Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-05-2024 08:55

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Bogdan Jan
Nazwisko: Sosnowski
Miejsce urodzenia: Aleksandrów Łódzki
Data urodzenia: 15-03-1946
Imię ojca: Bogdan
Imię matki: Sabina
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Według zapisu w komputerowej bazie danych ZSKO-88 Bogdan Sosnowski w styczniu 1965 (wówczas niespełna 19-letni mieszkaniec Aleksandrowa Łódzkiego) "dokonał zniszczenia tablicy pamiątkowej ku czci żołnierzy radzieckich oraz zniszczył dekoracje" (przygotiowane przez lokalne władze na komunistyczne uroczystości "wyzwolenia" Aleksandrowa Łódzkiego). W związku z tym Bogdan Sosnowski dnia 13.10.1965 został skazany na karę 4 lat więzienia przez ówczesny Sąd Powiatowy w Łodzi. Materiały archiwalne o sygn. 650/3 złożono w Wydz. "C" KW MO w Łodzi. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych bazy ZSKO.
Bogdan Sosnowski w związku ze zniszczeniem tablicy pamiątkowej ku czci żołnierzy radzieckich był operacyjnie kontrolowany przez SB w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego. W dniu 3 września 1971 tę operacyjną kontrolę zakończono, a akta ww. Kwestionariusza Ewidencyjnego złożono w archiwum Wydz. "C" KW MO w Łodzi pod sygn. 302/II. Materiałów operacyjnych brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych bazy danych ZSKO-88.
W dniu 15 kwietnia 1980 Bogdan Sosnowski, od roku 1976 współpracownik łódzkiego środowiska KSS KOR, został zarejestrowany przez SB z Wydz. III-A KW MO w Łodzi jako jeden z trzech figurantów Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Propaganda" (nr rej. 43574). Powodem tej rejestracji i rozpoczęcia wielomiesięcznej inwigilacji Bogdana Sosnowskiego była jego wcześniejsza "działalność antysocjalistyczna" (notowana przez SB już w roku 1965 i 1976) oraz ustalenie przez SB w kwietniu 1980 w Zakładach Wyrobów Obiciowych "Vera" w Łodzi faktów kolportażu "nielegalnych ulotek" i pism. W związku z tym trzech pracowników Zakładów "Vera", w tym Bogdan Sosnowski, było podejrzanych o "kolportaż ulotek o treści antypaństwowej" na terenie ww. Zakładów oraz o organizowanie w nich później (wolnych od kontroli władz) związków zawodowych. Prowadzenie inwigilacji Bogdana Sosnowskiego zakończono i "zdjęto z ewidencji dnia 25.03.83 r." (w związku z odnotowanym "zaprzestaniem wrogiej działalności" i jego emigracją), a prowadzenie SOR krypt. "Propaganda" zakończono i zdjęto z ewidencji dnia 8.06.1983. Akta SOR krypt. "Propaganda" zawierają m.in. kwestionariusz ewidencyjny dot. Bogdana Sosnowskiego, meldunki operacyjne oraz "wykaz osobowych źródeł informacji wykorzystywanych w sprawie" (tj. wykaz czterech tajnych informatorów i współpracowników SB). IPN Ld 047/435/J (6042/2) mikrofilm.
Bogdan Sosnowski figuruje (wraz z trzydziestoma kilkoma innymi osobami) w aktach kontrolnych śledztwa SB z Wydz. Śledczego KW MO w Łodzi z roku 1980. To śledztwo było prowadzone od 11 stycznia 1980 w sprawie "rozpowszechniania fałszywych wiadomości mogących wyrządzić poważną szkodę interesom PRL" i "nielegalnych wydawnictw". Osoby te były "podejrzane o przestępstwo z art. 271§1 kk". Akta te zawierają m.in. "Protokół oględzin przedmiotów odebranych B. Sosnowskiemu w dn. 13.08.1980 r." i "Protokół przesłuchania B. Sosnowskiego z dn. 15.08.1980 r.". Do ww. akt załączono m.in. wykaz "nielegalnych publikacji" zakwestionowanych w tej sprawie od kilku osób, w tym publikacji PPN i KSS KOR. To śledztwo SB zostało umorzone i zakończone dn. 6 kwietnia 1982. IPN Ld PF15/436 t. 2 (1513/III).
Bogdan Sosnowski figuruje (wraz z kilkudziesięcioma innymi osobami) w aktach operacyjnych SB z Wydz. III-A i innych wydziałów KW MO w Łodzi z roku 1981. Te materiały dot. planów i przygotowań SB do przeprowadzenia akcji kryptonim "Klon" i serii "rozmów profilaktyczno-ostrzegawczych" z wieloma działaczami NSZZ "Solidarność", KSS KOR i innych łódzkich środowisk opozycyjnych wobec władz PRL. Akta te zawierają m.in. obszerny "Plan rozmowy ostrzegawczej z ob. Bogdanem Sosnowskim" z dnia 10 listopada 1981, a także m.in. meldunki i raporty SB oraz wytyczne dla komisariatów MO na terenie Łodzi. IPN Ld PF86/14 t. 1 (1345/III).
Bogdan Sosnowski figuruje jako internowany w dokumentach Wydziału Śledczego i kierownictwa KW MO w Łodzi dotyczących osób internowanych z terenu województwa miejskiego łódzkiego w latach 1981-1982. Z tych dokumentów wynika, że Bogdan Sosnowski, wówczas pracownik łódzkich Zakładów Wyrobów Obiciowych "Vera" i działacz Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" przy tych Zakładach, w dniu 13 grudnia 1981 został internowany (na wcześniejszy wniosek SB z Wydz. V KW MO w Łodzi) i osadzony w Ośrodku Odosobnienia przy zakładzie karnym w Łęczycy, a następnie (6 stycznia 1982) w Ośrodku Odosobnienia przy zakładzie karnym w Łowiczu. Zwolniony z internowania decyzją komendanta KW MO w Łodzi z dn. 23 lipca 1982. Ww. zbiór dokumentów zawiera też m.in. wniosek naczelnika Wydz. III-A KW MO w Łodzi z dn. 28 września 1981 pt. "wniosek o przeprowadzenie izolacji" Bogdana Sosnowskiego jako "aktywnego działacza na rzecz KSS KOR" i "zdecydowanego antykomunisty". IPN Ld PF86/21 t. 10 (1360/III).
Akta osobowe internowanego Bogdana Sosnowskiego były prowadzone od 13 grudnia 1981 do 23 lipca 1982 w kolejnych zakładach karnych w Łęczycy i Łowiczu. Zawierają m.in. zapisy, że Bogdan Sosnowski, pracownik Zakładów Wyrobów Obiciowych "Vera" w Łodzi, został internowany dn. 13.12.1981 na podstawie decyzji nr 63 komendanta wojewódzkiego MO w Łodzi i osadzony w tzw. Ośrodku Odosobnienia przy zakładzie karnym w Łęczycy. Od dnia 6 stycznia 1982 ww. był osadzony w Ośrodku Odosobnienia przy zakładzie karnym w Łowiczu. Bogdan Sosnowski został zwolniony z internowania dnia 23 lipca 1982. IPN Ld 24/210 (20/82).
Bogdan Sosnowski występuje (wraz ze stu kilkudziesięcioma innymi osobami) w aktach SB z Wydz. V KW MO w Łodzi z roku 1982 zatytułowanych "Kopie meldunków Wydziału V KW MO w Łodzi w systemie ESEZO za 1982 r.". IPN Ld PF88/2 t. 1 (2890/XA).
.