Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-11-2023 09:06

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jerzy Przemysław
Nazwisko: Rachwald
Miejsce urodzenia: Lublin
Data urodzenia: 04-11-1949
Kraj urodzenia: Polska
Imię ojca: Jerzy
Imię matki: Zofia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Materiały Kwestionariusza Ewidencyjnego nr rej. 253, prowadzonego przez KSMO w Warszawie w latach 1968-1970, w ramach którego kontrolowano operacyjnie Jerzego Rachwalda, wówczas studenta Wydziału Leśnictwa SGGW w Warszawie, w związku z jego udziałem w strajku okupacyjnym na terenie uczelni podczas wydarzeń "Marca 1968". Kontrolę prowadzono również z wykorzystaniem osobowych źródeł informacji. Dnia 19.05.1970 sprawę zakończono, a materiały złożono do archiwum pod sygn. 1244/IV. IPN BU 0423/2397 (1244/IV SUSW).
Akta osobowe internowanego - Jerzego Rachwalda. Został on internowany na mocy Decyzji nr 100/82 Komendanta Wojewódzkiego MO w Zamościu z dnia 13.12.1981. W uzasadnieniu do decyzji podano, że J. Rachwald "publikuje artykuły tendencyjnie interpretujące zachodzące zjawiska społeczne oraz wygłasza prelekcje o negatywnych treściach w zakładach przemysłowych i instytucjach". Początkowo osadzono go w Zakładzie Karnym w Krasnymstawie, następnie od 09.01.1982 w Ośrodku Odosobnienia we Włodawie, a od 22.04.1982 w Lublinie (w okresach: 07.04.1982-22.04.1982 oraz 01.06.1982-16.06.1982 udzielano mu przepustek). W dniu 23.06.1982 zwolniono go z internowania na podstawie Decyzji nr 84/82 Komendanta Wojewódzkiego MO w Zamościu z 23.06.1982. IPN Lu 23/334.
W dniu 24.05.1982 Wydz. V KW MO Zamość wszczął wobec Jerzego Rachwalda kontrolę operacyjną w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego krypt. "Lider" nr rej. 6807. Dnia 15.06.1984 przerejestrowano go pod nr rej. 9378 - jako "osobę" w SOR krypt. "Fanatycy" nr rej. 8589. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Jerzy Rachwald został zarejestrowany dnia 15.06.1984 pod nr 9378 do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania krypt. "Fanatycy" nr rej. 8589, prowadzonej przez Wydział V WUSW Zamość w latach 1983-1986. Powodem objęcia go rozpracowaniem było prowadzenie "wrogiej działalności w środowisku b. >S[olidarności]<" na terenie Zamościa". Sprawę zakończono 20.10.1986, zaś w dniu 12.01.1987 materiały złożono w archiwum Sekcji "C" WUSW Zamość pod sygn. 1438/II. Zniszczono je za Protokołem brakowania akt Nr 7/89 WUSW Zamość z dnia 30.10.1989. Akta o sygn. 1438/II WUSW Zamość zostały zniszczone. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Jerzego Rachwalda objęto kontrolą operacyjną w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego krypt. "Redaktor", zarejestrowanego przez Wydz. V WUSW Zamość dnia 16.01.1987 pod nr 12649. W dniu 17.05.1989 przerejestrowano go do SOR krypt. "Organizacja" nr rej. 14690 i zarejestrowano pod nr 14892. Akt brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta obejmują dokumentację Kierownika Sztabu WUSW w Zamościu z 1988 r. związaną z zabezpieczeniem świąt majowych oraz wyborów do Rad Narodowych w województwie zamojskim w roku 1988. Jerzy Rachwald jest wymieniany w dokumentach jako jeden z aktywnych działaczy "b. >Solidarności<", wobec których należało „zapewnić wszechstronne rozpoznanie (...), na bieżąco neutralizować wszelkie inspiracje i wrogie działania, stosować dezinformację i dezintegrację, objąć kontrolą". IPN Lu 0252/99 (239/99 WUSW Zamość).
Jerzy Rachwald występuje w aktach Sprawy Obiektowej krypt. "Demokracja" nr rej. 14884 prowadzonej przez Wydz. III/ Wydz. OKPP WUSW Zamość w okresie od 10.05.1989 do 05.09.1989 w związku z kampanią przedwyborczą i wyborami do parlamentu PRL w 1989 r. na terenie woj. zamojskiego. Został odnotowany jako członek Komitetu Obywatelskiego "Solidarność" w Zamościu oraz jeden z członków Wojewódzkiej Komisji Wyborczej. IPN Lu 0122/30 (66/IV WUSW Zamość).
W dniu 17.05.1989 Jerzy Rachwald został zarejestrowany przez Wydz. V WUSW Zamość pod nr 14892 do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania krypt. "Organizacja" nr rej. 14690. Materiały sprawy zniszczono za Protokołem brakowania akt Nr 7/89 WUSW Zamość z dnia 30.10.1989. Materiały zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta paszportowe Wydz. Paszportów KW MO/WUSW Zamość i KW MO/WUSW Lublin z lat 1977-1987. Znajdują się w nich informacje o "zastrzeżeniach wyjazdów" Jerzego Rachwalda za granicę "do wszystkich krajów świata", wydawanych na wniosek Wydz. V KW MO/WUSW Zamość - w 1982 r. oraz w 1987 r. Ostatnie zastrzeżenie obowiązywało do 08.08.1989. Jako uzasadnienie do "zastrzeżeń" podawano m.in. "kolportaż literatury bezdebitowej", "powiązania z nielegalnymi strukturami >S[olidarności]<", "wrogi stosunek do ustroju i obecnej rzeczywistości w PRL". Ponadto w roku 1986 i 1987 J. Rachwaldowi odmówiono wydania zgody na pływanie morskie. IPN Lu 362/16447 (EAZA 16447, EALU 28903).
.