oraz przemocą zmienić ustrój Państwa Polskiego" oraz od jesieni 1946 do maja1949 przechowywał nielegalnie broń, i skazany na karę łączną 15 lat więzienia oraz na utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na okres 5 lat wraz z przepadkiem całego mienia. Na poczet orzeczonej kary zaliczono okres tymczasowego aresztowania od 06.06.1950. Dnia 06.06.1955 WSR wydał Postanowienie o zastosowaniu amnestii i złagodził zasądzoną karę łączną do 10 lat więzienia. Dnia 22.05.1956 Sąd Wojewódzki we Wrocławiu na mocy ustawy o amnestii z 27.04.1956 złagodził karę łączną do 5 lat więzienia i zarządził niezwłoczne zwolnienie ww. Piotr Lichaczewski karę pozbawienia wolności odbywał we Więzieniu Nr 2 we Wrocławiu oraz w Więzieniu we Wronkach (od 11.05.1951). Od 17.12.1955 odbywał przerwę w karze. Dnia 16.07.1991 Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu, na podstawie ustawy z 23.02.1991 o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego, uznał za nieważny wyrok wobec ww. z dnia 16.01.1951 (Cs Un 136/91). IPN Wr 21/4344 (Sr 837/50). SR 837/50
"Materiały zbiorcze ze sprawozdań miesięcznych WUBP [we Wrocławiu], repertoriów i akt spraw wykorzystanych do zestawienia 1950 r.". Piotr Lichaczewski występuje jako członek "Polskiej Armii Podziemnej". IPN Wr 049/463.
Sprawa Ewidencji Obserwacyjnej założona 13.03.1956 przez PUdsBP w Chełmie (nr rej. 1055/56) na Piotra Lichaczewskiego, objętego kontrolą operacyjną w związku z warunkowym zwolnieniem z więzienia (przerwa w odbywaniu kary), "w celu wykrycia w porę ewentualnie podjętej wrogiej działalności". W marcu 1957 prowadzenie sprawy przekazano do KM MO w Zakopanem w związku ze zmianą miejsca zamieszkania ww. i zarejestrowano pod nr. 3410/F/57. W aktach znajduje się m.in. karta informacyjna dot. zwolnionego z więzienia we Wronkach Piotra Lichaczewskiego. Prowadzenie sprawy zakończono 13.05.1960 w związku z niestwierdzeniem prowadzenia wrogiej działalności. Sprawę złożono w archiwum pod sygn. 3998/R, a następnie skomasowano do sygn. 9374/II. IPN Kr 010/9210 (9374/II).
W grudniu 1961 Piotr Lichaczewski został zarejestrowany pod nr. 677/B przez Ref. ds. Bezpieczeństwa KM MO w Zakopanem w ramach Sprawy Operacyjnej Obserwacji (SOO) jako osoba, która "w dogodnej chwili" może podjąć "działalność skierowaną przeciwko ustrojowi PRL". Ww. w październiku 1956 "był jednym z przywódców grupy >40<, żądającym oddania pod sąd wszystkich pracowników UBP". W 1962 roku sprawę przerejestrowano pod nr. 2242. Prowadzenie sprawy zakończono 23.01.1964 stwierdzeniem, iż nie prowadzi on "żadnej wrogiej działalności". IPN Kr 010/9210 (9374/II).
Opracowanie wewnątrzresortowe-faktologia sporządzone przez Wydz. "C" KW MO we Wrocławiu w latach 1974-1983. Charakterystyka "nielegalnej organizacji kontrrewolucyjnej pod nazwą >Polska Armia Podziemna< istniejącej na terenie miasta Wrocławia", której członkiem był Piotr Lichaczewski. IPN Wr 049/304 (F-294).
Charakterystyka sporządzona w 1979 roku przez Wydz. "C" KW MO w Łodzi dot. podziemnej organizacji niepodległościowej "Polska Armia Podziemna” przemianowanej następnie na "Polska Podziemna Organizacja Bojowa”, działającej na terenie Gdańska i Łodzi oraz w powiatach łódzkim i łęczyckim. W aktach kwestionariusz osobowy Piotra Lichaczewskiego - członka "Polskiej Armii Podziemnej”. IPN Ld 030/155.
.